Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty zahraniční rozvojové spolupráce > Střední Amerika (2003–2009)

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ve Střední Americe (2003-2009)

Doba trvání: 2003–2009
Financování: MŽP/MZV
Vedoucí projektu: RNDr. Petr Hradecký

V letech 1997–2009 byly realizovány projekty České geologické služby v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR v zemích Střední Ameriky – v Nikaragui, Kostarice a Salvadoru. Výzkumy byly zaměřeny především na přírodní rizika a přinesly množství nových dat, jež jsou nyní k dispozici tamním partnerským organizacím a státním orgánům pro praktické využití. Z výsledků vznikla také řada publikací (mj. v impaktovaných časopisech), kongresových přednášek i populárních prezentací (TV film, šoty).

Projekty značnou mírou přispěly k regionálním geologickým znalostem ve všech třech zemích. Geologické mapy z Kostariky a Nikaraguy jsou postupně publikovány v tištěné nebo digitální formě a distribuovány partnerským i dalším organizacím ve Střední Americe.

Geologické výzkumy přírodních rizik v severní a střední Nikaragui (2004–2009)

Nejdéle trvající rozvojová spolupráce České geologické služby (různé projekty od 1997) probíhala v součinnosti s nikaragujskou organizací INETER (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales).

Nikaragua často čelí následkům přírodních katastrof. V poslední době se nevládní organizace, podporované granty EU, věnují sociálně-ekonomickým následkům katastrof, zvláště pro vesnické obyvatelstvo. Pro kvalitní zhodnocení stupně zranitelnosti v ohrožených územích je však potřeba poznat geologickou stavbu, typy hornin, jejich složení, náchylnost ke svahovým pohybům a ke zvětrávání. Stejně důležité jsou i geomorfologické analýzy. Kombinace těchto dat je součástí základních znalostí pro územní plánování a další návaznou praxi, což bylo hlavním předmětem mnohaleté práce českých geologů v Nikaragui.

V letech 2004–2009 čeští geologové spolupracovali v centrální a severní části země, v hornatých, často těžko prostupných terénech. Zranitelných oblastí je tam hodně, pestrá geologická stavba a různé stupně zvětrání hornin patří k faktorům, které způsobují vznik sesuvů, záplav, skalního řícení nebo eroze. U honduraských hranic zůstaly zaminované úseky z doby občanské války a terénní práce bylo nutné koordinovat s armádou. Ke geologické studii se neplánovaně připojil i výzkum v San Juan del Río Coco, kde v té době došlo k sérii seizmických otřesů (2009).

Bylo získáno množství nových dat z vulkanických terénů i z geologicky starších oblastí. Pokročila i příprava k vyhlášení geoparku Kaňon Somoto. Nikaragujskému partneru byly předány závěrečné zprávy, mapy a přílohy. Závěrečná předávka a seminář proběhly v sídle INETERu v Managui. Výsledky českého projektu budou zahrnuty do projektů praktického řešení rizik v jednotlivých okresech a provinciích země.

Río Coco

Río Coco neboli Kokosová řeka je se svou délkou 680 km nejdelší řekou středoamerického kontinentu. Západně od městečka Somoto v provincii Madriz (Nikaragua) vyhloubila v terciérních vulkanických horninách – ignimbritech – impozantní kaňon, jenž byl nově popsán českými geology v roce 2004. (Autor: Petr Kycl)

Komplexní geologické a aplikované výzkumy (Kostarika, 2007-2009)

Hlavní část projektu v Kostarice proběhla v letech 2007–2009, ve spolupráci s Dirección de Geología y Minas v San José. Cílem bylo zhodnotit geologickou situaci ve zranitelných oblastech kenozoických vulkanitů a mezozoických sedimentů, kde v minulosti docházelo k častým sesuvům, záplavám a rovněž ke kontaminaci povrchových vod z dnes již zastavené těžby a úpravy zlata. S tím souviselo i hodnocení sesuvného území v uzavřeném povrchovém zlatém dole Bellavista.

Projektové studie přispěly i k lepšímu poznání vulkanické geneze různých typů uloženin a sedimentární stratigrafie. Zpracována byla rovněž návrhová studie ke geologickému výzkumu v oblasti Cinchona, postižené ničivým zemětřesením v roce 2009.

V oblasti Cordillera Tilarán (Cerranías de Abangares, Montes de Oro) v kenozoickém vulkanickém řetězci byly zhotoveny soubory map 1 : 50 000, z nichž ty geologické na listech Miramar, Chapernal a Juntas byly publikovány. Všechny výsledky projektu byly ve formě GIS předloženy k praktickému využití státní správě.

Ilegální těžba zlata

Po katastrofálním sesuvu v posledním těženém dole Bellavista na podzim roku 2007 zakázala kostarická vláda další rozvoj těžby zlata. V oblasti Juntas de Abangares se však stovky rodin stále živí velmi nebezpečnou a v podstatě ilegální těžbou zlata, kterou úřady kvůli nedostatku jiných pracovních příležitostí tiše tolerují. (Autor: Petr Kycl)

Výzkum v oblasti častých přírodních rizik (Salvador, 2003–2005 a 2007–2009)

Nejmenší země Střední Ameriky se potýká s častými následky přírodních pohrom – jen v posledních 10 letech to byly záplavy, sopečné erupce (vulkán Santa Ana), zemětřesení a sesuvy (San Salvador). Ve srovnání s dalšími zeměmi Střední Ameriky je zranitelnost zvyšována velkou přelidněností (304 obyvatel na km2) a přeměnou lesů na zemědělskou půdu. České geologické projekty probíhaly ve spolupráci se Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) v letech 2003–2005 v centrálním, východním a severním úseku země. Zpracovány byly geologické faktory přírodních rizik. Výsledky v grafické formě (mapy 1 : 50 000), tištěné a digitalizované, převzal zahraniční partner k dalšímu využití.

Druhá etapa spolupráce proběhla v letech 2007–2009 a byla zaměřena na hlavní město a jeho okolí. Aktivity se soustředily na geomorfologické a inženýrskogeologické studie jako podklad pro územní plány OPAMSS (Plánovací komise hlavního města). Kromě terénních prací proběhla řada vzdělávacích seminářů a přednášek a po skončení projektu byl jeden z mladých salvadorských inženýrských geologů přijat na stáž do České republiky.

Sesuv v zářezu dálnice

Pro sesuv v zářezu dálnice, který značně komplikuje dopravu v salvadorském hlavním městě San Salvadoru, zpracovali čeští specialisté základní inženýrskogeologická data, důležitá pro projekt jeho sanace. (Autor: Jiří Šebesta)

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089545
jana.prochazkova@geologycz