Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Geologická rizika > Radonové riziko > Program

Radonové riziko

Radonový program

Cílem radonového programu České republiky je snižování expozice obyvatelstva ozáření z přírodních radionuklidů, zejména z radonu. Podrobné informace o Radonovém programu jsou prezentovány na stránkách www.radonovyprogram.cz. Stránky obsahují i užitečné a praktické rady o radonové prevenci při výstavbě nových objektů i rekonstrukci stávajících staveb, o měření radonu v objektech i další informace, které vedou ke snižování koncentrace radonu v objektech pod směrnou hodnotu. Odborně i legislativně podložená informovanost obyvatelstva o radonu přispívá ke snížení rizika rakoviny plic způsobené radonem.

Legislativa

Stanovení radonového indexu je legislativně podloženo v zákonu č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů (atomový zákon) a vyhláškami Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (č. 307/2002 a č. 499/2005 o radiační ochraně s přílohami. Aktuálně platná znění atomového zákonu a prováděcích právních předpisů jsou uveřejňována na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Radonový program vychází z usnesení vlády ČR č. 594/2009 a jeho Akčního plánu.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Zákon 18/1997 Sb. (atomový zákon)

Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

ikonka PDF dokument
Vyhláška SÚJB 307/2002

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 13. června 2002 o radiační ochraně.

ikonka PDF dokument
Vyhláška SÚJB 499/2005

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 6. prosince 2005, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

ikonka PDF dokument
Usnesení vlády 594/2009

Usnesení vlády ČR ze dne 4. května 2009 č. 594 ke Zprávě o plnění úkolů Radonového programu České republiky v období let 2000 až 2008 a o Radonovém programu České republiky na léta 2010 až 2019 - Akčním plánu.

ikonka odkazů Odkazy
Ikonka aplikace Komplexní radonová informace Komplexní radonová informace pro administrativní jednotky

Mapová aplikace zpřístupňuje statisticky zpracovaná data o radonovém riziku pro administrativní jednotky ČR.

Ikonka Aplikace map radonového rizika Aplikace map radonového rizika

Původní mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000.

WMS služby - radon WMS služba

Webová mapová služba pro radonové mapy 1 : 500 000.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085205
ivan.barnet@geologycz