Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Informační systémy > Mezinárodní aktivity

Mezinárodní aktivity

Mezinárodní projekty týkající se využití informatiky v geovědních oborech

OneGeology - celosvětová iniciativa geologických služeb, která byla zahájena roku 2007 jako příspěvek geologické komunity k Mezinárodnímu roku planety Země. Jejím cílem je vytvoření a zpřístupnění dynamické geologické mapy světa v měřítku 1 : 1 000 000 pomocí budování globálních informačních infrastruktur.

European Geological Data Infrastructure(EGDI) – iniciativa evropských geologických služeb sdružených pod hlavičkou EuroGeoSurveys, jejímž cílem je vytvoření centrálního přístupového bodu ke geovědním datům Evropy (portál EGDI – v současné době v pilotní verzi. Portál bude zpřístupňovat výsledky významných evropských geovědních projektů. Kromě informací o projektech jsou součástí portálu také centrální metadatový katalog EGDI (vyvinutý ČGS) a mapový prohlížeč, které slouží k efektivnímu vyhledávání a zobrazování dat. ČGS je členem Core Team a jedním ze čtyř hlavních spolutvůrců stávajícího systému.

GeoERA – program ERA-NET, který byl zahájen v lednu 2017 a je zaměřen na zpřístupnění geovědních informací v rámci čtyř témat (Nerostné zdroje, Hydrogeologie, Geoenergie a Informační platforma) za využití mezinárodních standardů pro ukládání, zpracování a poskytování dat. ČGS je aktivně zapojena ve všech čtyřech tématech.

CzechGeo/EPOS je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. Financování projektu CzechGeo zajištuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Velkých výzkumných infrastruktur. Kostru systému CzechGeo tvoří stálé observatoře, zapojené do globálních datových sítí s dostupností dat v reálném čase. Geologická a geofyzikální data a efektivní přístup k existujícím relevantním informacím jsou zcela zásadní pro vědecký výzkum zaměřený zejména na predikci a zmírnění rizikových geofaktorů. Tyto cenné datové zdroje jsou postupně konsolidovány a harmonizovány podle Evropských i globálních standardů (směrnice INSPIRE, normy ISO, EGDI) a přijaté strategie projektu EPOS, s nímž je projekt CzechGeo úzce svázán. Evropský projekt 7. rámcového programu EPOS (European Plate Observing System) byl zařazen v r. 2008 do cestovní mapy evropských výzkumných infrastruktur ESFRI (European Strategic Forum for Research Infrastructures). Česká republika je jednou z 18 zemí zapojených do projektu EPOS.

ProSUM (projekt H2020 2015-2017) - Cílem projektu ProSUM (Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste) je vytvoření centrální databáze informací o elektroodpadech, vozidlech s ukončenou životností, bateriích a odpadech z důlního průmyslu. Jedním ze 17 členů konsorcia je i Česká geologická služba. ČGS zajišťuje vytvoření, provoz a plnění projektového metadatového katalogu s distribuovaným přístupem jednotlivých účastníků projektového konsorcia. Při publikování dat o odpadech z těžby byla zahájena harmonizace vybraných dat z databáze úložných míst těžebních odpadů, kterou ČGS spravuje. Experti se podíleli na upřesnění klasifikace odpadů z těžby a výběru dat pro celoevropskou databázi. ČGS se podílí i na finální části projektu, která určuje pravidla pro využití shromážděných informací, vymezuje cílové uživatele a modeluje technickou a ekonomickou udržitelnost systému po ukončení projektu.

COST Sub-Urban – ČGS se v letech 2014 až 2017 aktivně účastnila akce COST TU 1206, která sloužila hlavně k výměně zkušeností mezi geologickými službami Evropy i dalšími organizacemi, zabývajícími se modelováním podpovrchových vrstev (se zaměřením na podloží městských aglomerací). V rámci projektu vznikla řada příkladů dobré praxe a sada nástrojů pro zlepšení procesu územního plánování.

Minerals 4EU (Minerals Intelligence Network for Europe - projekt FP7 2013-14) - ČGS byla v tomto projektu jedním z řešitelů-partnerů konsorcia 31 partnerských organizací (vesměs geologických služeb) z 24 evropských zemí. ČGS byla zodpovědná za sběr kvantitativních informací z evropských zemí o průzkumu, zdrojích a těžbě nerostných surovin, a také o kvalitě těchto informací z ČR, Nizozemí, Lucemburska, Malty, Německa a Slovinska. Přispěla tak k výslednému dokumentu „Report on availability of mineral statistics“ a k obsahové náplni první verze publikace European Minerals Yearbook, představené na Workshopu v prosinci 2016 v Bruselu. V rámci projektu byla dále vytvářena infrastruktura pro sběr dat a jejich úpravu podle požadavků INSPIRE. ČGS byla hlavním řešitelem úkolu zavedení metadatového systému projektu Minerals4EU. Z informačního systému ČGS o nerostných surovinách SurIS byla mapována data do datového modelu Minerals4EU a byla publikována formou webových služeb.

V rámci 7. rámcového programu Evropské komise probíhala v letech 2008-2011 přípravná fáze projektu African-European Georesources Observation System (AEGOS), který si kladl za cíl vytvoření pan-africké infrastruktury založené na využití interoperabilních dat a uživatelsky orientovaných služeb k posílení udržitelného využití geologických zdrojů v Africe. Na projektu se podílelo 9 evropských geologických služeb, 8 afrických partnerů a 4 mezinárodní organizace. ČGS vedla podprojekt pro technickou specifikaci architektury systému.

OneGeology-Europe (projekt eContent Plus EC/DG Information Society & Media, 1.9.2008-31.8.2010) - cílem projektu bylo zpřístupnění harmonizovaných geologických prostorových dat celé Evropy. Pracovníci Útvaru informatiky České geologické služby vedli v rámci projektu samostatný podprojekt (Work Package) zaměřený na tvorbu mnohojazyčného metainformačního systému a v roce 2016 aktualizovali mapové služby pro harmonizovaná data podle požadavků směrnice INSPIRE. Výsledky projektu jsou k dispozici v rámci portálu EGDI.

Členství v mezinárodních konsorciích

Pracovníci Útvaru informatiky jsou zástupci České geologické služby v několika významných mezinárodních konsorciích. Jedním z nich je například Geoscience Information Consortium (GIC), sdružující vedoucí pracovníky informatických sekcí v geologických službách z celého světa.
Členkou konsorcia je náměstkyně pro informatiku RNDr. Dana Čápová.

Samostatnou regionální skupinou je tzv. středoevropské konsorcium CE-GIC (Central-European GIC), jehož každoročních setkání se účastní pracovníci geoinformačních odborů či oddělení geologických služeb ČR, Slovenska, Rakouska, Polska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska.

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Geoscience Information Consortium (GIC)
OneGeology
European Geological Data Infrastructure
AEGOS
International Year of Planet Earth
ČGS je členem konsorcia mezinárodní akce COST TU1206 Sub-urban
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089441
fax: +420 257 531 376
dana.capova@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089434
fax: +420 257 531 376
lucie.kondrova@geologycz