Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Věda a výzkum

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Věda a výzkum

Věda a výzkum

V návaznosti na výzkum České geologické služby realizovaný v rámci Strategického plánu výzkumu na léta 2012-2015 a 2016 - 2020 probíhají v současné době výzkumné aktivity v souladu se schválenou Dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumné organizace ČGS na období 2018 - 2022.

Tato DKRVO slouží jako podklad pro rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí institucionální podpory. DKRVO byla připravena v souladu s Koncepcí výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 - 2025. DKRVO představuje obecný rámec činnosti výzkumné organizace na léta 2018 - 2022 s tím, že konkrétní činnost VO na příslušný kalendářní rok je blíže specifikována v příloze rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na DKRVO.

Kromě toho se ČGS podílí na řešení celé řady dalších výzkumných projektů. Na národní úrovni se jedná o projekty realizované prostřednictvím jednotlivých ministerstev České republiky (Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy apod.), dále Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a dalších orgánů a podniků.

V rámci široké mezinárodní spolupráce se Česká geologická služba podílí na řešení řady projektů, a to na úrovni bilaterálních dohod, zahraniční rozvojové spolupráce, různých typů projektů EU, Finančních mechanismů EHP/Norsko, operačních programů životního prostředí nebo operačních programů přeshraniční spolupráce.

Výzkumná činnost České geologické služby dále probíhá formou řešení interních výzkumných projektů.

Ikonka - projekty

Projekty

Ikonka regionální geologie

Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Ikonka - Globální změny

Biodiverzita a globální změny v minulosti

Ikonka Přírodní zdroje

Přírodní zdroje

Přírodní zdroje jsou prvky a síly přírody, jejichž užitné hodnoty dokáže člověk využít pro svoje potřeby. Rovnováha mezi potřebou ekonomického rozvoje společnosti a využíváním přírodních zdrojů je nutným předpokladem pro zachování krajiny budoucím generacím. K této společenské potřebě ČGS přispívá výzkumem přírodních zdrojů v oblasti nerostných surovin, podzemních vod a geoenergií v České republice i v zahraničí.

Ikonka pro analýzu zranitelnosti krajiny

Interakce biosféra-geosféra-atmosféra

Geologická rizika

Geologická rizika

Svahové nestability, radonové riziko, povodně.

Ikonka Vývoj laboratorních metod

Vývoj geochemických a mineralogických metod

Ikonka - Informační systémy

Informační systémy

Hlavním cílem výzkumných aktivit je v souladu s hlavními principy Strategického plánu výzkumu ČGS další technologický i obsahový rozvoj geologického informačního systému ČGS (GeoIS).

Ikonka Informační podpora vědy a výzkumu

Informační podpora vědy a výzkumu

Nedílnou součástí kvalitního výzkumu je jeho podpora. Vědečtí pracovníci se neobejdou bez kvalitních informačních zdrojů, které je třeba zajistit, a služeb, které jsou na tomto základě poskytovány.

Ikonka Významné výsledky výzkumu

Významné výsledky výzkumu

Česká geologická služba patří dlouhodobě k nejúspěšnějším výzkumným organizacím nejen v resortu MŽP, ale I v celostátním měřítku. Na stránce jsou uvedeny příklady aplikovaných a publikačních výsledků ČGS.

Ikonka mezinárodní spolupráce

Mezinárodní aktivity a spolupráce

Česká geologická služba se účastní celé řady aktivit, jejichž nedílnou součástí je spolupráce se zahraničními partnery.

Aktuality

ikonka souborů Soubory
ikonka odkazů Odkazy
Bulletin of Geosciences

Mezinárodní odborný časopis vydávaný ČGS.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085506
jan.pasava@geologycz