Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty financované ze zahraničí

Projekty financované ze zahraničí

Ze zahraničních zdrojů jsou spolufinancovány nejen některé projekty realizované v mezinárodních konsorciích, ale i další projekty, jejichž je ČGS řešitelem, například projekty Operačního programu Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost či OP Praha Adaptabilita, které jsou spolufinancovány ze Strukturálních fondů EU.

310910

TESTOVÁNÍ VYUŽITÍ BEZPILOTNÍCH LETADEL A VIRTUÁLNÍ REALITY PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY

Vedoucí projektu: Mgr. Lucie Koucká Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

661310

2017/26 / M / ST10 / 00646 Mapy paleogeograficzne permskich lądowych basenów Europy Środkowej

Středosudetský příkop je jednou z největších geologických struktur v Sudetech. Jeho geologická rozmanitost vytváří jedinečnou příležitost k provádění výzkumných projektů. O jedinečnosti sedimentů středosudetské pánve svědčí, že jde o jednu z nejbohatších lokalit na světě, kde se nachází zachovalé stopy raně permských tetrapodů. Vzhledem k tomu je nutné provést komplexní paleoenvironmentální analýzu založenou na moderních výzkumných metodách. Záměrem projektu je sjednotit a aktualizovat stratigrafická schémata permu. Projekt je zaměřen na sjednocení a aktualizaci stratigrafických schémat permu ve středosudetské pánvi na základě nalezených stop a zkamenělin a jejich srovnávací analýzy. Studie budou zahrnovat sedimentologické, geochemické a inovační metody, budou provedeny geochronologické, paleoekologické a paleoenvironmentální studie. Projekt přispěje k přípravě paleogeografických map permských terestrických pánví střední Evropy.

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Trvání projektu: 19.04.2018–05.05.2022

662200

HotLime - Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks - Cross-domain Implications and Impacts

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund). Hlavním cílem řešených projektů je integrace informací a znalostí o podpovrchové energii, vodě a surovinových zdrojích a podpora udržitelného využívání těchto zdrojů. Česká geologická služba participuje na realizaci 9 projektů GeoERA. Tento projekt identifikuje obecné strukturální kontroly v hlubokých karbonátových formacích prostřednictvím srovnání geologických situací a jejich strukturálního inventáře, stejně jako shromažďování údajů o hlubokém vrtu a jejich petro- a hydrofyzikálních charakteristik. Důsledné hodnocení a sdílení znalostí - přivedení všech partnerů na společnou vysokou úroveň - povede k jednotně použitelným pracovním postupům osvědčených postupů pro odhad, porovnání a prospektivní využívání hydrotermálních zdrojů v hlubokém uhličitanovém podloží. Aplikováno v konkrétních cílových oblastech pomocí 2D nebo 3D mapování a charakterizace.

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2021

662300

GeoERA Information Platform Project (GIP-P)

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund).

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2021

662400

MUSE - Managing Urban Shallow geothermal Energy

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund).

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Holeček, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2018–31.12.2021

662500

3DGEO-EU 3D geomodeling for Europe

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund).

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Franěk, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2021

662600

GeoConnect3de Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and data for resource appraisal and policy support

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2021

662700

Hydrogeological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund).

Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Grundloch Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2021

662800

Resources of groundwater, harmonized at Cross-Border and Pan-European Scale

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund).

Vedoucí projektu: Mgr. Eva Kryštofová Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2021

662900

Mineral Intelligence for Europe

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund). Celkovým cílem tohoto projektu je zlepšit evropskou znalostní základnu o surovinách aktualizací elektronické ročenky minerálů vytvořené v projektu Minerals4EU a rozšířit prostorové pokrytí a kvalitu údajů, které jsou v současné době v seznamu minerálů. Cílem projektu bude dále zvýšit míru harmonizace, komunikace a interakce mezi stávajícími datovými platformami s ambicí dosáhnout plně funkčního a spolehlivého systému pro správu znalostí o datech, splňovat evropské potřeby a zohledňovat Informační systém o surovinách (RMIS) Evropské unie. Důležité je, že projekt také - ve spolupráci s projektem GeoERA Information Platform - integruje elektronickou ročenku minerálů do databáze Minerals4EU, čímž zajistí budoucí udržitelnost jako součást evropské geologické datové infrastruktury (EGDI) řízené EuroGeoSurveys.

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Gabriel, CSc. Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2021

663000

820852 - Forecasting and Assessing Europe’s Strategic Raw Materials needs

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund).

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Rambousek Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2021

663200

COST Geothermal-DHC: Nové geotermální zdroje pro bezuhlíkové teplárenské soustavy

Geothermal-DHC je výzkumná síť pro začlenění geotermálních technologií do dekarbonizovaných topných a chladicích sítí financovaná z programu COST. Geotermální DHC řeší začlenění geotermální energie do dekarbonizovaných topných a chladicích sítí v celé Evropě. Síť se řídí technologickým přístupem zdola nahoru, který zahrnuje celé spektrum geotermální energie a předpokládá celý procesní řetězec od plánování po provoz a monitorování. Naše síť oslovuje jak obnovené stávající sítě vytápění a chlazení, tak nové sítě. Geotermální energie může působit jako zdroj tepla, jímka nebo akumulace a může být kombinována s jinými obnovitelnými zdroji (např. solární termální) a odpadním teplem v multivalentních topných a chladicích sítích.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 15.10.2019–15.10.2023

663300

e-shape - Satelitní data nové generace a tvorba inovativních aplikací

Skupina pro pozorování Země (GEO) je partnerství 105 národních vlád, Evropské komise a 127 zúčastněných organizací. GEO implementuje Globální systém systémů pozorování Země (GEOSS) a usiluje o budoucnost, kde budou rozhodnutí a akce ve prospěch lidstva podloženy koordinovaným, komplexním a trvalým pozorováním Země. Během setkání GEO v roce 2018 v Kjótu byly vyčleněny regionální GEO. Iniciativa EuroGEOSS je evropskou regionální GEO, která v rámci GEO zastupuje evropský správní výbor.

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 15.10.2019–30.04.2023

663400

Building partnership and konwledge base towards sustainable use of undergound in cities

Předmětem iniciativy je navázání spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti urbánní geologie, geomatiky a 3D modelování. Iniciativa se zaměřuje na přenos zkušeností v usnadnění přístupu a využívání 2D/3D geologických dat obcemi, propagaci urbánní geologie za účelem snížení environmentálních dopadů využívání podzemí a za účelem vývoje nových technologií. Partnerem iniciativy je Geologická služba Norska.

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Jelének Trvání projektu: 29.06.2020–15.02.2022

663500

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017379 Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků pro ČGS

Cílem projektu je zdokonalování a prohloubení vědomostí výzkumných pracovníků, dále pak navázání vědeckých spoluprací napříč státy. Pracovníci tímto získají jedinečnou možnost k vyzkoušení práce se stroji a aplikacemi, které se v tuto chvíli na našem pracovišti a ani v rámci ČR nenachází. Během stáží budou mít možnost setkat se špičkami ve svém oboru a následně předat zkušenosti touto cestou získané ostatním zaměstnancům ČGS.

Vedoucí projektu:  Anna Velímková Trvání projektu: 01.09.2020–31.12.2022

663600

TO01000112 Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.11.2020–30.04.2024

663700

TO01000220 Osud a budoucnost uhliku v lesích (CatchCaN)

Cílem projektu je vyvinout modelovací software pro predikci množství uhlíku a živin v lesních ekosystémech a splikovat model na dlouhodobě monitorovaná lesní povodí v České republice, Norsku a Švédsku. Pomoc

Vedoucí projektu: RNDr. Jakub Hruška, CSc. Trvání projektu: 01.01.2021–30.04.2024

663800

HyStorIES - Hydrogen Storage In European Subsurface

Obnovitelný vodík v kombinaci s rozsáhlým podzemním úložištěm umožňuje transport energie v čase a vyrovnává dopady proměnlivé výroby obnovitelné energie. Zatímco skladování čistého vodíku v solných jeskyních se v Evropě praktikuje od 70. let, nikdy se neprovádělo nikde na vyčerpaných polích nebo kolektorech. K ověření platnosti těchto dvou řešení je nutný technický vývoj. Vzhledem k tomu, že podpovrchové studie technické proveditelnosti budoucího skladování vodíku v ochuzeném poli nebo vodonosné vrstvě budou specifické pro dané místo, stejně jako pro jiné činnosti související s geologií, HyStories poskytne vývoj použitelný pro širokou škálu možných budoucích lokalit: přidání charakteristik souvisejících s ukládáním H2 v databázích rezervoárů v evropském měřítku; rezervoárové a geochemické modelování pro případy reprezentativní pro evropský podpovrch a testy této reprezentativnosti srovnáním s výsledky získanými se skutečnými modely úložišť; a nakonec rozsáhlý program odběru vzorků a mikrobiologických laboratorních experimentů, který pokrývá celou řadu možných podmínek. Studie proveditelnosti z hlediska technoekonomiky navíc poskytnou poznatky o podzemním skladování vodíku pro osoby s rozhodovací pravomocí ve vládě a průmyslu. Modelování evropského energetického systému bude nejprve definovat poptávku po skladování vodíku. Budou vypracovány studie dopadu na životní prostředí a společnost. Pro danou lokalitu a poptávku po skladování vodíku bude odhadnuto posouzení nákladů na vysoké úrovni pro vývoj každé z konkurenčních možností geologického skladování v daném místě a lokality budou seřazeny podle technoekonomických kritérií vyvinutých v rámci projektu. A konečně několik případových studií umožní zvážit implementaci potenciálních projektů, zejména zvážením jejich ekonomického zájmu. To poskytne podstatný pohled na vhodnost provádění takového skladování v celé EU a umožní návrh prováděcího plánu.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

663900

recomine Sasko - Česko

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro partnerství mezi Saskem a Českou republikou, pokud jde o zdroje a životní prostředí, vyplývající z těžby rud na obou stranách hranice. Strategickým cílem je také dále prohlubovat a zlepšovat odborné znalosti v oblasti environmentálních technologií a technologií surovinových zdrojů v Krušnohoří.

Vedoucí projektu: RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2021–21.12.2022

682200

PanAfGeo: Geovědní odbornosti a kvalifikace v afrických geologických službách

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2017–31.12.2021

682600

PanAfGeo-2: Partnerství Afrika-EU - podpora geologických věd a technologií

Druhá fáze činnosti PanAfGeo, iniciativy spolufinancované EU, která byla zahájena v roce 2016. Iniciativa přispěla k transferu znalostí mezi evropskými a africkými geologickými službami a zajistila institucionální posílení mnoha afrických národních správních orgánů odpovědných za geologii a hornictví. Druhá fáze projektu bude vycházet z dosavadních úspěchů projektu. Staví na konsorciu 11 evropských geologických služeb, včetně zastřešující organizace EuroGeoSurveys. Konsorcium povede francouzská geologická služba BRGM. PanAfGeo-2 se zaměří na vytvoření souboru programů výměny znalostí a dobré praxe pro africké geovědce, aby získali moderní nástroje, metody a dovednosti v různých geovědních kompetencích.

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2021–30.07.2024

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089566
ivana.svojtkova@geologycz