Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Globální změny

Projekty – Biodiverzita a globální změny v minulosti

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Biodiverzita a globální změny v minulosti" Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace České geologické služby na období 2018 - 2022.

310580

Vliv globálních změn na fanezoroická společenstva: evoluce kambrických až devonských vybraných skupin bezobratlých; výzkum vybrané kenozoické fauny (Gastropoda, Amniota) – paleontologická revize sbírkového fondu ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Budil, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2022

310590

Homér-paleontologická, sedimentologická a geologická studie stratotypu

Vedoucí projektu: RNDr. Zuzana Tasáryová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2019–31.03.2021

311000

Fytopaleontologický a sedimentologický výzkum permokarbonských pánví Českého masívu.

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

311010

Silurské stratotypy pražské pánve

Vedoucí projektu: RNDr. Zuzana Tasáryová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

311070

Výzkum biodiverzity a globálních změn v minulosti

Vedoucí projektu: prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

611300

20-20785J: Pátrání po stopách biogenicity a způsobu alterace zrn mikrobiálních facií devonu a karbonu, příklady z Českého masivu.

Projekt se zabývá mikrobiálními faciemi spojenými s jedněmi z nejdramatičtějších událostí fanerozoika, a to kellwasserským (svrchní devon) a hangenbergským (devon-karbon) eventem, a rovněž dvěma událostmi středního devonu, bazálním chotečským a kačáckým eventem. Pozornost bude zaměřena na mikrostrukturní a mikrotexturní charakteristiky mikritických precipitátů a rovněž na posouzení úlohy tafonomických procesů. Plánujeme dokumentovat a interpretovat různé způsoby alterace zrn a přispět tak k otázce vzniku peloidů (mikritizovaných zrn). Dále plánujeme testovat, zda výše uvedené extinkce měly vliv na strukturu mikrobiálních společenstev. Dokumentace mikrostruktur a morfologických znaků na ultrastrukturální úrovni je klíčová, navíc však bude provedena analýza prvků vzácných zemin, neb jde o ověřený a nezávislý indikátor mikrobiálně indukované a/nebo zprostředkované precipitace CaCO3.

Vedoucí projektu: Mgr. Stanislava Vodrážková, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2020–30.06.2023

648000

20-13644S: Silicity a karbonáty jako geochemické indikátory vzniku stratigrafie oceánských desek s paleoenvironmentálních změn.

Silicity a karbonáty představují mimořádnou a častou součást stratigrafie oceánských desek od archaika až po současnost. Jejich složení odráží rozdílné podmínky panující při jejich ukládání. Ty mohou být spojeny s kontrastními a časově variabilními procesy panujícími na pohybujících se oceánských deskách. Tyto horniny navíc mohou poskytnout unikátní informace o změnách chemického složení a teplotě mořské vody, stejně jako redox podmínkách prostředí, kde se ukládaly. V rámci tohoto projektu budeme kombinovat tektonické, strukturní a stratigrafické pozorování s prvkovými a izotopickými (Hf–Nd–Mo–Si–C–O) analýzami za účelem pochopení vzniku silicitů a karbonátů v rámci stratigrafie oceánských desek. Budeme testovat, zdali tyto horniny mohou sloužit jako geochemické indikátory rozdílných procesů probíhajících na oceánských deskách. Tento projekt rovněž přispěje k lepšímu pochopení paleoenvironmentálních změn během pozdního proterozoika-ranního kambria a možných důsledků celosvětových jevů, které předcházely anebo byly synchronní s velkou kambrickou explozí života.

Vedoucí projektu: RNDr. Jan Pašava, CSc. Trvání projektu: 01.01.2020–30.06.2023

648100

20-23363S: Biostratigrafie a dynamika pelagických faun siluru pražské pánve v kontexu velkých environmentálních výkyvů a změn.

rojekt je zaměřen na celkovou revizi a aktualizaci graptolitové a konodontové biostratigrafie pražské pánve na základě soustavy referenčních profilů. Graptolitová biostratigrafie s vysokým rozlišením je vhodná zejména pro profily distálních facií, konodontová zonální škála je první volbou ve vápencových vrstevních sledech. Tyto skupiny pelagické fauny se obvykle nevyskytují na profilech společně, ve středním a svrchním siluru pražské pánve jsou doprovázeny pelagickými hlavonožci. Korelace obou paralelních zonálních škál bude testována pomocí chronostratigrafických markerů, jako jsou globální bioeventy, uhlíkové izotopové anomálie, některé faciální změny a diskordance indikující náhlé globální změny prostředí. Dynamika vývoje hlavních pelagických skupin (graptolitů, konodontů a hlavonožců) bude porovnána pomocí dat o druhové diverzitě, prvních a posledních výskytech a morfologické disparitě, získaných z revidované databáze stratigrafického rozšíření. Stávající a nová data získaná z nejméně 59 profilů pomohou objasnit povahu a selektivitu, a zpřesnit datování masových vymírání

Vedoucí projektu: RNDr. Štěpán Manda Trvání projektu: 01.01.2020–30.06.2023

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085347
jiri.fryda@geologycz