Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum > Geologická rizika

Geologická rizika

Navrhované výzkumné práce jsou v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020, s výhledem do roku 2025. V subkapitole Ministerstva životního prostředí v tématu Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel je uvedeno: "Zajištění odborných podkladů založených na výsledcích aplikovaného výzkumu pro ochranu a využívání horninového prostředí, podzemních vod a zdrojů nerostných surovin a snížení jejich zátěže vlivem působení antropogenních činitelů v krajině (např . zábory, kontaminace, ztížení podmínek pro vyhledávání, inventarizaci, využívání a vyhodnocování geologických podmínek, přírodních zdrojů a geofaktorů)."

ČGS se bude zabývat těmito tématy:

  • Výkony funkcí oblastních geologů, hydrogeologů a ložiskových geologů pro potřeby státní správy a samosprávy, posudková činnost, zavedení geologických limitů do legislativy územního plánování obcí i vyšších územních celků.
  • Dokumentace a výzkum geologických rizik včetně jejich kategorizace v regionálním i lokálním měřítku, řešení problematiky negativních antropogenních vlivů na kvalitu složek ŽP (staré zátěže po těžbě, kontaminace horninového prostředí a možná zdravotní rizika).
  • Rozvoj portálu geologické služby a poskytování údajů o geologických rizicích pro odbornou i laickou veřejnost.

V oblasti výzkumu geologických rizik bude také soustředěn inženýrsko-geologický výzkum v ČGS. Práce budou dále probíhat v souladu s iniciativou Evropské komise – platformy pro podporu implementace požadavků směrnice INSPIRE a zjišťování stavu prací v rámci implementace dat, a to v její části Oblasti ohrožené přírodními riziky.

Strategické cíle výzkumu 2016 – 2020

Strategické cíle výzkumu navazují na výsledky předchozího období a vycházejí z Priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ČR a ze strategických dokumentů Ministerstva životního prostředí, které pravidelně v případě povodňových a dalších krizových situací vyžaduje rychlé vyhodnocení situace, včetně prezentace zjištěných výsledků v rámci webových aplikací pro veřejnost.

Výsledky výzkumu budou využívány městy, obcemi a Státním fondem životního prostředí pro potřeby hodnocení žádostí o dotace z evropských fondů z operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v souladu s platnými programovými dokumenty. Data budou dále využívána pro potřeby Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru v rámci nově připravované Metodiky pro vydání výstrahy před hrozbou sesuvů podle Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi a Českým statistickým úřadem pro evidenci přírodních pohrom ve státech Evropské unie.

K zajištění těchto cílů výzkumu budou práce v oblasti výzkumu geologických rizik soustředěny do následujících prioritních témat:

Ikonka Svahové nestability

Svahové nestability

Radonové stránky

Radonové riziko

Ikonka Povodně

Povodně

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Urbanistická geologie města Liberce

Modelová územní studie.

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429222
jan.vit@geologycz