Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Informační systémy > INSPIRE

INSPIRE

INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European Community je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropského parlamentu a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států. Více informací o INSPIRE v češtině naleznete zde.

Směrnice INSPIRE definuje v přílohách tři tematické okruhy pro prostorová data týkající se životního prostředí. Dat vytvářených a spravovaných Českou geologickou službou se dotýkají dva tematické okruhy: prostorová data týkající se geologie jsou zahrnuta v příloze II, v příloze III jsou potom zařazena data o půdách, o oblastech ohrožených přírodními riziky a o nerostných surovinách.

Směrnice INSPIRE vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007. Fáze její transpozice do národních legislativ začala schválením směrnice a trvala po dobu dvou let. V ČR byla směrnice transponována do národní legislativy novelou (zákon č. 380/2009 Sb.). Implementace směrnice je upravována implementačními pravidly. Lhůty pro implementaci směrnice jsou stanovovány separátně pro data jednotlivých příloh a závisí na datu schválení příslušných implementačních pravidel. Česká geologická služba se aktivně podílí na tvorbě nových implementačních pravidel formou testování a připomínkování.

Povinnosti ČGS jakožto povinného poskytovatele

Česká geologická služba jakožto povinný poskytovatel má ze zákona povinnost zpřístupňovat sady prostorových dat odpovídající tématům příloh II a III směrnice 2007/2/ES, které sama vytváří nebo si nechává vytvářet pro účely výkonu veřejné správy. Všechna tato prostorová data musí být opatřena platnými metadaty a musí splňovat všechny požadavky obsažené v implementačních pravidlech INSPIRE.

V rámci rezortu MŽP ČR byl zvolen společný postup organizací a byl zpřístupněn rezortní metadatový portál, který umožňoval vyhledávání a zobrazení metadat prostorových dat a webových mapových služeb rezortu i dalších organizací. Od ledna 2011 je v provozu Národní geoportál INSPIRE, který ve své první verzi umožňuje hlavně vytváření a zobrazení metadat, registraci síťových služeb a národní monitoring. Oba portály jsou založeny na katalogové službě definované konsorciem Open Geospatial a podporují standardy ISO 19115, 19119, 19139 pro metadata prostorových dat. Jsou kompatibilní s metadatovým profilem podle směrnice INSPIRE a umožňují začlenění do Evropské prostorové infrastruktury.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Poster - metadatový systém ČGS a další využití metadat

Prezentovaný na mezinárodní i národní konferenci INSPIRE 2013

ikonka odkazů Odkazy
INSPIRE Knowledge Base
INSPIRE v ČR

České internetové stránky o INSPIRE

Evropský geoportál INSPIRE
ikona Micka
Geotým E-learningový kurz o INSPIRE

Otestujte si své znalosti o INSPIRE!

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089434
lucie.kondrova@geologycz