Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Informační podpora výzkumu > Rejstřík informací o výsledcích

RIV

Databáze RIV = Rejstřík Informací o Výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (výsledky VaV) je součástí Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaV). Jedná se o databázi shromažďující podklady pro účely hodnocení výsledků účelově i institucionálně podporovaného výzkumu a vývoje z celé ČR a předání dat (publikací) do RIV je tak jednou ze základních podmínek pro poskytnutí institucionálních prostředků na výzkum a vývoj. Hodnocením VaV je pověřena Rada pro výzkum, vývoj a inovace (odborný a poradní orgán vlády České republiky).

V RIVu jsou (resp. mají být) obsaženy pouze publikace, které jsou podkladem pro hodnocení institucí a které splňují v daném roce definice výsledků (a Metodiky hodnocení VaV) stanovené Radou pro VaV - pozor - tyto definice a metodiky se téměř každoročně mění.

Pro všechny roky hodnocení dle RIV platí (zatím), že:

Hodnoceny jsou výsledky publikované za posledních 5 let a předané do databáze RIV.

Výsledky musí odpovídat definicím platným v jednotlivých letech hodnocení.

Pokud publikace neodpovídá definici dle RIV anebo nesplňuje další požadovaná kriteria, je z RIV vyřazena s případnou finanční sankcí (např. článek ve sborníku, který nemá ISBN nebo chybně zadaný/případně neexistující patent).

Pokud publikace definici odpovídá, ale nesplňuje všechna kritéria (např. článek ve sborníku s ISBN, který ale není evidován v Conference Proceedings Citation Index), pak není bodována, ale zůstává v RIV.

Výsledky jsou bodově hodnoceny dle "Metodik hodnocení" platných v jednotlivých letech a to dle roku uplatnění (= vydání) a nikoliv dle roku odevzdání do RIV (= rok sběru pro RIV), bodové hodnocení pak podléhá určité korekci (uváděna v Metodikách hodnocení).

Finanční hodnota "bodu" je (velmi zjednodušeně) odvozena od sumy finančních prostředků určených na institucionální podporu (v konkrétním roce) a počtu odevzdaných (hodnocených) publikací/výsledků (a následně přidělených bodů).

Vstup do databáze RIV

Afiliace vs RIV - jak to funguje?

Afiliace autorů uváděné v článcích a uplatňování do RIV jsou dvě odlišné záležitosti. Je na autorech, aby odpovědně posoudili, zda se všechny VO, které má uvedené u jména a kde pracuje, významně finančně podílely na vzniku výsledku. Primárně má přednost ta VO, u které autor pobírá mzdu a jejíž režijní náklady při práci čerpá. Pokud je jiná VO nositelem grantu, na který je výsledek uplatňován – asi není co řešit. Množství výstupů by mělo být v proporci k úvazku u jednotlivých VO

Při hodnocení je výstup obodován a body jsou rozděleny podle poměru domácích autorů vůči celkovému počtu autorů s tím, že zahraniční autoři mají v tomto dělení váhu ½.

Dále se body dělí mezi všechny předkladatele výsledku podle stejných pravidel. České afiliace (např. ČGS, MU) uvedené u článků hrají při hodnocení výstupů roli v případě, že je výstup uplatněn do RIV za obě VO (předkladatele) a autor zde vystupuje jako domácí autor vůči oběma VO v jednom záznamu. Zahraniční afiliace vliv na hodnocení nemají. Při tomto hodnocení nemá vliv pořadí autora (první nebo poslední – váha je stejná) – je nutno uvážit, koho zařadit do kolektivu autorů (podle metodiky by měli mít autoři tvůrčí podíl na výsledku). Procentuální podíl má vliv v novém hodnocení exkluzívních výstupů, kde VO, která výstup předkládá k hodnocení, musí předložit odsouhlasený rozpis podílu jednotlivých českých VO spolupracujících na tomto výsledku.

Jak to funguje v praxi?

Autor 1 (ČGS, PřFMU), Autor 2 (PřFMU) Bodová hodnota výstupu 60 bodů

Situace č. 1: Autor 1 domácí vůči ČGS, Autor 2 domácí vůči PřFMU – oba předkladatelé mají po 30 bodech

Situace č. 2: Autor 1 domácí vůči ČGS i PřFMU, Autor 2 domácí vůči PřFMU – ČGS obdrží 15 bodů, PřFMU 45 bodů

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
hana.breiterova@geologycz