Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Nerostné suroviny

Projekty – Nerostné suroviny

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Přírodní zdroje a jejich využití", část "Nerostné suroviny a vliv těžby na životní prostředí" Strategického plánu výzkumu ČGS na období 2016 – 2020.

310630

Studie vyhodnocení aktuálního stavu a perspektivy využívání stavebních surovin v České republice s důrazem na stavební kámen a štěrkopísky.

Situaci hrozícího budoucího nedostatku stavebních surovin sledujeme a vnímáme ji jako možné ohrožení plánů na výstavbu dopravní infrastruktury v ČR a také za ohrožení životního prostředí, protože chybějící kamenivo bude třeba do mankovních regionů dovézt z jiných oblastí nebo ze zahraničí. To mimo významného zdražení zatíží životní prostředí prachem, hlukem a dalšími negativy, které sebou nese přeprava obrovských objemů materiálu. Ministerstvo průmyslu a obchodu požádalo Českou geologickou službu o podrobnou analýzu pod názvem „Studie vyhodnocení aktuálního stavu a perspektivy využívání stavebních surovin v České republice s důrazem na stavební kámen a štěrkopísky (dále jen „Studie“)“, která by měla zhodnotit stav a perspektivy využívání ložisek a zdrojů vybraných stavebních surovin (stavebního kamene a štěrkopísků) na území České republiky, dále životnosti stávajících reálně vytěžitelných zásob těžených ložisek stavebního kamene a štěrkopísků, a to jak výhradních, tak i nevýhradních ložisek, dále pro ložiska, která budou v dohledné době (do 5 -10 let) dotěžena, zajištění dostatečného množství stavebních surovin k budování dopravní infrastruktury, vytipovat náhradní lokality a vyhodnotit reálnost jejich případného otevření, resp. odstranění potenciálních střetů zájmů na jejich využití. Dále budou vytipovány předpokládané náhradní lokality a bude vyhodnocena reálnost jejich případného otevření včetně eliminace potenciálních střetů zájmů k jejich využití. Tato “ Studie”, která je těsně před finalizací, právě upozorňuje na postupné doznívání disponibilních zásob stavebních surovin (štěrkopísků a stavebního kamene) a znepokojující stav v souvislosti se zdlouhavou povolovací procedurou otvírek nových zdrojů stavebních surovin. Zpracování „Studie“ vyplynulo ze závěrů 27. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky ze dne 17. 12. 2019. „Studie“, kterou zpracovává ČGS po konzultaci s dalšími odbornými subjekty (Těžební unie, Báňská projekční a poradenská kancelář , GET, s.r.o., Sdružení pro výstavbu silnic ČR apod), se významně opírá o výsledky doprovodné studie a odborných analýz jako jsou „Normová ČSN EN kritéria pro využití přírodního kameniva pro náročné stavební účely v podmínkách poklesu zdrojů stavebních surovin v ČR“ a „Identifikace rizikových faktorů v zabezpečení přírodních zdrojů kameniva pro realizaci strategických staveb České republiky“. Ze „Studie“ vyplývá, že v krátké budoucnosti na území ČR (tj.do 7-10 let) bude docházet na jednotlivých těžených ložiskách stavebního kamene a štěrkopísků k dotěžení dostupných zásob a tudíž k riziku nenaplňování hospodářských potřeb státu. Nedílnou součástí „Studie“ je i stručné definování zásadních problémů v procesu povolování těžebních záměrů u stavebních surovin, identifikace aktuálních rizikových faktorů, které výrazně ovlivňují povolovací procesy. „Studie“ zároveň reflektuje rozpracované výsledky projektu TAČR (ID TITSMPO909) „Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů – kraje Středočeského, území hlavního města Prahy a kraje Karlovarského“.

Vedoucí projektu: Ing. Josef Godány Trvání projektu: 01.01.2020–30.03.2021

321180

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25 000 pro roky 2014–2018

Vedoucí projektu: Mgr. David Buriánek, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2013–31.12.2025

321181

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Železné hory

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislav Čech Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321182

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Novohradské hory

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321183

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Pošumaví

Vedoucí projektu: RNDr. Vladimír Žáček Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321184

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Český ráj II

Vedoucí projektu: RNDr. Lilian Švábenická, CSc. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321185

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Brdy

Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Vorel Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

321186

Základní geologické mapování České republiky 1 : 25000 pro roky 2014-2018, oblast Střední Morava

Vedoucí projektu: Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2025

322700

Dekorační a stavební kameny České republiky – editace internetové databáze a využití hornin pro ušlechtilé i stavební účely (průběžné pokračování) - nevýzkumný projekt

V roce 2003 vznikl v České geologické službě projekt, jehož cílem je shromáždit veškeré informace o horninách České republiky, které se používají nebo v minulosti používaly k dekoračně stavebním účelům. Realizace projektu je odezvou na poptávku po kvalitních přírodních materiálech, která se postupně zvyšuje vzhledem k rozsahu poškození historických památek vytvořených z přírodních kamenů (tzv. nemoci kamene). V České republice se nachází řada zdrojů kamene vhodného pro ušlechtilou výrobu, přesto se kámen ve značné míře dováží z ciziny. Databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky upozorní na tyto zdroje a stane se uceleným informačním systémem přístupným na internetových stránkách ČGS. Zároveň přispěje k rozvoji spolupráce mezi geology, restaurátory, těžaři, kameníky, kamenosochaři, architekty, stavaři a odborníky zabývající se péčí o historické památky

Vedoucí projektu: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Trvání projektu: 01.01.2005–31.12.2030

http://www.geology.cz/dekoracni-kameny

323000

Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské studie a diplomové práce

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Břízová, CSc. Trvání projektu: 01.01.1999–11.11.2050

382900

Prvotní šetření oznámených projevů SDD a OÚM, r.2020

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Štrupl, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2023

384800

Ložiskový informační systém (LIS) - pasporty ložisek, PÚ z archivu OG, 2020 ( zlato )

Vedoucí projektu: RNDr. Jaroslav Mojžíš Trvání projektu: 01.01.2014–31.12.2020

661160

M4Shale Gas: Measuring, monitoring mitigating managing the environmental impact of shale gas

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.06.2015–01.12.2017

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085518
bohdan.kribek@geologycz