Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Interakce biosféra-geosféra-atmosféra > Monitoring ekosystémů

Monitoring vodních a suchozemských ekosystémů

Odborníci v ČGS se zabývají studiem chemických a biologických procesů ovlivňujících životní prostředí ve vztahu k vývoji regionálního znečištění a globálním environmentálním změnám. Využívá k tomu monitoringu koloběhu vody, chemických prvků a sloučenin v síti malých povodí GEOMON. Získaná data jsou vedle hodnocení aktuálních změn v úrovni znečištění za podmínek měnící se zátěže používána při modelování interakce systému hornina-půda-voda-atmosféra-biota.

Na konci roku 2011 bylo ukončeno řešení projektu MŽP SP/1a6/151/07 s názvem "Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů".

Datovou základnu pro řadu aktivit projektu poskytoval monitoring látkových toků v síti malých povodí GEOMON.

Nyní je monitoring provozován v rámci interního projektu ČGS a zpracováván je 23. roční soubor dat.

1. 1. 2015 začal nový projekt „Monitoring malých lesních povodí GEOMON - efektivní nástroj propojení výzkumu a strategického rozhodování v oblasti životního prostředí.“ financovaný z EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

Hlavní cíle projektu jsou následující:

- zpřístupnit údaje dlouhodobého monitoringu (GEOMON) pro potřeby odborných organizací a státní správě

- doplnit databázi povodí o objektivně změřené údaje o zásobách ekologicky významných prvků v půdách a biomase

- pomocí vyhodnocení vztahu mezi kvalitou vod a biodiverzitou fytobentosu (řasy) odhadnout budoucí ekologický stav pramenných oblastí na základě údajů vývoje chemismu povrchových vod

- plnění závazků při monitoringu stavu přírodního prostředí vyplývajících z členství ČR v mezinárodních úmluvách o ochraně životního prostředí (LRTAP- the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution)

- pomůže definovat kritéria pro ochranu tekoucích vod a lesních půd, použitelná při přípravě národní legislativy v rámci adaptací evropských směrnic (Water Framework Directive, Soil Framework Directive)

Internetové stránky informující o projektu.

Lokalizace sítě malých lesních povodí GEOMON monitorovaných od roku 1994

Lokalizace sítě malých lesních povodí GEOMON monitorovaných od roku 1994

V síti GEOMON se ze čtrnácti malých lesních povodí jednotnou metodikou pořizují vstupní údaje pro výpočet látkových toků ekologicky významných složek. Jedná se o celosvětově uznávaný způsob hodnocení stavu a vývoje přírodního prostředí. Vstup do povodí představuje depozice srážkami na volné ploše (pro většinu složek) a podkorunovými srážkami (pro síru a vodíkové ionty). Jako výstup z povodí je uvažován povrchový odtok. S využitím dat o látkových tocích lze vypočítat i kritické zátěže síry, dusíku a těžkých kovů a jejich případné překročení, což je nový směr v hodnocení znečišťování přírodního prostředí zohledňující jeho kapacitní možnosti dané do značné míry vlastnostmi geologického podloží.

Odběry podkorunových srážek a stoku po kmeni v šumavském povodí Na Lizu

Odběry podkorunových srážek a stoku po kmeni v šumavském povodí Na Lizu

Jeden z dílčích úkolů projektu se zabývá modelováním vlivu klimatické změny na biogeochemické cykly ekologicky významných prvků s využitím modelu MAGIC (Model of acidification of groundwaters in catchments), konkrétně v uplynulém roce se zaměřením na povodí Lysina ze sítě GEOMON ve Slavkovském lese a popisuje možné scénáře budoucího vývoje. Předpokládá se redukce odtoků v letních měsících a posun maxima průtoků z jarních měsíců do zimy.

Měrný přepad v závěrovém profilu povodí Lysina ve Slavkovském lese v létě 2010 a při zimní povodni 7. 1. 2011

Měrný přepad v závěrovém profilu povodí Lysina ve Slavkovském lese v létě 2010 a při zimní povodni 7. 1. 2011

V roce 2017 proběhne již 9. ročník sympozia BIOGEOMON, které bylo založeno Českou geologickou službou v Praze v roce 1987. Data ze sítě GEOMON jsou pravidelně prezentována v ročenkách Českého hydrometeorologického ústavu.

ikonka odkazů Odkazy
Projekt GEOMON

Webové stránky projektu Monitoring malých lesních povodí GEOMON.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085431
filip.oulehle@geologycz