Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum > Informační systémy > Mezinárodní aktivity

Mezinárodní aktivity

Mezinárodní projekty týkající se využití informatiky v geovědních oborech

OneGeology - celosvětová iniciativa geologických služeb, která byla zahájena roku 2007 jako příspěvek geologické komunity k Mezinárodnímu roku planety Země. Jejím cílem je vytvoření a zpřístupnění dynamické geologické mapy světa v měřítku 1 : 1 000 000 pomocí budování globálních informačních infrastruktur.

European Geological Data Infrastructure (EGDI) – iniciativa evropských geologických služeb sdružených pod hlavičkou EuroGeoSurveys, jejímž cílem je vytvoření centrálního přístupového bodu ke geovědním datům Evropy (portál EGDI – v současné době v pilotní verzi. Portál bude zpřístupňovat výsledky významných evropských geovědních projektů. Kromě informací o projektech jsou součástí portálu také centrální metadatový katalog EGDI (vyvinutý ČGS) a mapový prohlížeč, které slouží k efektivnímu vyhledávání a zobrazování dat. ČGS je členem Core Team a jedním ze čtyř hlavních spolutvůrců stávajícího systému.

GeoERA – program ERA-NET, který byl zahájen v lednu 2017 a je zaměřen na zpřístupnění geovědních informací v rámci čtyř témat (Nerostné zdroje, Hydrogeologie, Geoenergie a Informační platforma) za využití mezinárodních standardů pro ukládání, zpracování a poskytování dat. ČGS je aktivně zapojena ve všech čtyřech tématech.

CzechGeo/EPOS je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. Financování projektu CzechGeo zajištuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Velkých výzkumných infrastruktur. Kostru systému CzechGeo tvoří stálé observatoře, zapojené do globálních datových sítí s dostupností dat v reálném čase. Geologická a geofyzikální data a efektivní přístup k existujícím relevantním informacím jsou zcela zásadní pro vědecký výzkum zaměřený zejména na predikci a zmírnění rizikových geofaktorů. Tyto cenné datové zdroje jsou postupně konsolidovány a harmonizovány podle Evropských i globálních standardů (směrnice INSPIRE, normy ISO, EGDI) a přijaté strategie projektu EPOS, s nímž je projekt CzechGeo úzce svázán. Evropský projekt 7. rámcového programu EPOS (European Plate Observing System) byl zařazen v r. 2008 do cestovní mapy evropských výzkumných infrastruktur ESFRI (European Strategic Forum for Research Infrastructures). Česká republika je jednou z 18 zemí zapojených do projektu EPOS.

ProSUM (projekt H2020 2015-2017) - Cílem projektu ProSUM (Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste) je vytvoření centrální databáze informací o elektroodpadech, vozidlech s ukončenou životností, bateriích a odpadech z důlního průmyslu. Jedním ze 17 členů konsorcia je i Česká geologická služba. ČGS zajišťuje vytvoření, provoz a plnění projektového metadatového katalogu s distribuovaným přístupem jednotlivých účastníků projektového konsorcia. Při publikování dat o odpadech z těžby byla zahájena harmonizace vybraných dat z databáze úložných míst těžebních odpadů, kterou ČGS spravuje. Experti se podíleli na upřesnění klasifikace odpadů z těžby a výběru dat pro celoevropskou databázi. ČGS se podílí i na finální části projektu, která určuje pravidla pro využití shromážděných informací, vymezuje cílové uživatele a modeluje technickou a ekonomickou udržitelnost systému po ukončení projektu.

COST Sub-Urban – ČGS se v letech 2014 až 2017 aktivně účastnila akce COST TU 1206, která sloužila hlavně k výměně zkušeností mezi geologickými službami Evropy i dalšími organizacemi, zabývajícími se modelováním podpovrchových vrstev (se zaměřením na podloží městských aglomerací). V rámci projektu vznikla řada příkladů dobré praxe a sada nástrojů pro zlepšení procesu územního plánování.

Minerals 4EU (Minerals Intelligence Network for Europe - projekt FP7 2013-14) - ČGS byla v tomto projektu jedním z řešitelů-partnerů konsorcia 31 partnerských organizací (vesměs geologických služeb) z 24 evropských zemí. ČGS byla zodpovědná za sběr kvantitativních informací z evropských zemí o průzkumu, zdrojích a těžbě nerostných surovin, a také o kvalitě těchto informací z ČR, Nizozemí, Lucemburska, Malty, Německa a Slovinska. Přispěla tak k výslednému dokumentu „Report on availability of mineral statistics“ a k obsahové náplni první verze publikace European Minerals Yearbook, představené na Workshopu v prosinci 2016 v Bruselu. V rámci projektu byla dále vytvářena infrastruktura pro sběr dat a jejich úpravu podle požadavků INSPIRE. ČGS byla hlavním řešitelem úkolu zavedení metadatového systému projektu Minerals4EU. Z informačního systému ČGS o nerostných surovinách SurIS byla mapována data do datového modelu Minerals4EU a byla publikována formou webových služeb.

V rámci 7. rámcového programu Evropské komise probíhala v letech 2008-2011 přípravná fáze projektu African-European Georesources Observation System (AEGOS), který si kladl za cíl vytvoření pan-africké infrastruktury založené na využití interoperabilních dat a uživatelsky orientovaných služeb k posílení udržitelného využití geologických zdrojů v Africe. Na projektu se podílelo 9 evropských geologických služeb, 8 afrických partnerů a 4 mezinárodní organizace. ČGS vedla podprojekt pro technickou specifikaci architektury systému.

OneGeology-Europe (projekt eContent Plus EC/DG Information Society & Media, 1.9.2008-31.8.2010) - cílem projektu bylo zpřístupnění harmonizovaných geologických prostorových dat celé Evropy. Pracovníci Útvaru informatiky České geologické služby vedli v rámci projektu samostatný podprojekt (Work Package) zaměřený na tvorbu mnohojazyčného metainformačního systému a v roce 2016 aktualizovali mapové služby pro harmonizovaná data podle požadavků směrnice INSPIRE. Výsledky projektu jsou k dispozici v rámci portálu EGDI.

Členství v mezinárodních konsorciích

Pracovníci Útvaru informatiky jsou zástupci České geologické služby v několika významných mezinárodních konsorciích. Jedním z nich je například Geoscience Information Consortium (GIC), sdružující vedoucí pracovníky informatických sekcí v geologických službách z celého světa. Členkou konsorcia za ČGS je RNDr. Dana Čápová.

Samostatnou regionální skupinou je tzv. středoevropské konsorcium CE-GIC (Central-European GIC), jehož každoročních setkání se účastní pracovníci geoinformačních odborů či oddělení geologických služeb ČR, Slovenska, Rakouska, Polska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska.

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Geoscience Information Consortium (GIC)
OneGeology
GeoERA Information platform
European Geological Data Infrastructure
AEGOS
International Year of Planet Earth
ČGS je členem konsorcia mezinárodní akce COST TU1206 Sub-urban
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742166
dana.capova@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089434
lucie.kondrova@geologycz