Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty financované ze zahraničí

Projekty financované ze zahraničí

Ze zahraničních zdrojů jsou spolufinancovány nejen některé projekty realizované v mezinárodních konsorciích, ale i další projekty, jejichž je ČGS řešitelem, například projekty Operačního programu Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost či OP Praha Adaptabilita, které jsou spolufinancovány ze Strukturálních fondů EU.

663200

COST Geothermal-DHC: Nové geotermální zdroje pro bezuhlíkové teplárenské soustavy

Geothermal-DHC je výzkumná síť pro začlenění geotermálních technologií do dekarbonizovaných topných a chladicích sítí financovaná z programu COST. Geotermální DHC řeší začlenění geotermální energie do dekarbonizovaných topných a chladicích sítí v celé Evropě. Síť se řídí technologickým přístupem zdola nahoru, který zahrnuje celé spektrum geotermální energie a předpokládá celý procesní řetězec od plánování po provoz a monitorování. Naše síť oslovuje jak obnovené stávající sítě vytápění a chlazení, tak nové sítě. Geotermální energie může působit jako zdroj tepla, jímka nebo akumulace a může být kombinována s jinými obnovitelnými zdroji (např. solární termální) a odpadním teplem v multivalentních topných a chladicích sítích.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 15.10.2019–15.10.2023

663300

e-shape - Satelitní data nové generace a tvorba inovativních aplikací

Skupina pro pozorování Země (GEO) je partnerství 105 národních vlád, Evropské komise a 127 zúčastněných organizací. GEO implementuje Globální systém systémů pozorování Země (GEOSS) a usiluje o budoucnost, kde budou rozhodnutí a akce ve prospěch lidstva podloženy koordinovaným, komplexním a trvalým pozorováním Země. Během setkání GEO v roce 2018 v Kjótu byly vyčleněny regionální GEO. Iniciativa EuroGEOSS je evropskou regionální GEO, která v rámci GEO zastupuje evropský správní výbor.

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 15.10.2019–30.04.2023

663500

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017379 Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků pro ČGS

Cílem projektu je zdokonalování a prohloubení vědomostí výzkumných pracovníků, dále pak navázání vědeckých spoluprací napříč státy. Pracovníci tímto získají jedinečnou možnost k vyzkoušení práce se stroji a aplikacemi, které se v tuto chvíli na našem pracovišti a ani v rámci ČR nenachází. Během stáží budou mít možnost setkat se špičkami ve svém oboru a následně předat zkušenosti touto cestou získané ostatním zaměstnancům ČGS.

Vedoucí projektu:  Anna Velímková Trvání projektu: 01.09.2020–30.06.2023

663600

TO01000112 Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku

Hlavním cílem česko-norského projektu CO2- SPICER je připravit pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. V projektu CO2-SPICER bude využito množství nových přístupů a metod. Kromě dynamického modelování a počítačové simulace injektáže CO2 jsou to nejmodernější monitorovací techniky či posouzení možnosti kombinovat uložení CO2 s bakteriální metanogenezí. V případě úspěšného završení záměru se bude jednat o vůbec první pilotní projekt ukládání CO2 ve střední a východní Evropě.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.11.2020–30.04.2024

https://co2-spicer.geology.cz/cs

663700

TO01000220 Osud a budoucnost uhliku v lesích (CatchCaN)

Cílem projektu je vyvinout modelovací software pro predikci množství uhlíku a živin v lesních ekosystémech a splikovat model na dlouhodobě monitorovaná lesní povodí v České republice, Norsku a Švédsku.

Vedoucí projektu: RNDr. Jakub Hruška, CSc. Trvání projektu: 01.01.2021–30.04.2024

663800

HyStorIES - Hydrogen Storage In European Subsurface

Obnovitelný vodík v kombinaci s rozsáhlým podzemním úložištěm umožňuje transport energie v čase a vyrovnává dopady proměnlivé výroby obnovitelné energie. Zatímco skladování čistého vodíku v solných jeskyních se v Evropě praktikuje od 70. let, nikdy se neprovádělo nikde na vyčerpaných polích nebo kolektorech. K ověření platnosti těchto dvou řešení je nutný technický vývoj. Vzhledem k tomu, že podpovrchové studie technické proveditelnosti budoucího skladování vodíku v ochuzeném poli nebo vodonosné vrstvě budou specifické pro dané místo, stejně jako pro jiné činnosti související s geologií, HyStories poskytne vývoj použitelný pro širokou škálu možných budoucích lokalit: přidání charakteristik souvisejících s ukládáním H2 v databázích rezervoárů v evropském měřítku; rezervoárové a geochemické modelování pro případy reprezentativní pro evropský podpovrch a testy této reprezentativnosti srovnáním s výsledky získanými se skutečnými modely úložišť; a nakonec rozsáhlý program odběru vzorků a mikrobiologických laboratorních experimentů, který pokrývá celou řadu možných podmínek. Studie proveditelnosti z hlediska technoekonomiky navíc poskytnou poznatky o podzemním skladování vodíku pro osoby s rozhodovací pravomocí ve vládě a průmyslu. Modelování evropského energetického systému bude nejprve definovat poptávku po skladování vodíku. Budou vypracovány studie dopadu na životní prostředí a společnost. Pro danou lokalitu a poptávku po skladování vodíku bude odhadnuto posouzení nákladů na vysoké úrovni pro vývoj každé z konkurenčních možností geologického skladování v daném místě a lokality budou seřazeny podle technoekonomických kritérií vyvinutých v rámci projektu. A konečně několik případových studií umožní zvážit implementaci potenciálních projektů, zejména zvážením jejich ekonomického zájmu. To poskytne podstatný pohled na vhodnost provádění takového skladování v celé EU a umožní návrh prováděcího plánu.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

664200

SEMACRET - Sustainable exploration for orthomagmatic (critical) raw materials in the EU: Charting the road to the green energy transition

Kritické suroviny (CRM) mají zásadní význam pro průmyslové hodnotové řetězce a strategická odvětví EU, zejména s ohledem na přechod na zelenou energii. Projekt řeší rozvoj sociálně a environmentálně udržitelných způsobů průzkumu ortomagmatických kritických surovin.

Vedoucí projektu: Mgr. Vojtěch Wertich, Ph.D. Trvání projektu: 01.05.2022–30.04.2025

664300

BrineRIS- Brines of RIS countries as a source of CRM and energy supply

Projekt je zaměřen na vyhledávání solanek v Evropě, vhodných pro ekonomicky realizovatelné získávání kovů. V laboratoři budou otestovány nové technologie jejich získávání. Projekt se soustředí na země Pyrenejského poloostrova a Visegrádské skupiny, které mají prokazatelné zdroje termálních solanek. Poskytne ověřené informace o solankách obohacených o Li a další cenné prvky. Zvláštní pozornost bude věnována stávajícím přítokům důlních vod a provozovaným geotermálním vrtům.

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Rambousek Trvání projektu: 22.07.2022–31.12.2024

664400

GSEU - A Geological Service for Europe

Cílem projektu je vybudovat geologickou službu pro Evropu na základě osvědčených postupů a realizovat ji s podporou Evropské unie. Stávající geologické průzkumy, národní správci geologických informací, nashromáždily obrovské dědictví dat a informací, které se obtížně slučují. Tento projekt bude pokračovat v úsilí o harmonizaci a standardizaci, které bylo zahájeno v dřívějších projektech. Naším cílem je vytvořit společné služby, které mohou podpořit urychlení přechodu k energetice a klimatu.

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.09.2022–31.08.2027

664420

A Geological Service for Europe - Critical Raw Materials, the International Centre of Excellence and United Nations Framework Classification

Podprojekt projektu 'A Geological Service for Europe' - Work Package 2

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Gabriel, CSc. Trvání projektu: 01.09.2022–31.08.2027

664430

A Geological Service for Europe - Geothermal energy & underground storage inventory

Podprojekt projektu 'A Geological Service for Europe' - Work Package 3

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.09.2022–31.08.2027

664440

A Geological Service for Europe - Appraisal, protection & sustainable use of Europe's groundwater resources

Podprojekt projektu 'A Geological Service for Europe' - Work Package 4

Vedoucí projektu: Mgr. Ondřej Nol Trvání projektu: 01.09.2022–31.08.2027

664460

A Geological Service for Europe - Geological framework for the European geological data & information system

Podprojekt projektu 'A Geological Service for Europe' - Work Package 6

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.09.2022–31.08.2027

664470

A Geological Service for Europe - European Geological Data Infrastructure, EGDI

Podprojekt projektu 'A Geological Service for Europe' - Work Package 7

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.09.2022–31.08.2027

664480

A Geological Service for Europe - Communication, Dissemination & Exploitation

Podprojekt projektu 'A Geological Service for Europe' - Work Package 8

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.09.2022–31.08.2027

664490

A Geological Service for Europe - Geological Surveys network and sustainable services for Europe

Podprojekt projektu 'A Geological Service for Europe' - Work Package 9

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.09.2022–31.08.2027

664500

Multi-Miner: Multi-source and multi-scale earth observation and novel machine learning methods for mineral exploration and mine site monitoring

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2023–30.06.2026

664700

PUSH_IT: Piloting Underground Storage of Heat In geoThermal reservoirs

V rámci projektu PUSH-IT budeme vyvíjet, nasazovat a testovat naše technologie pro různé konfigurace zdrojů tepla, technologií skladování tepla, geologických podmínek, distribučních systémů, populací zúčastněných stran a tržních a právních podmínek. Výsledky posílí využívání udržitelné energie a vytvoří vyvážený systém pro sdílení přínosů a zátěže spojených s udržitelnou výrobou, skladováním a distribucí tepla.

Vedoucí projektu: Mgr. Antonín Tym, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2023–31.12.2026

664720

PUSH IT - podprojekt WP 2

Vedoucí projektu: Mgr. Antonín Tym, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2023–31.12.2026

664730

PUSH IT - podprojekt WP 3

Vedoucí projektu: Mgr. Antonín Tym, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2023–31.12.2026

664740

PUSH IT - podprojekt WP 4

Vedoucí projektu: Mgr. Antonín Tym, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2023–31.12.2026

664750

PUSH IT - podprojekt WP 5

Vedoucí projektu: Mgr. Antonín Tym, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2023–31.12.2026

682600

PanAfGeo-2: Partnerství Afrika-EU - podpora geologických věd a technologií

Druhá fáze činnosti PanAfGeo, iniciativy spolufinancované EU, která byla zahájena v roce 2016. Iniciativa přispěla k transferu znalostí mezi evropskými a africkými geologickými službami a zajistila institucionální posílení mnoha afrických národních správních orgánů odpovědných za geologii a hornictví. Druhá fáze projektu bude vycházet z dosavadních úspěchů projektu. Staví na konsorciu 11 evropských geologických služeb, včetně zastřešující organizace EuroGeoSurveys. Konsorcium povede francouzská geologická služba BRGM. PanAfGeo-2 se zaměří na vytvoření souboru programů výměny znalostí a dobré praxe pro africké geovědce, aby získali moderní nástroje, metody a dovednosti v různých geovědních kompetencích.

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2021–30.07.2024

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089566
ivana.svojtkova@geologycz