Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Geologická rizika

Projekty – Geologická rizika

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Geologická rizika" Strategického plánu výzkumu ČGS na období 2016 – 2020.

224200

2018FV30153 Vývoj pasportizačního a monitorovacího systému pro správu geotechnických rizik

Cílem projektu je vývoj pasportizačně-monitorovacího systému pro správu geotechnických rizik. Tento systém bude propojovat znalosti z oblasti geotechniky, možnosti automatické datové analýzy, automatický sběr informací pomocí UAV a dalších moderních technologií a bude je uživatelsky přehledně zobrazovat, zapojovat do stávajících systémů, zejména pak s využitím GIS. Existuje několik systémů monitoringu jednotlivých rizik, ale ty zcela se věnují jednotlivým a omezeným rizikům, nejsou propojeny a nevyužívají existující možnosti získávání informací. Cílem tohoto projektu je tyto nedostatky překonat. Společnost STRIX na základě dřívějších aktivit má k dispozici pasportizační systém rizik pro oblast skalního řícení. Je založen na filozofii identifikace klíčových znaků daného rizika, které může díky návodným otázkám učinit i laik a následného vyhodnocení expertním algoritmem, pracující s váhou kombinace jednotlivých rizik. Tento systém je využíván některými geotechniky a začíná být přijímán i některými organizacemi spravujícími majetek ohrožený rizikem skalního řícení. Cílem projektu je na těchto základech vytvořit systém, který bude pasportizovat a monitorovat maximální možný počet geotechnických rizik se zaměřením na liniové stavby. Výhodou tohoto systému bude možnost jeho jednoduchého propojení s dalšími databázemi a automatickým získávání dalších dat. V nejrizikovějších místech bude možné využít získávání dat pomocí UAV. Součástí projektu bude vývoj vyhodnocovacích aplikací zaměřených na změnu rizik v čase. Aplikace bude zohledňovat specifické požadavky koncového uživatele v souladu s jeho oborovými předpisy. Pro žadatele je hlavní motivací pro realizaci tohoto projektu možnost nabízet pasportizaci, monitoring a eliminaci těchto rizik. Proto se spojil s partnery, kteří mají dostatečnou expertní zkušenost se systémovými a datovými řešeními, problematikou rizik na liniových stavbách a geotechnickými riziky všeobecně.

Vedoucí projektu: Ing. Petr Kycl Trvání projektu: 01.01.2018–31.12.2021

311090

Analýza subsidence v okolí dolu Turów na základě radarových družicových dat

Vedoucí projektu: Mgr. Kateřina Fárová Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

388500

CHKO Moravský kras - Šíření strusky jeskynním systémem 'Rudické propadání - Býčí skála' a Josefovským údolím: studium mechanických a geochemických vlivů na kalcitové speleotémy a ekologii v oblasti (2021)

Spolupráce s Odborem geologie MŽP

Vedoucí projektu: Mgr. Vít Baldík Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2021

647800

19-04682S Biodostupnost antimonu a jeho interakce s prostředím v místech dopravních uzlů

Kontaminace prostředí antimonem (Sb) je primárně spojována s místy zatíženými dopravou. V důsledku brzdění motorových vozidel dochází k otěru brzdového obložení (až 5 % hm. Sb2S3), a jeho následnému uvolňování do prostředí. Cílem projektu je studovat kontaminační zdroj antimonu komplexně – jak v přímé interakci s okolním prostředím, tak v laboratorních experimentech. Zdrojový otěr z brzd bude generován v laboratoři, v terénu budou odebírány vzorky atmosférických částic, silničního prachu, svrchní půdy a případně srážek na vybraných městských lokalitách. Laboratorní experimenty budou testovat biodostupnost antimonu pro lidský organismus na respirabilních částicích zdrojového otěru, polétavého prachu a silničního prachu. Depozice Sb bude sledována na přímé interakci zdrojového otěru, suché atmosférické depozice a silničního prachu se svrchní půdou. Kromě obsahu a forem Sb budou ve vzorcích analyzovány Fe a organický uhlík, které ovlivňují vazebné vlastnosti Sb v pevné fázi. Na exponovaných lokalitách bude sledován gradient znečištění antimonem pro odhad možných kontaminačních rizik.

Vedoucí projektu: Ing. František Bůzek, CSc. Trvání projektu: 01.01.2019–31.12.2021

647900

20-14292S Rtuť – přehlížená hrozba v ekosystémech ČR reagujících na globální změnu

Vzhledem k vysokým emisím a depozici toxické rtuti (Hg) v Evropě ve 20. století jsou lesní půdy kontaminovány. Rtuť má schopnost se v prostředí bioakumulovat díky silné sorpční afinitě k půdní organické hmotě v půdách. Hlavním cílem projektu je kvantifikovat zásoby Hg v půdách 14 dlouhodobě sledovaných lesních povodí na území ČR, která představují přirozený gradient zatížení Hg atmosférickou depozicí. Úroveň akumulace Hg v lesních ekosystémech bude stanovena pomocí kvantifikace vstupu v podobě srážek na volné ploše, podkorunových srážek a opadu, zatímco výstup bude představovat povrchový odtok potokem. Podrobné údaje o úrovni depozice Hg pro Českou republiku dosud chybí. Nejvýznamnější formou vstupu Hg do lesních ekosystémů je lesní opad. Obsah Hg v opadu je přímo úměrný jeho koncentraci v ovzduší. Proto plánujeme sledovat koncentrace plynných forem Hg pomocí inovativních pasivních vzorkovačů. Výsledky umožní nejen porovnání koncentrací plynných forem Hg v atmosféře sledovaných povodí, ale také umožní zhodnotit jejich sezónní změny.

Vedoucí projektu: Mgr. Filip Oulehle, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2020–31.12.2023

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429222
jan.vit@geologycz