Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Interakce biosféra-geosféra-atmosféra > Biogeochemické procesy v krajině

Biogeochemické procesy v krajině

Studium biogeochemických procesů v krajině se neobejde bez detailního výzkumu cyklů prvků v půdním prostředí a jejich toků na úrovni ekosystémů. V současné době se tomuto tématu věnuje projekt SLAvONIC (Effects of soil alteration on nitrogen and carbon cycling, FP 7-PEOPLE-2013-CIG), zaměřený na výzkum vlivu depozice na koloběh organické hmoty v lesních půdách. Všechna měsíční měření a replikované experimenty s manipulací půdní kyselosti a vlivu chemického složení půd (pH, dostupnost N, P, C) na koloběh půdní organické hmoty (měření procesů transformace C a N – dekompozice, mineralizace, nitrifikace, složení mikrobiálních společenstev, analýzy enzymů) jsou komplementárně prováděna na dvou lokalitách zahrnujících vzrostlý smrkový (stáří 80 let) a bukový les (stáří 130 let). Obě výzkumné lokality se nacházejí na stejném geologickém podloží v blízkosti Načetína v Krušných horách. Lokalita disponuje infrastrukturou zajišťující detailní sledování chemického složení srážek, půd, opadu a půdního roztoku, dále emisí CO2 z půdy (respirace), meteorologie (teplota a vlhkost půd) a vegetační struktury bylinného patra. Společným cílem experimentů je lepší pochopení procesů v lesních půdách (regenerace z acidifikace, eutrofizace, klimatická změna).

Hlavní cíle výzkumu biogeochemických procesů bude v období 2016-2020:

  • Srovnání biogeochemických (zásoby a toky prvků ekosystémem), biologických (mikrobiální společenstva) a biochemických (enzymatické aktivity) procesů v půdě porostů smrkového a bukového lesa.
  • Propojení biogeochemického a mikrobiálního výzkumu v lesních půdách – výzkum vztahu mezi chemickým složením půdních vod, mikrobiálním složením půd a respirací půdy.
  • Studium vlivu změny půdního pH a dostupnosti živin (C, N, P) na transformaci půdní organické hmoty.
  • Kvantifikace koloběhu uhlíku v lesních ekosystémech se zaměřením na vliv atmosférické depozice na bilanci půdního uhlíku.
  • Experimentální sucho a jeho vliv na biogeochemii půd, mikrobiální společenstvo a fyziologii lesa.
  • Využití experimentálních výsledků pro zpřesnění kalibrací stávajících biogeochemických modelů.

Vybrané publikace

Oulehle, F. – Myška, O. – Krám, P. – Hruška, J. – Fottová, D. (2015a): Recovery from acidification in the Czech Republic between 1994-2014. In Burns D., Gay D: Acid Rain 2015 Proceedings. 9th International Conference on Acid Deposition. Successes Achieved and the Challanges Ahead. Rochester, New York, October 19-23, 2015, s. 234. – National Atmospheric Deposition Program Office. Illinois State Water Survey. Champaign.

Oulehle, F. – Myška, O. – Růžek, M. – Tahovská, K. – Bárta, J. (2015b): Acidity and nutrient constraints on the soil organic matter balance. In Burns D., Gay D: Acid Rain 2015 Proceedings. 9th International Conference on Acid Deposition. Successes Achieved and the Challanges Ahead. Rochester, New York, October 19-23, 2015, s. 89. – National Atmospheric Deposition Program Office. Illinois State Water Survey. Champaign.

Oulehle, F. – Růžek, M. – Tahovská, K. – Bárta, J. – Myška, O. (2016): Carbon and nitrogen pools and fluxes in adjacent mature Norway spruce and European beech forests. – Forests 7, 11, Article n. 282. ISSN 1999-4907. DOI 10.3390/f7110282

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085431
filip.oulehle@geologycz