Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Přírodní zdroje > Podzemní vody > Podzemní voda kolektoru kvartérních fluviálních sedimentů

Podzemní voda kolektoru kvartérních fluviálních sedimentů

V období 2013-2017 spolupracovala ČGS a další organizace na řešení projektu Ministerstva zemědělství České republiky NAZV QJ 1320213 „Inovace systémů zemědělského hospodaření v prostředí kvartérních sedimentů, jejich ověření a aplikace v ochranných pásmech vodních zdrojů“, financovaného z podprogramu „Udržitelný rozvoj agrárního sektoru“ v tématu 3 „Optimalizovat způsoby využívání a ochrany půdy“, jehož nositelem byl Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Zdroje podzemní vody jsou dynamickou složkou přírody. K doplňování těchto zdrojů dochází v pravidelném ročním i víceletém cyklu z atmosférických srážek infiltrací přes půdu, proto kvalita podzemní vody do značné míry odráží i využití území. V České republice je využívána podzemní voda přednostně pro zásobování obyvatel pitnou vodou a podílí se 45 % na celkových dodávkách vody pro obyvatelstvo a z těchto zdrojů pochází téměř ¼ z oblastí kvartérních fluviálních sedimentů.

Oblasti fluviálních sedimentů podél velkých vodních toků patří mezi území intenzivně obhospodařovaná, neb se zde vyskytují lehké, písčité, propustné a zpravidla úrodné půdy vhodné pro pěstování zeleniny a náročných plodin. Silně propustné prostředí fluviálních sedimentů nechrání podzemní vodu před kontaminací z povrchu.

Pozice hydrogeologických rajonů

Pozice vodohospodářsky významných hydrogeologických rajonů tvořených kvartérními, na Moravě i kvartérními a svrchně terciérními (pliocenními) sedimenty.

Dlouhodobý monitoring chemického složení podzemní vody dokumentuje její postupně se zhoršující kvalitu v oblasti fluviálních sedimentů zejména s intenzivní zemědělskou činností. Tato území náleží ke zranitelným oblastem ve smyslu ustanovení § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, res. ve smyslu „Nitrátové směrnice“ (předpis Evropské unie 91/676/EHS). Prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, které vzniklo jako jeden z nástrojů pro ochranu vod před plošným znečištěním dusičnany ze zemědělství.

Cílem publikace KVARTÉRNÍ SEDIMENTY, PODZEMNÍ VODA A ZEMĚDĚLSTVÍ je vysvětlit specifika prostředí kvartérních fluviálních sedimentů a proudění podzemní vody v tomto prostředí a navrhnout vhodný způsob zemědělského hospodaření tak, aby se významně omezilo znečištění podzemní vody vlivem zemědělských aktivit.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Kvartérní sedimenty, podzemní voda a zemědělství

Autoři: R. Kadlecová, J. Bruthans, J. Grundloch, L. Gvoždík, J. Haberle, J. Klír, I. Kůrková, M. Milický, P. Růžek a L. Herčík

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089562
renata.kadlecova@geologycz