Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Mezinárodní aktivity a spolupráce > Projekty řešené v mezinárodním konsorciu

Projekty řešené v mezinárodním konsorciu

Další významnou oblastí aktivit jsou o vědeckovýzkumné projekty řešené v mezinárodních konsorciích, Jedná se např. o projekty Rámcových programů EU, Finančních mechanismů EHP a Norska či projekty bilaterální spolupráce financované jak z národních, tak ze zahraničních zdrojů. Tyto vědeckovýzkumné projekty zasahují do všech prioritních oblastí Strategického plánu výzkumu ČGS.

662200

HotLime - Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks - Cross-domain Implications and Impacts

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund). Hlavním cílem řešených projektů je integrace informací a znalostí o podpovrchové energii, vodě a surovinových zdrojích a podpora udržitelného využívání těchto zdrojů. Česká geologická služba participuje na realizaci 9 projektů GeoERA. Tento projekt identifikuje obecné strukturální kontroly v hlubokých karbonátových formacích prostřednictvím srovnání geologických situací a jejich strukturálního inventáře, stejně jako shromažďování údajů o hlubokém vrtu a jejich petro- a hydrofyzikálních charakteristik. Důsledné hodnocení a sdílení znalostí - přivedení všech partnerů na společnou vysokou úroveň - povede k jednotně použitelným pracovním postupům osvědčených postupů pro odhad, porovnání a prospektivní využívání hydrotermálních zdrojů v hlubokém uhličitanovém podloží. Aplikováno v konkrétních cílových oblastech pomocí 2D nebo 3D mapování a charakterizace.

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc. Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2022

662400

MUSE - Managing Urban Shallow geothermal Energy

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund).

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Holeček, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2018–31.12.2022

662500

3DGEO-EU 3D geomodeling for Europe

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund).

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Franěk, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2022

662600

GeoConnect3de Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and data for resource appraisal and policy support

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2022

662700

Hydrogeological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund).

Vedoucí projektu: Mgr. Jiří Grundloch Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2022

662800

Resources of groundwater, harmonized at Cross-Border and Pan-European Scale

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund).

Vedoucí projektu: Mgr. Eva Kryštofová Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2022

662900

Mineral Intelligence for Europe

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund). Celkovým cílem tohoto projektu je zlepšit evropskou znalostní základnu o surovinách aktualizací elektronické ročenky minerálů vytvořené v projektu Minerals4EU a rozšířit prostorové pokrytí a kvalitu údajů, které jsou v současné době v seznamu minerálů. Cílem projektu bude dále zvýšit míru harmonizace, komunikace a interakce mezi stávajícími datovými platformami s ambicí dosáhnout plně funkčního a spolehlivého systému pro správu znalostí o datech, splňovat evropské potřeby a zohledňovat Informační systém o surovinách (RMIS) Evropské unie. Důležité je, že projekt také - ve spolupráci s projektem GeoERA Information Platform - integruje elektronickou ročenku minerálů do databáze Minerals4EU, čímž zajistí budoucí udržitelnost jako součást evropské geologické datové infrastruktury (EGDI) řízené EuroGeoSurveys.

Vedoucí projektu: RNDr. Zbyněk Gabriel, CSc. Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2022

663000

820852 - Forecasting and Assessing Europe’s Strategic Raw Materials needs

Jeden z projektů konsorcia GeoERA. Konsorcium GeoERA sdružuje 45 národních a regionálních geologických služeb z celé Evropy. Realizuje celkem 15 výzkumných projektů, které jsou kofinancovány EU v rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020 (ERA-NET Cofund).

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Rambousek Trvání projektu: 01.07.2018–31.10.2022

663200

COST Geothermal-DHC: Nové geotermální zdroje pro bezuhlíkové teplárenské soustavy

Geothermal-DHC je výzkumná síť pro začlenění geotermálních technologií do dekarbonizovaných topných a chladicích sítí financovaná z programu COST. Geotermální DHC řeší začlenění geotermální energie do dekarbonizovaných topných a chladicích sítí v celé Evropě. Síť se řídí technologickým přístupem zdola nahoru, který zahrnuje celé spektrum geotermální energie a předpokládá celý procesní řetězec od plánování po provoz a monitorování. Naše síť oslovuje jak obnovené stávající sítě vytápění a chlazení, tak nové sítě. Geotermální energie může působit jako zdroj tepla, jímka nebo akumulace a může být kombinována s jinými obnovitelnými zdroji (např. solární termální) a odpadním teplem v multivalentních topných a chladicích sítích.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 15.10.2019–15.10.2023

663300

e-shape - Satelitní data nové generace a tvorba inovativních aplikací

Skupina pro pozorování Země (GEO) je partnerství 105 národních vlád, Evropské komise a 127 zúčastněných organizací. GEO implementuje Globální systém systémů pozorování Země (GEOSS) a usiluje o budoucnost, kde budou rozhodnutí a akce ve prospěch lidstva podloženy koordinovaným, komplexním a trvalým pozorováním Země. Během setkání GEO v roce 2018 v Kjótu byly vyčleněny regionální GEO. Iniciativa EuroGEOSS je evropskou regionální GEO, která v rámci GEO zastupuje evropský správní výbor.

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 15.10.2019–30.04.2023

663400

Building partnership and konwledge base towards sustainable use of undergound in cities

Předmětem iniciativy je navázání spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti urbánní geologie, geomatiky a 3D modelování. Iniciativa se zaměřuje na přenos zkušeností v usnadnění přístupu a využívání 2D/3D geologických dat obcemi, propagaci urbánní geologie za účelem snížení environmentálních dopadů využívání podzemí a za účelem vývoje nových technologií. Partnerem iniciativy je Geologická služba Norska.

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Jelének Trvání projektu: 29.06.2020–15.02.2022

663600

TO01000112 Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku

Hlavním cílem česko-norského projektu CO2- SPICER je připravit pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. V projektu CO2-SPICER bude využito množství nových přístupů a metod. Kromě dynamického modelování a počítačové simulace injektáže CO2 jsou to nejmodernější monitorovací techniky či posouzení možnosti kombinovat uložení CO2 s bakteriální metanogenezí. V případě úspěšného završení záměru se bude jednat o vůbec první pilotní projekt ukládání CO2 ve střední a východní Evropě.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.11.2020–30.04.2024

https://co2-spicer.geology.cz/cs

663800

HyStorIES - Hydrogen Storage In European Subsurface

Obnovitelný vodík v kombinaci s rozsáhlým podzemním úložištěm umožňuje transport energie v čase a vyrovnává dopady proměnlivé výroby obnovitelné energie. Zatímco skladování čistého vodíku v solných jeskyních se v Evropě praktikuje od 70. let, nikdy se neprovádělo nikde na vyčerpaných polích nebo kolektorech. K ověření platnosti těchto dvou řešení je nutný technický vývoj. Vzhledem k tomu, že podpovrchové studie technické proveditelnosti budoucího skladování vodíku v ochuzeném poli nebo vodonosné vrstvě budou specifické pro dané místo, stejně jako pro jiné činnosti související s geologií, HyStories poskytne vývoj použitelný pro širokou škálu možných budoucích lokalit: přidání charakteristik souvisejících s ukládáním H2 v databázích rezervoárů v evropském měřítku; rezervoárové a geochemické modelování pro případy reprezentativní pro evropský podpovrch a testy této reprezentativnosti srovnáním s výsledky získanými se skutečnými modely úložišť; a nakonec rozsáhlý program odběru vzorků a mikrobiologických laboratorních experimentů, který pokrývá celou řadu možných podmínek. Studie proveditelnosti z hlediska technoekonomiky navíc poskytnou poznatky o podzemním skladování vodíku pro osoby s rozhodovací pravomocí ve vládě a průmyslu. Modelování evropského energetického systému bude nejprve definovat poptávku po skladování vodíku. Budou vypracovány studie dopadu na životní prostředí a společnost. Pro danou lokalitu a poptávku po skladování vodíku bude odhadnuto posouzení nákladů na vysoké úrovni pro vývoj každé z konkurenčních možností geologického skladování v daném místě a lokality budou seřazeny podle technoekonomických kritérií vyvinutých v rámci projektu. A konečně několik případových studií umožní zvážit implementaci potenciálních projektů, zejména zvážením jejich ekonomického zájmu. To poskytne podstatný pohled na vhodnost provádění takového skladování v celé EU a umožní návrh prováděcího plánu.

Vedoucí projektu: RNDr. Vít Hladík, MBA. Trvání projektu: 01.01.2021–31.12.2022

663900

recomine Sasko - Česko

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro partnerství mezi Saskem a Českou republikou, pokud jde o zdroje a životní prostředí, vyplývající z těžby rud na obou stranách hranice. Strategickým cílem je také dále prohlubovat a zlepšovat odborné znalosti v oblasti environmentálních technologií a technologií surovinových zdrojů v Krušnohoří.

Vedoucí projektu: RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2021–21.12.2022

664300

BrineRIS- Brines of RIS countries as a source of CRM and energy supply

Projekt je zaměřen na vyhledávání solanek v Evropě, vhodných pro ekonomicky realizovatelné získávání kovů. V laboratoři budou otestovány nové technologie jejich získávání. Projekt se soustředí na země Pyrenejského poloostrova a Visegrádské skupiny, které mají prokazatelné zdroje termálních solanek. Poskytne ověřené informace o solankách obohacených o Li a další cenné prvky. Zvláštní pozornost bude věnována stávajícím přítokům důlních vod a provozovaným geotermálním vrtům.

Vedoucí projektu: RNDr. Petr Rambousek Trvání projektu: 22.07.2022–31.12.2024

664500

Multi-Miner: Multi-source and multi-scale earth observation and novel machine learning methods for mineral exploration and mine site monitoring

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2023–30.06.2026

664700

PUSH_IT: Piloting Underground Storage of Heat In geoThermal reservoirs

V rámci projektu PUSH-IT budeme vyvíjet, nasazovat a testovat naše technologie pro různé konfigurace zdrojů tepla, technologií skladování tepla, geologických podmínek, distribučních systémů, populací zúčastněných stran a tržních a právních podmínek. Výsledky posílí využívání udržitelné energie a vytvoří vyvážený systém pro sdílení přínosů a zátěže spojených s udržitelnou výrobou, skladováním a distribucí tepla.

Vedoucí projektu: Mgr. Antonín Tym, Ph.D. Trvání projektu: 01.01.2023–31.12.2026

682500

ET-2020-077-RO-31140 Kompilace národní geologické a hydrogeologické mapy v měřítku 1:1,000,000 pro celé území Etiopie

Hlavním záměrem projektu (2020-2023) je kompilace národní geologické a hydrogeologické mapy Etiopie v měřítku 1:1.000.000. Tyto mapové výstupy pomohou při řešení akutního nárůstu poptávky po dodávkách pitné vody a pro další praktické účely v různých odvětvích průmyslu a budování státní infrastruktury a udržitelného zemědělství. Kromě toho bude zvýšena odborná kapacita odborníků a vládních úředníků v praktickém využití geovědních informací. Dále bude vytvořen interaktivní on-line mapový systém tak, aby mapové výstupy byly volně přístupné všem zájemcům o využití geovědních dat. Těžištěm aktivit v roce 2020 byla tvorba nového topografického podkladu pro zpracování mapových výstupů, reinterpretace geofyzikálních dat a dat dálkového průzkumu Země, tvorba nové geologické legendy, regionálněgeologického členění území a stratigrafie.

Vedoucí projektu: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2020–30.11.2023

682600

PanAfGeo-2: Partnerství Afrika-EU - podpora geologických věd a technologií

Druhá fáze činnosti PanAfGeo, iniciativy spolufinancované EU, která byla zahájena v roce 2016. Iniciativa přispěla k transferu znalostí mezi evropskými a africkými geologickými službami a zajistila institucionální posílení mnoha afrických národních správních orgánů odpovědných za geologii a hornictví. Druhá fáze projektu bude vycházet z dosavadních úspěchů projektu. Staví na konsorciu 11 evropských geologických služeb, včetně zastřešující organizace EuroGeoSurveys. Konsorcium povede francouzská geologická služba BRGM. PanAfGeo-2 se zaměří na vytvoření souboru programů výměny znalostí a dobré praxe pro africké geovědce, aby získali moderní nástroje, metody a dovednosti v různých geovědních kompetencích.

Vedoucí projektu: Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. Trvání projektu: 01.07.2021–30.07.2024

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089566
ivana.svojtkova@geologycz