Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Nerostné suroviny

Projekty – Nerostné suroviny

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Přírodní zdroje a jejich využití", část "Nerostné suroviny a vliv těžby na životní prostředí" Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace České geologické služby na období 2018 - 2022.

224400

TK01030031 Inženýrská bariéra 200C

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a snížení finanční náročnosti HÚ radioaktivních odpadů. Bezpečnost HÚ je založena na systému bariér, které brání šíření kontaminantů do životního prostředí a expozici obyvatelstva. Doposud byl v ČR (a ve světě) koncept úložiště a veškerý výzkum soustředěn na teploty do 100°C (teplota na hranici kontejneru). Použití vyšší teploty však může přinést výrazné finanční úspory díky snížení nároku na potřebnou velikost úložiště díky vyšší hustotě ukládání. Projekt proto chce pomocí dlouhodobého in-situ experimentu a doprovodného výzkumu kriticky zhodnotit odolnost bariér pří vyšších teplotách. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti díky lepším vstupům do bezpečnostní analýzy-budou získány důležité poznatky o chování jak systému, tak materiálů inženýrské bariéry.

Vedoucí projektu: RNDr. František Laufek, Ph.D. Trvání projektu: 01.06.2018–31.12.2025

224800

TITSMPO909 Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů

Navrhnout jednotnou metodiku pro zpracování regionálních surovinových koncepcí; tuto metodiku ověřit na dvou vybraných regionech; metodiku certifikovat a popsat propojení státní surovinové politiky s regionálními koncepcemi a navrhnout způsob jejich aktualizace.

Vedoucí projektu: Ing. Josef Godány Trvání projektu: 01.01.2020–30.09.2021

225000

SS02030023 Horninové prostředí a suroviny

Popis aktivit, cílového stavu a navrhované řešení k jeho dosažení: Výzkumné práce v oblasti přírodních zdrojů budou zaměřené na vybrána krasová území (Moravský, Hranický, Javoříčsko-Mladečský a Chýnovský kras), která jsou významná nejen jako hydrogeologické struktury s exploatovanými zdroji podzemní vody (pitné, minerální), ale také jako území velmi cenná z pohledu ochrany přírody. Cílem prací je definování rozsahu infiltračního zázemí a rizikových faktorů pro kvalitu a množství podzemní vody jak v oblasti krasu, tak i v infiltrační oblasti. Výstupy projektu umožní efektivnější rozhodování příslušných institucí (MŽP, AOPK, ČHMÚ atd.) ve vztahu k požadavkům na podzemní vody a pro cílenou ochranu nově definovaných hydrogeologických struktur.S klimatickými změnami a současným rozšiřováním společensko-ekonomických aktivit se přírodní prostředí i lidské hodnoty stávají zranitelnější svahovými pohyby. Pro ochranu krajiny a společnosti před škodami způsobenými tímto rizikovým geofaktorem je třeba co nejlépe znát a predikovat rizika, kterým jsou vystaveny. Cílem je získat a shromáždit komplexní vědomosti o svahových pohybech na základě uplatnění moderních technologií, které následně povedou ke snížení nákladů.

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Poňavič, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2020–30.06.2026

225400

TITSMPO031 Výzkum perspektivních minerálních plniv a křemenných surovin v Českém masivu, jejich úpravy a využití pro moderní průmyslové aplikace

Projekt vychází z potřeby identifikovat perspektivní dosud netěžené zdroje minerálních plniv a křemenných surovin v CR, provést jejich terénní rekognoskaci, vymezit potenciál ověřených prognózních zdrojů a posoudit technologické možnosti jejich průmyslového využití.

Vedoucí projektu: Ing. Josef Godány Trvání projektu: 01.06.2021–31.05.2023

225500

TITSMPO026 Výzkum surovinového potenciálu strategických nerostných surovin v solankách Českého masivu

Výzkum zaměřený na solanky a mineralizované vody jako potenciální suroviny pro získávání průmyslově využitelných strategických nerostů, prvků či solí.

Vedoucí projektu: Ing. Josef Godány Trvání projektu: 01.06.2021–30.11.2023

311020

Ag, Cu, Hg a Te substituce v palladseitu Pd17Se15: experimentálně-mineralogické studium

Vedoucí projektu: RNDr. František Laufek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2021

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000

Vedoucí projektu: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 oblast Železné hory

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Novohradské hory

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Pošumaví

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Český ráj II

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Brdy

Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Vorel Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000, oblast Střední Morava

Vedoucí projektu: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

322700

Dekorační a stavební kameny České republiky – editace internetové databáze a využití hornin pro ušlechtilé i stavební účely (průběžné pokračování)

V roce 2003 vznikl v České geologické službě projekt, jehož cílem je shromáždit veškeré informace o horninách České republiky, které se používají nebo v minulosti používaly k dekoračně stavebním účelům. Realizace projektu je odezvou na poptávku po kvalitních přírodních materiálech, která se postupně zvyšuje vzhledem k rozsahu poškození historických památek vytvořených z přírodních kamenů (tzv. nemoci kamene). V České republice se nachází řada zdrojů kamene vhodného pro ušlechtilou výrobu, přesto se kámen ve značné míře dováží z ciziny. Databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky upozorní na tyto zdroje a stane se uceleným informačním systémem přístupným na internetových stránkách ČGS. Zároveň přispěje k rozvoji spolupráce mezi geology, restaurátory, těžaři, kameníky, kamenosochaři, architekty, stavaři a odborníky zabývající se péčí o historické památky

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2005–31.12.2030

http://www.geology.cz/dekoracni-kameny

323000

Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské studie a diplomové práce

Vedoucí projektu: Mgr. Alena Václavíková Trvání projektu: 01.01.1999–31.12.2021

382900

Prvotní šetření oznámených projevů SDD a OÚM, r.2020

Spolupráce s Odborem geologie MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Štrupl, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2023

384800

Ložiskový informační systém (LIS), 2021, dokončení scanu dokumentů MŽP

Spolupráce s Odborem geologie MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Jaroslav Mojžíš Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2021

389200

Revize prognózních zdrojů nerudních a rudních surovin, kategorie Q, v Jihočeském kraji

Spolupráce s Odborem geologie MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Poňavič, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2021

662900

Mineral Intelligence for Europe

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund). Celkovým cílem tohoto projektu je zlepšit evropskou znalostní základnu o surovinách aktualizací elektronické ročenky minerálů vytvořené v projektu Minerals4EU a rozšířit prostorové pokrytí a kvalitu údajů, které jsou v současné době v seznamu minerálů. Cílem projektu bude dále zvýšit míru harmonizace, komunikace a interakce mezi stávajícími datovými platformami s ambicí dosáhnout plně funkčního a spolehlivého systému pro správu znalostí o datech, splňovat evropské potřeby a zohledňovat Informační systém o surovinách (RMIS) Evropské unie. Důležité je, že projekt také - ve spolupráci s projektem GeoERA Information Platform - integruje elektronickou ročenku minerálů do databáze Minerals4EU, čímž zajistí budoucí udržitelnost jako součást evropské geologické datové infrastruktury (EGDI) řízené EuroGeoSurveys.

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Gabriel, CSc. Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2021

663900

recomine Sasko - Česko

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro partnerství mezi Saskem a Českou republikou, pokud jde o zdroje a životní prostředí, vyplývající z těžby rud na obou stranách hranice. Strategickým cílem je také dále prohlubovat a zlepšovat odborné znalosti v oblasti environmentálních technologií a technologií surovinových zdrojů v Krušnohoří.

Vedoucí projektu: RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2021–21.12.2022

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085518
bohdan.kribek@geologycz