Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty zahraniční rozvojové spolupráce > Namibie (2004–2006)

Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie

Doba trvání: 2004–2006
Financování: MŽP/MZV
Vedoucí projektu: doc. RNDr. Bohdan Kříbek, Dr.Sc.

Projekt byl zaměřen na posouzení vlivu těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí v opuštěných i těžených důlních revírech. Vzhledem k aridním podmínkám Namibie byla hlavní pozornost věnována kontaminaci půd a rostlin prašným spadem z hutí a důlních provozů a také zhodnocení toxicity ukládaných fl otačních odpadů. Pozornost však byla věnována i kontaminaci povrchových vod a řečištních sedimentů. V blízkosti úložišť byla monitorována kvalita podzemních vod.

Na základě výsledků environmentálně geochemického monitorování byly navrženy nejvhodnější technologie pro snížení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí a na zdraví obyvatelstva hornických oblastí. Environmentálně-geochemické mapování proběhlo v oblasti Tsumebu, v oblasti ložisek Kombat a Berg Aukas (oblast Otawi) a v oblasti ložiska Rosh Pinah v jižní Namibii. V oblasti Tsumebu byl posouzen vliv spadu z místní hutě na kontaminaci půd a hospodářských plodin, byl vymezen rozsah kontaminace půd prašným spadem z odkališť a z úložišť strusek a byla posouzena ekotoxicita uložených odpadů. Rovněž v oblasti těženého ložiska Kombat byla sledována prašnost jednotlivých důlních provozů a rozsah kontaminace půd prašným spadem. Zvláštní pozornost byla věnována i kontaminaci půd a vegetaci v okolí opuštěného zinkového a vanadového ložiska Berg Aukas, vzhledem k intenzivnímu zemědělskému využívání pozemků v okolí bývalého dolu. V oblasti zinkového ložiska Rosh Pinah, které leží v národní rezervaci Ais-Ais, byl studován vliv prašného spadu z deponií rud a z úložiště na terestrické ekosystémy.

Velmi důležitou součástí projektu byla výchova místních odborníků a studentů Namibijské univerzity. Pro studenty bylo uspořádáno několik kurzů, ve kterých se seznámili s metodami environmentální geochemie a s hodnocením výsledků environmentálních prací. V rámci kurzů byli studenti zapojeni i do praktických prací v terénu.

Na základě dosažených výsledků byl v oblasti Tsumebu navržen monitorovací systém emisí z místní hutě. Navrhovaný systém zohledňuje zjištěný rozsah silně kontaminované oblasti a výsledky matematického modelování prašného spadu a koncentrací SO2 v ovzduší.

V oblasti opuštěného ložiska olověno-zinkových a vanadových rud Berg Aukas bylo zjištěno, že hlavním zdrojem kontaminace je v této oblasti prašný spad z nerekultivovaného odkaliště a z úložiště strusek. Celá oblast je rovněž velmi silně postižena emisemi z bývalé hutě olověno-zinkových a vanadových rud. Materiály uložené v odkališti vykazují ve srovnání s ostatními analyzovanými materiály zvýšenou biotoxicitu.

Velmi silná antropogenní kontaminace těžkými kovy byla zjištěna ve svrchní vrstvě půd v prostoru bývalého závodu a východně od starého odkaliště.

Přibližně 37 % z celkového počtu odebraných vzorků travin v oblasti Berg Aukasu vykazuje v porovnání s českými normami pro sušená krmiva nadlimitní hodnoty Pb.

Největším problémem v oblasti Rosh Pinahu je prašný spad úložišť flotačních odpadů. Z hlediska maximálně přípustných obsahů těžkých kovů půdy Rosh Pinahu výrazně překračují limitní hodnoty pro Pb, Zn a Cu a ve výjimečných případech i pro As a Hg. U těchto půd se však nepředpokládá zemědělské využití. Vysoké obsahy olova a dalších prvků v půdách Rosh Pinahu však mohou významně ovlivnit kvalitu biocenóz v této části národní rezervace Ais Ais.

Výsledky projektu v Namibii představují nezávislé zhodnocení stupně regionální kontaminace životního prostředí důlní činností a úpravou rud v řadě opuštěných i těžených oblastí a jsou jedním z podkladů, který může být Ministerstvem dolů a energetiky Namibijské republiky použit při prosazování systematické kontroly ochrany životního prostředí při těžbě a zpracování nerostných surovin v této oblasti. Regionální orgány mohou výsledky projektu použít jako podklad pro územní plánování v postižených oblastech, při urbanistických studiích a při šetrné industrializaci krajiny. Výsledky dosažené v oblasti Tsumebu byly například zohledněny v územních plánech výstavby města, výsledky z oblasti bývalého ložiska Berg Aukas vedly k přemístění části zemědělské produkce do méně kontaminované oblasti. Doporučení navržená pro oblast ložiska Rosh Pinah, tj. zatravnění svahů úložiště a svlažování vrcholové části odkaliště, již většinou byla realizována tamní důlní společností.

Výsledky projektu byly vysoce oceněny vedením Geologické služby Namibie i vedením Ministerstva životního prostředí Namibijské republiky. Dále byly předány i Ministerstvu životního prostředí a turistického ruchu Namibie, městským radám v Tsumebu a Rosh Pinahu a společnosti Ongopolo Mining and Processing Ltd.

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089545
jana.prochazkova@geologycz