Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Výzkum geoenergií

Projekty – Výzkum geoenergií

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Přírodní zdroje a jejich využití", část "Výzkum geoenergií" Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace České geologické služby na období 2018 - 2022.

310830

Práce v řídícím výboru mezinárodní výzkumné sítě ENeRG.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.02.2020–31.12.2023

663200

COST Geothermal-DHC: Nové geotermální zdroje pro bezuhlíkové teplárenské soustavy

Geothermal-DHC je výzkumná síť pro začlenění geotermálních technologií do dekarbonizovaných topných a chladicích sítí financovaná z programu COST. Geotermální DHC řeší začlenění geotermální energie do dekarbonizovaných topných a chladicích sítí v celé Evropě. Síť se řídí technologickým přístupem zdola nahoru, který zahrnuje celé spektrum geotermální energie a předpokládá celý procesní řetězec od plánování po provoz a monitorování. Naše síť oslovuje jak obnovené stávající sítě vytápění a chlazení, tak nové sítě. Geotermální energie může působit jako zdroj tepla, jímka nebo akumulace a může být kombinována s jinými obnovitelnými zdroji (např. solární termální) a odpadním teplem v multivalentních topných a chladicích sítích.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 15.10.2019–15.10.2023

663600

TO01000112 Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku

Hlavním cílem česko-norského projektu CO2- SPICER je připravit pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. V projektu CO2-SPICER bude využito množství nových přístupů a metod. Kromě dynamického modelování a počítačové simulace injektáže CO2 jsou to nejmodernější monitorovací techniky či posouzení možnosti kombinovat uložení CO2 s bakteriální metanogenezí. V případě úspěšného završení záměru se bude jednat o vůbec první pilotní projekt ukládání CO2 ve střední a východní Evropě.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.11.2020–30.04.2024

https://co2-spicer.geology.cz/cs

663800

HyStorIES - Hydrogen Storage In European Subsurface

Obnovitelný vodík v kombinaci s rozsáhlým podzemním úložištěm umožňuje transport energie v čase a vyrovnává dopady proměnlivé výroby obnovitelné energie. Zatímco skladování čistého vodíku v solných jeskyních se v Evropě praktikuje od 70. let, nikdy se neprovádělo nikde na vyčerpaných polích nebo kolektorech. K ověření platnosti těchto dvou řešení je nutný technický vývoj. Vzhledem k tomu, že podpovrchové studie technické proveditelnosti budoucího skladování vodíku v ochuzeném poli nebo vodonosné vrstvě budou specifické pro dané místo, stejně jako pro jiné činnosti související s geologií, HyStories poskytne vývoj použitelný pro širokou škálu možných budoucích lokalit: přidání charakteristik souvisejících s ukládáním H2 v databázích rezervoárů v evropském měřítku; rezervoárové a geochemické modelování pro případy reprezentativní pro evropský podpovrch a testy této reprezentativnosti srovnáním s výsledky získanými se skutečnými modely úložišť; a nakonec rozsáhlý program odběru vzorků a mikrobiologických laboratorních experimentů, který pokrývá celou řadu možných podmínek. Studie proveditelnosti z hlediska technoekonomiky navíc poskytnou poznatky o podzemním skladování vodíku pro osoby s rozhodovací pravomocí ve vládě a průmyslu. Modelování evropského energetického systému bude nejprve definovat poptávku po skladování vodíku. Budou vypracovány studie dopadu na životní prostředí a společnost. Pro danou lokalitu a poptávku po skladování vodíku bude odhadnuto posouzení nákladů na vysoké úrovni pro vývoj každé z konkurenčních možností geologického skladování v daném místě a lokality budou seřazeny podle technoekonomických kritérií vyvinutých v rámci projektu. A konečně několik případových studií umožní zvážit implementaci potenciálních projektů, zejména zvážením jejich ekonomického zájmu. To poskytne podstatný pohled na vhodnost provádění takového skladování v celé EU a umožní návrh prováděcího plánu.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

664100

SYNERGYS - systémy pro energetickou energii - přípravný projekt

Projekt je zaměřen na zpracování klíčových podkladů pro podání žádosti o podporu strategického projektu pro Ústecký kraj do Operačního programu Spravedlivá transformace pro projekt SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii. Zahrnuje zejména zpracování komplexní studie proveditelnosti vč. CBA a logického rámce a dalších potřebných podkladů nezbytných pro úspěšné podání žádosti a splnění podmínek OPST - technické studie variantních řešení, právní analýzy a zajištění dílčích odborných stanovisek a přípravu dalších doporučení a analýz mezinárodních a domácích expertů.

Vedoucí projektu: Mgr. Antonín Tym, Ph.D. Trvání projektu: 01.02.2022–31.12.2023

664430

A Geological Service for Europe - Geothermal energy & underground storage inventory

Podprojekt projektu 'A Geological Service for Europe' - Work Package 3

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.09.2022–31.08.2027

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089550
antonin.tym@geologycz