Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Věda a výzkum > Geologická rizika

Geologická rizika

Navrhované výzkumné práce jsou v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020, s výhledem do roku 2025. V subkapitole Ministerstva životního prostředí v tématu Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel je uvedeno: "Zajištění odborných podkladů založených na výsledcích aplikovaného výzkumu pro ochranu a využívání horninového prostředí, podzemních vod a zdrojů nerostných surovin a snížení jejich zátěže vlivem působení antropogenních činitelů v krajině (např . zábory, kontaminace, ztížení podmínek pro vyhledávání, inventarizaci, využívání a vyhodnocování geologických podmínek, přírodních zdrojů a geofaktorů)."

ČGS se bude zabývat těmito tématy:

  • Výkony funkcí oblastních geologů, hydrogeologů a ložiskových geologů pro potřeby státní správy a samosprávy, posudková činnost, zavedení geologických limitů do legislativy územního plánování obcí i vyšších územních celků.
  • Dokumentace a výzkum geologických rizik včetně jejich kategorizace v regionálním i lokálním měřítku, řešení problematiky negativních antropogenních vlivů na kvalitu složek ŽP (staré zátěže po těžbě, kontaminace horninového prostředí a možná zdravotní rizika).
  • Rozvoj portálu geologické služby a poskytování údajů o geologických rizicích pro odbornou i laickou veřejnost.

V oblasti výzkumu geologických rizik bude také soustředěn inženýrsko-geologický výzkum v ČGS. Práce budou dále probíhat v souladu s iniciativou Evropské komise – platformy pro podporu implementace požadavků směrnice INSPIRE a zjišťování stavu prací v rámci implementace dat, a to v její části Oblasti ohrožené přírodními riziky.

Strategické cíle výzkumu 2016 – 2020

Strategické cíle výzkumu navazují na výsledky předchozího období a vycházejí z Priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ČR a ze strategických dokumentů Ministerstva životního prostředí, které pravidelně v případě povodňových a dalších krizových situací vyžaduje rychlé vyhodnocení situace, včetně prezentace zjištěných výsledků v rámci webových aplikací pro veřejnost.

Výsledky výzkumu budou využívány městy, obcemi a Státním fondem životního prostředí pro potřeby hodnocení žádostí o dotace z evropských fondů z operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v souladu s platnými programovými dokumenty. Data budou dále využívána pro potřeby Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru v rámci nově připravované Metodiky pro vydání výstrahy před hrozbou sesuvů podle Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi a Českým statistickým úřadem pro evidenci přírodních pohrom ve státech Evropské unie.

K zajištění těchto cílů výzkumu budou práce v oblasti výzkumu geologických rizik soustředěny do následujících prioritních témat:

Ikonka Svahové nestability

Svahové nestability

Radonové stránky

Radonové riziko

Ikonka Povodně

Povodně

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429222
fax: +420 543 212 370
jan.vit@geologycz