Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Interakce geosféra – biosféra – atmosféra

Projekty – Interakce biosféra-geosféra-atmosféra

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Interakce biosféra-geosféra-atmosféra" Strategického plánu výzkumu ČGS na období 2016 – 2020.

224100

985-2017-14152 Zlepšení stability půdní struktury a zvýšení infiltrace pomocí agrotechnických postupů

Identifikovat, navrhnout a testovat nejefektivnější pěstební a kultivační technologie a další metody pro stabilizování půdní struktury, zvýšení infiltrace srážek a omezení erozního poškození půd při intenzivní produkci zejména obilovin, olejnin a pícnin. Vyhodnotit využitelnost těchto opatření v praxi a posoudit jejich ekonomické dopady na hospodaření podniku. Vytvořit kategorizaci vodostálosti půdních agregátů pro škálu půdních podmínek orných půd ČR a poskytnout zeměd. praxi jednoduchou pomůcku pro indikační stanovení tohoto parametru v polních podmínkách. Zjistit aktuální stav půdní struktury na pozemcích vybraných podniků s důrazem na oblasti trpící suchem a na pozemcích s nevyhovující půdní strukturou doporučit postupy vedoucí k co nejrychlejšímu zlepšení situace.

Vedoucí projektu: Mgr. Magdaléna Koubová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2018–31.12.2022

224300

TK01030054 Řízená podporovaná mikrobiální methanogeneze in situ

Cílem projektu je vývoj podpůrného preparátu a technologického postupu kontrolované podpory mikrobiální methanogeneze v uhelných slojích, zejména nedostupných pro konvenční těžbu. Záměrem je zvýšení podílu a celkového množství methanu v těženém důlním plynu. Ve výsledku tak bude dosaženo skokového zvýšení potenciálu energetického využití zásob fosilních paliv.

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.06.2018–31.12.2022

224500

TK02030120 Vliv změn vlastností geosféry na vývoj transportu radionuklidů z prostoru HÚ do biosféry

Cílem projektu bude výzkum možných dlouhodobých geologických, geomorfologických a klimatických změn a jejich vlivu na vývoj transportu radionuklidů z prostoru HÚ do biosféry. Budou aplikovány integrované transportní modely pro predikci vývoje migrace látek z prostoru HÚ v dlouhodobém časovém horizontu. Modely budou variovat predikce geologických a klimatických změn. Základem bude příprava geologických scénářů a s tím souvisejících vstupních dat pro modely. Ty budou realizovány několika softwary (SW), výsledky budou vzájemně porovnávány s cílem modely validovat při znalosti silných a slabých stránek použitých SW pro aplikace ve složitém horninovém prostředí a v dlouhodobém časovém horizontu. V závislosti na tom bude řešen vývoj SW pro zahrnutí prediktivních scénářů vývoje geosféry.

Vedoucí projektu: Mgr. Tomáš Hroch Trvání projektu: 01.07.2019–30.09.2022

225100

SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu

Česká geologická služba přispěje ke grantové přihlášce VÚKOZ v naplnění tématu 'Vyhodnocení biogeochemické odezvy lesních ekoystémů na nutriční degradaci lesních půd a posouzení perspektivy akumulace uhlíku a dusíku v kontextu klimatické změny' v plánovaném projektu DivLand - Centrum pro krajinu a biodiverzitu. Role ČGS je především v oblasti dynamického biogeochemického modelování. Dlouhodobá data o bilanci ekologicky významných prvků v lesních povodích budou k dispozici pro řešení projektu. Analytické zázemí ČGS bude k dispozici celému konsorciu spoluřešitelů s primárním účelem tvorby databáze zásoby prvků v hospodářských a přirozených (NP, CHKO) lesích v ČR.

Vedoucí projektu: Mgr. Filip Oulehle, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2026

225200

SS02030031 Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší

Česká geologická služba přispěje ke grantové přihlášce ČHMÚ čtyřmi podtématy: (i) Měření depozice dusíku, síry a dalších ekologicky významných prvků v lesních povodích, včetně podkorunových srážek; (ii) Identifikace zdrojů znečištění atmosféry pomoci izotopů lehkých a těžkých prvků s důrazem na prachové částice PM2,5; (iii) Role horizontální depozice v celkové hmotové bilanci: Užití regionálních dat z námraz a mlh v modelu ČHMÚ; (iv) Užití izotopů metanu a CO2 k výpočtu hmotové bilance skleníkových plynů emitovaných z antropogenních zdrojů. Všechny čtyři přístupy metodicky obohatí výzkumné činnosti plánované hlavním řešitelem a poskytnou komplementární typy dat. Laboratoře hlavního řešitele např. nezahrnují metody hmotnostní spektrometrie ke stanovení poměru četnosti izotopů. Izotopy budou užity jako značkovače a diagnostické nástroje. Předkládaný projekt ČHMÚ tak bude doplněn moderními metodikami po vzoru zahraničních výzkumných projektů (NSF v USA).

Vedoucí projektu: RNDr. Martin Novák, CSc. Trvání projektu: 01.07.2020–30.06.2026

225300

SS02030040 Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku

Cílem projektu je vytvořit výzkumné centrum, které se bude dlouhodobě věnovat výzkumu v oblasti změny klimatu. Jde o analýzu probíhající a predikci budoucí změny, včetně identifikace rizik pro životní prostředí i pro společnost. Výstupem budou nejaktuálnější podklady nutné pro přípravu a aktualizaci strategických dokumentů a pro rozhodovací procesy nejen v oblasti adaptací na změnu klimatu, ale i pro hodnocení mitigačních opatření v procesu jejich přípravy i realizace. Minimálním výstupem jednotlivých dílčích cílů popsaných v projektu bude veřejně přístupná souhrnná výzkumná zpráva doplněná veřejnými databázemi, certifikovanými metodikami a samozřejmě vědeckými publikacemi. Aktivity ČGS budou zaměřeny na celoplošné hodnocení základního odtoku a režimu podzemní vody, které bude dále testováno na 5 vodohospodářsky významných oblastech. Na vybraných lokalitách budou dále testovány změny rozložení srážek a teplot s cílem posoudit jejich vliv na režim podzemních vod.

Vedoucí projektu: Mgr. Ondřej Nol Trvání projektu: 01.07.2020–30.06.2026

310650

Geochemický cyklus kadmia v dlouhodobě monitorovaných povodích GEOMONU a jeho změny v posledních dvou desetiletích.

Vedoucí projektu: Mgr. Leona Bohdálková, Ph.D. Trvání projektu: 16.03.2020–31.10.2022

310690

Biogeochemie a ekotoxikologie akvatických a terestrických systémů Observatoře kritické zóny Slavkovský les.

Vedoucí projektu: RNDr. Pavel Krám, Ph.D. Trvání projektu: 16.03.2020–31.12.2022

311080

DEPOZICE TOXICKÉHO ANTIMONU V POHRANIČNÍCH HORÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

Vedoucí projektu: prof. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

311230

Korelace mezi koncentracemi stopových prvků ve srážkách a v půdě ve znečištěné oblasti Ostravska a polské části Horního Slezska

Dr. Pačes, Dr. Přechová

Vedoucí projektu: prof. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc. Trvání projektu: 01.01.2022–31.12.2023

611290

20-19471S GeoMicLink: Vliv mikrobiální komunity na retenci živin v povodích

Produktivita ekosystémů a rozklad organické hmoty jsou procesy závislé na dostupnosti živin, především dusíku (N) a fosforu (P). Rovnováha těchto procesů určuje schopnost ekosystémů živiny zadržovat a má vliv na dlouhodobou bilanci uhlíku (C). Od roku 1994 probíhá v Čechách výzkum biogeochemických cyklů v soustavě lesních povodí GEOMON. Z dosavadních výsledků sledování bilance prvků se ukazuje stechiometrická nerovnováha mezi půdami v povodích a koncentracemi prvků (CNP) v povrchových vodách. Předpokládáme, že mikrobiální komunita ovlivňuje tuto nerovnováhu a je odpovědná za variabilitou v retenci daných živin. Kombinací bilance prvků, chemického složení půd a charakterizace mikrobiální komunity a její aktivity budeme schopni vysvětlit a zobecnit principy retence živin v povodích. K objasnění těchto souvislostí využijeme přirozený depoziční gradient úživnosti půd a jejich acido-bazických vlastností. Výsledky budou využity pro koncepční revizi biogeochemického modelu MAGIC tak, abychom byli schopni korektně predikovat dlouhodobý vývoj retence živin v lesních povodích.

Vedoucí projektu: Mgr. Filip Oulehle, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2020–31.12.2022

611310

21-27420S: Mechanismy určující izotopové složení Mg, Ca a Sr v odtoku z malých povodí: srovnání kontrastních lokalit

Poměry četnosti izotopů 26Mg/24Mg, 44Ca/40Ca a 87Sr/86Sr budou užity ke studiu cyklu Mg, Ca a Sr v životním prostředí průmyslového severu České republiky. Mechanismy určující izotopové složení Ca a Mg ve vodotečích jsou důležitými parametry v globálních klimatických modelech založených na izotopových posunech při zvětrávání silikátů a na izotopovém záznamu v mořských karbonátech. Studie bude rovněž sledovat nerovnováhy v dostupnosti živin v oblasti zasažené kyselými dešti 2. poloviny 20. století. Stroncium přitom poslouží jako analog Ca. Soustředíme se na dva aspekty vzniku odtoku z malých povodí: (1) role atmosférické depozice v odtoku bude vyhodnocena statistickým srovnáním řady kontrastních lokalit při znalosti izotopových poměrů vstupů, výstupů a přírodních rezervoárů Mg, Ca a Sr; (2) isotopové charakteristiky Mg, Ca a Sr uvolněných inkongruentním zvětráváním podložních hornin budou stanoveny pomocí loužících experimentů, izotopovou analýzou jednotlivých minerálů a srovnáním izotopového složení daných prvků v čerstvých horninách vrtných jader a chemicky navětralém půdním skeletu.

Vedoucí projektu: RNDr. Martin Novák, CSc. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2023

647800

19-04682S Biodostupnost antimonu a jeho interakce s prostředím v místech dopravních uzlů

Kontaminace prostředí antimonem (Sb) je primárně spojována s místy zatíženými dopravou. V důsledku brzdění motorových vozidel dochází k otěru brzdového obložení (až 5 % hm. Sb2S3), a jeho následnému uvolňování do prostředí. Cílem projektu je studovat kontaminační zdroj antimonu komplexně – jak v přímé interakci s okolním prostředím, tak v laboratorních experimentech. Zdrojový otěr z brzd bude generován v laboratoři, v terénu budou odebírány vzorky atmosférických částic, silničního prachu, svrchní půdy a případně srážek na vybraných městských lokalitách. Laboratorní experimenty budou testovat biodostupnost antimonu pro lidský organismus na respirabilních částicích zdrojového otěru, polétavého prachu a silničního prachu. Depozice Sb bude sledována na přímé interakci zdrojového otěru, suché atmosférické depozice a silničního prachu se svrchní půdou. Kromě obsahu a forem Sb budou ve vzorcích analyzovány Fe a organický uhlík, které ovlivňují vazebné vlastnosti Sb v pevné fázi. Na exponovaných lokalitách bude sledován gradient znečištění antimonem pro odhad možných kontaminačních rizik.

Vedoucí projektu: Ing. František Bůzek, CSc. Trvání projektu: 01.01.2019–30.06.2022

647900

20-14292S Rtuť – přehlížená hrozba v ekosystémech ČR reagujících na globální změnu

Vzhledem k vysokým emisím a depozici toxické rtuti (Hg) v Evropě ve 20. století jsou lesní půdy kontaminovány. Rtuť má schopnost se v prostředí bioakumulovat díky silné sorpční afinitě k půdní organické hmotě v půdách. Hlavním cílem projektu je kvantifikovat zásoby Hg v půdách 14 dlouhodobě sledovaných lesních povodí na území ČR, která představují přirozený gradient zatížení Hg atmosférickou depozicí. Úroveň akumulace Hg v lesních ekosystémech bude stanovena pomocí kvantifikace vstupu v podobě srážek na volné ploše, podkorunových srážek a opadu, zatímco výstup bude představovat povrchový odtok potokem. Podrobné údaje o úrovni depozice Hg pro Českou republiku dosud chybí. Nejvýznamnější formou vstupu Hg do lesních ekosystémů je lesní opad. Obsah Hg v opadu je přímo úměrný jeho koncentraci v ovzduší. Proto plánujeme sledovat koncentrace plynných forem Hg pomocí inovativních pasivních vzorkovačů. Výsledky umožní nejen porovnání koncentrací plynných forem Hg v atmosféře sledovaných povodí, ale také umožní zhodnotit jejich sezónní změny.

Vedoucí projektu: Mgr. Filip Oulehle, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2020–31.12.2022

663400

Building partnership and konwledge base towards sustainable use of undergound in cities

Předmětem iniciativy je navázání spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti urbánní geologie, geomatiky a 3D modelování. Iniciativa se zaměřuje na přenos zkušeností v usnadnění přístupu a využívání 2D/3D geologických dat obcemi, propagaci urbánní geologie za účelem snížení environmentálních dopadů využívání podzemí a za účelem vývoje nových technologií. Partnerem iniciativy je Geologická služba Norska.

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Jelének Trvání projektu: 29.06.2020–15.02.2022

663700

TO01000220 Osud a budoucnost uhliku v lesích (CatchCaN)

Cílem projektu je vyvinout modelovací software pro predikci množství uhlíku a živin v lesních ekosystémech a splikovat model na dlouhodobě monitorovaná lesní povodí v České republice, Norsku a Švédsku.

Vedoucí projektu: RNDr. Jakub Hruška, CSc. Trvání projektu: 01.01.2021–30.04.2024

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085206
petra.pacherova@geologycz