Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty zahraniční rozvojové spolupráce > Zambie (2008)

Monitorování prašného spadu z hutě v Nkaně a environmentální vzdělávání na středních školách v Kitwe

Doba trvání: 2008
Financování: MŽP/MZV
Vedoucí projektu: doc. RNDr. Bohdan Kříbek, Dr.Sc.

Cílem projektu bylo monitorování prašného spadu a emisí SO2 z hutě Nkana ve městě Kitwe ve spolupráci s žáky a pedagogy středních škol v blízkosti hutě. Žáci jednotlivých škol se podíleli na monitorování kontaminace přímo v terénu, seznámili se s metodami odběru prašného spadu i s použitím pasivních vzorkovačů plynných emisí. Jednotlivé školy byly vybaveny automatickými meteorologickými stanicemi pro monitorování teploty, srážek nebo směru a intenzity větru. V rámci projektu byli žáci a pedagogové jednotlivých škol formou přednášek a seminářů seznámeni s vlivy těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí a na lidské zdraví i s moderními environmentálními technologiemi. Na základě přednášek a diskusí proběhla na třech středních školách literární soutěž na téma zlepšování životního prostředí v Copperbeltu.

Finanční prostředky projektu byly použity převážně pro zlepšení vybavenosti jednotlivých škol učebními pomůckami. K problematice kontaminace ovzduší v okolí hutě byl uspořádán seminář za účasti těžařů a zastupitelů města Kitwe.

V rámci projektu bylo provedeno i dlouhodobé monitorování kontaminace povrchových vod a sedimentů řeky Kafue, která odvodňuje celou oblast Copperbeltu. Toto dlouhodobé monitorování umožnilo identifi kovat jednotlivé zdroje kontaminace a posoudit, do jaké míry jsou efektivní opatření přijímaná důlními společnostmi při omezení kontaminace říčních toků.

Výsledky měření emisí oxidů síry ukázaly, že ve srovnání se stejným měřením prováděným na školách v roce 2005 došlo k jejich významnému snížení. Pozitivně se tak projevila instalace odsiřovacího zařízení v huti v Nkaně. Množství prašného spadu v okolí hutě (školy Mukuba, Nkana, Wusakile) je však ve srovnání s referenčním odběrovým místem (škola Ndeke) daleko vyšší a dosahuje až 3,2 g.m-2.den-1. Celkové množství suspendovaných prašných částic (TSP) v ovzduší v okolí hutě krátkodobě překračuje limity Světové zdravotnické organizace. Prach v blízkosti hutě obsahuje vysoká množství Zn, Pb, Cu a Co a malé množství Be, Cr, Mn, Ni, As, Mo a Cd, což potvrzuje, že zdrojem spadu je převážně místní měděná a kobaltová huť. Vysoké množství olova a zinku v prašných částicích je dána vysokou těkavostí obou kovů v procesu hutnění. Výsledky monitorování byly předány partnerům ze Zambijské univerzity i jednotlivým školám a Městské radě Kitwe. Provedená měření byla spolu s mobilizací veřejného mínění v přilehlých čtvrtích jedním z impulsů, které vedly provozovatele hutě k uzavření starých provozů a k vybudování moderního hutního komplexu.

Literární soutěž na středních školách

Na základě přednášek a diskusí proběhla na třech středních školách literární soutěž na téma zlepšování životního prostředí v Copperbeltu. Soutěže se účastnili žáci jedenáctých tříd středních škol ve čtvrtích v Nkaně, Ndeke a Wusakile v Kitwe. Jednotlivé studentské práce byly hodnoceny pedagogickým sborem ve spolupráci s Bohdanem Kříbkem (Česká geologická služba) a prof. Imasikem Nyambem (Zambijská univerzita). Slavnostního předání odměn pro vítěze soutěže se zúčastnili zástupci Velvyslanectví České republiky v Harare a členové Školské komise při Radě města Kitwe. (Autor: Bohdan Kříbek)

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089545
jana.prochazkova@geologycz