Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty zahraniční rozvojové spolupráce

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce

Projekty realizované v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.


Latinská Amerika

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ve Střední Americe (2003-2009)

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce v Peru (2003-2006 a 2007-2010)

Afrika

Průzkum zdrojů vod se zaměřením na oblasti postižené suchem (Etiopie)

Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrální provincie a provincie Copperbelt, Zambie

Monitorování prašného spadu z hutě v Nkaně a environmentální vzdělávání na středních školách Nkana, Wusakile a Mukuba v Kitwe v Zambii

Ocenění zdrojů zlata po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití

Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie

Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie – mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie

Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání v oborech věd o Zemi zaměřené zejména na aplikované obory cílené na boj s geohazardy (Etiopie)

Asie

Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1 : 50 000

Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů

Geologické mapování 1 : 50 000 a zhodnocení ekonomického potenciálu vybrané oblasti Západního Mongolska

Aktuálně řešené projekty rozvojové spolupráce

682400

ET-2019-019-RO-43040 Zajištění udržitelného hospodaření v krajině ve vybraných oblastech Etiopie na základě geovědního mapování

Hlavním cílem projektu (2019–2023) je eliminace degradace zemědělské půdy a její obnova, jakož i podpora rozmanitosti přírody podle cílů udržitelného rozvoje OSN. Plnění těchto cílů je založeno na získání komplexních informací, které povedou k vytvoření souboru geovědeckých map a podrobných územních / krajinných plánů v klíčových oblastech jižní Etiopie (v oblasti regionu Sidama, zóně Gedeo a Gamo v oblasti SNNPR). Tyto výstupy umožní analýzu nepříznivých geologických jevů (např. sopečné erupce a seismické třesy, sesuvy půdy a hornin, tvorba zemních trhlin atd.) a zároveň přispějí k efektivnímu a šetrnému využívání přírodních zdrojů (podzemní vody, půdy a nerostných surovnin). Projekt si dále klade za cíl rozvíjet odborné kapacity širokého spektra odborníků v oblasti geovědního mapování, pedologie a zpracování územních / krajinných plánů. V roce 2020 bylo dokončeno terénní geologické, pedologické a hydrogeologické mapování oblasti Sidama a Gedeo, aktuálně probíhá tvorba mapových výstupů.

Vedoucí projektu: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2019–31.12.2024

682500

ET-2020-077-RO-31140 Kompilace národní geologické a hydrogeologické mapy v měřítku 1:1,000,000 pro celé území Etiopie

Hlavním záměrem projektu (2020-2023) je kompilace národní geologické a hydrogeologické mapy Etiopie v měřítku 1:1.000.000. Tyto mapové výstupy pomohou při řešení akutního nárůstu poptávky po dodávkách pitné vody a pro další praktické účely v různých odvětvích průmyslu a budování státní infrastruktury a udržitelného zemědělství. Kromě toho bude zvýšena odborná kapacita odborníků a vládních úředníků v praktickém využití geovědních informací. Dále bude vytvořen interaktivní on-line mapový systém tak, aby mapové výstupy byly volně přístupné všem zájemcům o využití geovědních dat. Těžištěm aktivit v roce 2020 byla tvorba nového topografického podkladu pro zpracování mapových výstupů, reinterpretace geofyzikálních dat a dat dálkového průzkumu Země, tvorba nové geologické legendy, regionálněgeologického členění území a stratigrafie.

Vedoucí projektu: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2020–30.11.2023

682600

PanAfGeo-2: Partnerství Afrika-EU - podpora geologických věd a technologií

Druhá fáze činnosti PanAfGeo, iniciativy spolufinancované EU, která byla zahájena v roce 2016. Iniciativa přispěla k transferu znalostí mezi evropskými a africkými geologickými službami a zajistila institucionální posílení mnoha afrických národních správních orgánů odpovědných za geologii a hornictví. Druhá fáze projektu bude vycházet z dosavadních úspěchů projektu. Staví na konsorciu 11 evropských geologických služeb, včetně zastřešující organizace EuroGeoSurveys. Konsorcium povede francouzská geologická služba BRGM. PanAfGeo-2 se zaměří na vytvoření souboru programů výměny znalostí a dobré praxe pro africké geovědce, aby získali moderní nástroje, metody a dovednosti v různých geovědních kompetencích.

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2021–30.07.2024

682700

Příprava projektové dokumentace ve spolupráci s Geologickými službami FBiH a RS

Zajištění přístupu ke geologickým datům a znalostem obou geologických služeb Bosny a Hercegoviny (Geological Survey of Federation of Bosnia and Herzegovina a Geological Survey of the Republic of Srpska) jako základní podpora výzkumu obnovitelných zdrojů energie - příprava projektu.

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.10.2021–31.12.2022

682800

Innovation of Geological Information Systems in Bosnia and Herzegovina

Záměrem projektu je přispět k rozvoji udržitelného řízení a přístupu ke geologickým datům a znalostem dvou geologických služeb v Bosně a Hercegovině v souladu s Agendou OSN 2030 pro udržitelný rozvoj. Cílem projektu je podpořit veřejné instituce při zlepšování geologického informačního systému, zvýšit odbornou způsobilost místních odborníků a vládních pracovníků a zlepšit správu dat, přístup, prezentaci a šíření dat a informací.

Vedoucí projektu: RNDr. Dana Čápová Trvání projektu: 01.01.2023–31.12.2023

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089545
jana.prochazkova@geologycz