Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Věda a výzkum

Věda a výzkum

V návaznosti na výzkum České geologické služby realizovaný v rámci Strategického plánu výzkumu na léta 2012-2015 a 2016 - 2020 probíhají v současné době výzkumné aktivity v souladu se schválenou Dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumné organizace ČGS na období 2018 - 2022.

Tato DKRVO slouží jako podklad pro rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí institucionální podpory. DKRVO byla připravena v souladu s Koncepcí výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 - 2025. DKRVO představuje obecný rámec činnosti výzkumné organizace na léta 2018 - 2022 s tím, že konkrétní činnost VO na příslušný kalendářní rok je blíže specifikována v příloze rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na DKRVO.

Kromě toho se ČGS podílí na řešení celé řady dalších výzkumných projektů. Na národní úrovni se jedná o projekty realizované prostřednictvím jednotlivých ministerstev České republiky (Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy apod.), dále Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a dalších orgánů a podniků.

V rámci široké mezinárodní spolupráce se Česká geologická služba podílí na řešení řady projektů, a to na úrovni bilaterálních dohod, zahraniční rozvojové spolupráce, různých typů projektů EU, Finančních mechanismů EHP/Norsko, operačních programů životního prostředí nebo operačních programů přeshraniční spolupráce.

Výzkumná činnost České geologické služby dále probíhá formou řešení interních výzkumných projektů.

Ikonka - projekty

Projekty

Ikonka regionální geologie

Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Ikonka - Globální změny

Biodiverzita a globální změny v minulosti

Ikonka Přírodní zdroje

Přírodní zdroje

Přírodní zdroje jsou prvky a síly přírody, jejichž užitné hodnoty dokáže člověk využít pro svoje potřeby. Rovnováha mezi potřebou ekonomického rozvoje společnosti a využíváním přírodních zdrojů je nutným předpokladem pro zachování krajiny budoucím generacím. K této společenské potřebě ČGS přispívá výzkumem přírodních zdrojů v oblasti nerostných surovin, podzemních vod a geoenergií v České republice i v zahraničí.

Ikonka pro analýzu zranitelnosti krajiny

Interakce biosféra-geosféra-atmosféra

Geologická rizika

Geologická rizika

Svahové nestability, radonové riziko, povodně.

Ikonka - Informační systémy

Informační systémy

Hlavním cílem výzkumných aktivit je v souladu s hlavními principy Strategického plánu výzkumu ČGS další technologický i obsahový rozvoj geologického informačního systému ČGS (GeoIS).

Ikonka Informační podpora vědy a výzkumu

Informační podpora vědy a výzkumu

Nedílnou součástí kvalitního výzkumu je jeho podpora. Vědečtí pracovníci se neobejdou bez kvalitních informačních zdrojů, které je třeba zajistit, a služeb, které jsou na tomto základě poskytovány.

Ikonka Významné výsledky výzkumu

Významné výsledky výzkumu

Česká geologická služba patří dlouhodobě k nejúspěšnějším výzkumným organizacím nejen v resortu MŽP, ale I v celostátním měřítku. Na stránce jsou uvedeny příklady aplikovaných a publikačních výsledků ČGS.

Ikonka mezinárodní spolupráce

Mezinárodní aktivity a spolupráce

Česká geologická služba se účastní celé řady aktivit, jejichž nedílnou součástí je spolupráce se zahraničními partnery.

Ikonka Vývoj laboratorních metod

Vývoj geochemických a mineralogických metod

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Bulletin of Geosciences

Mezinárodní odborný časopis vydávaný ČGS.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085506
jan.pasava@geologycz