Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Geologická rizika > Radonové riziko > Srovnání radonu v podloží a v objektech

Radonové riziko

Srovnání radonu v podloží a v objektech

Hlavním cílem mapování radonového rizika z geologického podloží je vymezení území, v nichž lze předpokládat vyšší frekvenci výskytu objektů s ekvivalentní objemovou aktivitou radonu převyšující směrnou hodnotu 200 Bq.m3. Posouzení efektivity vyhledávání lze provést srovnáním předpokládané kategorie radonového rizika z podloží a odpovídajícího počtu objektů nad 200 Bq.m-3.

Celkový pohled na území republiky (viz mapky níže) ukazuje, že obce s vyšší úrovní radonu v objektech jsou soustředěny v místech s výskytem hornin žulového charakteru. Mapa měření radonu v objektech je převzata z www.suro.cz, kde jsou o měření radonu v jednotlivých obcích a objektech podrobnější informace.

Vztah radonu v objektech a v podloží vyjadřuje následující obrázek, zpracovaný podle statistického zhodnocení objemové aktivity radonu na 9100 plochách (údaje z radonové databáze České geologické služby) a 92 000 měření radonu v objektech (databáze Státního ústavu radiační ochrany v.v.i.). Generalizované horninové typy jsou vybrány podle nejvyššího plošného zastoupení na území České republiky, řazení horninových typů je provedeno podle klesající objemové aktivity radonu v podloží.

Graf - vztah radonu v objektech a v podloží

1 Durbachity 13 Paleozoikum ČR bez siluru
2 Teplický ryolit 14 Terciér terrestrický
3 Variské granity 15 Moldanubické pararuly
4 Variské granodiority 16 Granulity
5 Prekambrické - paleozoické fylity 17 Prevariské diority
6 Ortoruly a migmatity 18 Kvarcity, erlány, amfibolity v moldanubiku
7 Trondhjemity 19 Prevariské granitoidy
8 Terciér - Český masív 20 Terciér alpinský
9 Svory 21 Neovulkanity Českého masívu
10 Neoproterozoikum 22 Gabra
11 Paleovulkanity 23 Mezozoické sedimenty
12 Variské diority 24 Terciér marinní - Karpaty

Pro srovnání vybrali pracovníci Státního ústavu radiační ochrany 464 obcí, v nichž bylo změřeno více než 30 % objektů. Podle map radonového rizika v měřítku 1 : 50 000 byla zjištěna převládající kategorie radonového rizika z podloží. Obce byly rozděleny do tří kategorií: obce v nichž je podle statistického zpracování očekáváno <1 %, 1–10 % a >10 % objektů s hodnotami ekvivalentní objemové aktivity radonu nad 200 Bq.m-3. Výsledky srovnání ilustrují grafy níže. Z nich vyplývá, že v detailním měřítku se pravděpodobnost správné predikce radonového rizika v objektech podle geologických podkladů pohybuje v rozmezí 70–80 %, i když uvážíme, že nebyla známa přesná lokalizace objektů v intravilánu obcí a jejich technický stav, který může zásadním způsobem ovlivňovat úroveň radonu v objektech.

Obce s 1-10 % objektů nad 200 Bq.m-3

Obce s více než 10 % objektů nad 200 Bq.m-3

Obce s méně než 1 % objektů nad 200 Bq.m-3

ikonka odkazů Odkazy
Ikonka aplikace Komplexní radonová informace Komplexní radonová informace pro administrativní jednotky

Mapová aplikace zpřístupňuje statisticky zpracovaná data o radonovém riziku pro administrativní jednotky ČR.

Ikonka Aplikace map radonového rizika Aplikace map radonového rizika

Původní mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000.

WMS služby - radon WMS služba

Webová mapová služba pro radonové mapy 1 : 500 000.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085205
ivan.barnet@geologycz