Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Projekty – Výzkum geoenergií

Projekty – Výzkum geoenergií

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci hlavní výzkumné priority "Přírodní zdroje a jejich využití", část "Výzkum geoenergií" Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace České geologické služby na období 2018 - 2022.

224300

TK01030054 Řízená podporovaná mikrobiální methanogeneze in situ

Cílem projektu je vývoj podpůrného preparátu a technologického postupu kontrolované podpory mikrobiální methanogeneze v uhelných slojích, zejména nedostupných pro konvenční těžbu. Záměrem je zvýšení podílu a celkového množství methanu v těženém důlním plynu. Ve výsledku tak bude dosaženo skokového zvýšení potenciálu energetického využití zásob fosilních paliv.

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.06.2018–31.12.2022

224600

2019TK02010092 Analýza potenciálu geotermální energie ve středních a velkých hloubkách za území ČR

Hlavním cílem projektu je analyzovat potenciál geotermální energie na území ČR v hloubkách přibližně 400 m až 5000 m a následně zpřesnit, případně nově vymezit oblasti ČR perspektivní z hlediska využití geotermální energie tepelnými čerpadly, k přímé produkci tepla nebo tepla a elektřiny. Bude provedena aktualizace a zpřesnění stávajících map geotermálního potenciálu ČR a na jejím základě budou vytvořeny teplotní mapy geotermálního potenciálu v různých hloubkových úrovních včetně vyčlenění oblastí ČR vhodných pro využívání geotermální energie. Mapy geotermálního potenciálu budou doplněny o další mapové vrstvy zobrazující střety zájmů a limitující faktory, takže uživatelé budou mít přehled nejen o geotermálním potenciálu, ale i o faktorech omezujících jeho využití.

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Holeček, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2019–30.06.2022

310830

Práce v řídícím výboru mezinárodní výzkumné sítě ENeRG.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.02.2020–31.12.2023

311030

Možnosti budování podzemního zásobníku vodíku v geologických podmínkách jižní Moravy

Vedoucí projektu: Mgr. Róbert Prochác, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

662200

HotLime - Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks - Cross-domain Implications and Impacts

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund). Hlavním cílem řešených projektů je integrace informací a znalostí o podpovrchové energii, vodě a surovinových zdrojích a podpora udržitelného využívání těchto zdrojů. Česká geologická služba participuje na realizaci 9 projektů GeoERA. Tento projekt identifikuje obecné strukturální kontroly v hlubokých karbonátových formacích prostřednictvím srovnání geologických situací a jejich strukturálního inventáře, stejně jako shromažďování údajů o hlubokém vrtu a jejich petro- a hydrofyzikálních charakteristik. Důsledné hodnocení a sdílení znalostí - přivedení všech partnerů na společnou vysokou úroveň - povede k jednotně použitelným pracovním postupům osvědčených postupů pro odhad, porovnání a prospektivní využívání hydrotermálních zdrojů v hlubokém uhličitanovém podloží. Aplikováno v konkrétních cílových oblastech pomocí 2D nebo 3D mapování a charakterizace.

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2022

662400

MUSE - Managing Urban Shallow geothermal Energy

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund).

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Holeček, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2018–31.12.2022

662600

GeoConnect3de Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and data for resource appraisal and policy support

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2022

663200

COST Geothermal-DHC: Nové geotermální zdroje pro bezuhlíkové teplárenské soustavy

Geothermal-DHC je výzkumná síť pro začlenění geotermálních technologií do dekarbonizovaných topných a chladicích sítí financovaná z programu COST. Geotermální DHC řeší začlenění geotermální energie do dekarbonizovaných topných a chladicích sítí v celé Evropě. Síť se řídí technologickým přístupem zdola nahoru, který zahrnuje celé spektrum geotermální energie a předpokládá celý procesní řetězec od plánování po provoz a monitorování. Naše síť oslovuje jak obnovené stávající sítě vytápění a chlazení, tak nové sítě. Geotermální energie může působit jako zdroj tepla, jímka nebo akumulace a může být kombinována s jinými obnovitelnými zdroji (např. solární termální) a odpadním teplem v multivalentních topných a chladicích sítích.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 15.10.2019–15.10.2023

663600

TO01000112 Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku

Hlavním cílem česko-norského projektu CO2- SPICER je připravit pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. V projektu CO2-SPICER bude využito množství nových přístupů a metod. Kromě dynamického modelování a počítačové simulace injektáže CO2 jsou to nejmodernější monitorovací techniky či posouzení možnosti kombinovat uložení CO2 s bakteriální metanogenezí. V případě úspěšného završení záměru se bude jednat o vůbec první pilotní projekt ukládání CO2 ve střední a východní Evropě.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.11.2020–30.04.2024

https://co2-spicer.geology.cz/cs

663800

HyStorIES - Hydrogen Storage In European Subsurface

Obnovitelný vodík v kombinaci s rozsáhlým podzemním úložištěm umožňuje transport energie v čase a vyrovnává dopady proměnlivé výroby obnovitelné energie. Zatímco skladování čistého vodíku v solných jeskyních se v Evropě praktikuje od 70. let, nikdy se neprovádělo nikde na vyčerpaných polích nebo kolektorech. K ověření platnosti těchto dvou řešení je nutný technický vývoj. Vzhledem k tomu, že podpovrchové studie technické proveditelnosti budoucího skladování vodíku v ochuzeném poli nebo vodonosné vrstvě budou specifické pro dané místo, stejně jako pro jiné činnosti související s geologií, HyStories poskytne vývoj použitelný pro širokou škálu možných budoucích lokalit: přidání charakteristik souvisejících s ukládáním H2 v databázích rezervoárů v evropském měřítku; rezervoárové a geochemické modelování pro případy reprezentativní pro evropský podpovrch a testy této reprezentativnosti srovnáním s výsledky získanými se skutečnými modely úložišť; a nakonec rozsáhlý program odběru vzorků a mikrobiologických laboratorních experimentů, který pokrývá celou řadu možných podmínek. Studie proveditelnosti z hlediska technoekonomiky navíc poskytnou poznatky o podzemním skladování vodíku pro osoby s rozhodovací pravomocí ve vládě a průmyslu. Modelování evropského energetického systému bude nejprve definovat poptávku po skladování vodíku. Budou vypracovány studie dopadu na životní prostředí a společnost. Pro danou lokalitu a poptávku po skladování vodíku bude odhadnuto posouzení nákladů na vysoké úrovni pro vývoj každé z konkurenčních možností geologického skladování v daném místě a lokality budou seřazeny podle technoekonomických kritérií vyvinutých v rámci projektu. A konečně několik případových studií umožní zvážit implementaci potenciálních projektů, zejména zvážením jejich ekonomického zájmu. To poskytne podstatný pohled na vhodnost provádění takového skladování v celé EU a umožní návrh prováděcího plánu.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

664000

Centrum pro geoenergie Ringen

Příprava projektu SYNERGIS

Vedoucí projektu: Mgr. Antonín Tym, Ph.D. Trvání projektu: 01.06.2021–31.05.2022

664100

SYNERGYS - systémy pro energetickou energii - přípravný projekt

Projekt je zaměřen na zpracování klíčových podkladů pro podání žádosti o podporu strategického projektu pro Ústecký kraj do Operačního programu Spravedlivá transformace pro projekt SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii. Zahrnuje zejména zpracování komplexní studie proveditelnosti vč. CBA a logického rámce a dalších potřebných podkladů nezbytných pro úspěšné podání žádosti a splnění podmínek OPST - technické studie variantních řešení, právní analýzy a zajištění dílčích odborných stanovisek a přípravu dalších doporučení a analýz mezinárodních a domácích expertů.

Vedoucí projektu: Mgr. Antonín Tym, Ph.D. Trvání projektu: 01.02.2022–30.12.2022

664430

A Geological Service for Europe - Geothermal energy & underground storage inventory

Podprojekt projektu 'A Geological Service for Europe' - Work Package 3

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.09.2022–31.08.2027

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429289
vit.hladik@geologycz