Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Geologická rizika > Radonové riziko > Měření

Radonové riziko

Měření

Měření radonu pro účely hodnocení radonového indexu pozemku provádějí subjekty s povolením k činnosti, které vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Seznam těchto subjektů je uveden na stránkách SÚJB. Přístroje jsou kalibrovány v radonové komoře Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v.v.i. a metodika terénních odběrů je ověřována na referenčních plochách při porovnávacích měřeních, organizovaných Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.

Odběr půdního vzduchu

Odběr půdního vzduchu

Odběr půdního vzduchu je prováděn z hloubky 80 cm pod povrchem nasátím dutou tyčí s vyráženým hrotem (viz obrázek výše) a následně převeden do scintilační nebo ionizační komory (viz obrázek níže) (podle použitého typu přístroje). Výsledné hodnoty objemové aktivity radonu se udávají v kBq.m-3. Hodnota např. 20 kBq.m-3 znamená, že během jedné sekundy dojde v krychlovém metru půdního plynu k 20 000 radioaktivním přeměnám.

Převod odebraného vzorku do ionizační komory

Převod odebraného vzorku do ionizační komory

Na každé měřené ploše je odebráno nejméně 15 vzorků půdního plynu, aby se podařilo snížit vliv nehomogenity a lokální rozdílné propustnosti půdy. Hloubka je volena tak, aby se přiblížila základům objektu a aby byl odstraněn vliv klimatických jevů při povrchu půdy (teplotní změny, vlhkost, vítr a pod.). Objemová aktivita radonu a propustnost jsou řídícími veličinami pro stanovení kategorie radonového rizika na stavebním pozemku. V České republice je všemi firmami používána standardní jednotná metodika podle Doporučení SÚJB a radonové riziko je klasifikováno podle následující tabulky.

Tab. 1 – Klasifikace základových půd z hlediska radonového rizika.
Kategorie
radonového
indexu
Objemová aktivita radonu (kBq.m-3) při propustnosti podloží
nízká střední vysoká
1. nízké < 30 < 20 < 10
2. střední 30 – 100 20 – 70 10 – 30
3. vysoké > 100 > 70 > 30

Případný vliv nárůstu radonu s hloubkou je eliminován tím, že do tabulky pro klasifikaci je zařazována hodnota 3. kvartilu (75% kvantilu) souboru měřených dat. Pokud maximální hodnota objemové aktivity radonu přesáhne trojnásobek třetího kvartilu, používá se jako vstupní parametr do klasifikační tabulky maximum místo třetího kvartilu podle metodiky pro hodnocení radonového pozemku, novelizované v r. 2011. Sezónní variace radonu neovlivňují zařazení plochy do příslušné kategorie, protože změny hodnoty objemové aktivity radonu jsou zároveň provázeny i změnami propustnosti.

ikonka odkazů Odkazy
Ikonka aplikace Komplexní radonová informace Komplexní radonová informace pro administrativní jednotky

Mapová aplikace zpřístupňuje statisticky zpracovaná data o radonovém riziku pro administrativní jednotky ČR.

Ikonka Aplikace map radonového rizika Aplikace map radonového rizika

Původní mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000.

WMS služby - radon WMS služba

Webová mapová služba pro radonové mapy 1 : 500 000.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085205
ivan.barnet@geologycz