Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Org. analýza hornin, ropy a plynů > Služby > Přehled služeb

Organická analýza hornin, ropy a plynů

Přehled nabízených služeb

Terénní práce

Odběry zemních, spontánních a skládkových plynů a technických plynných médií.

Odběr vzorků zemin

Odběr dnových sedimentů

Analýzy hornin, půd a sedimentů

Izolace extrahovatelného podílu organickým rozpouštědlem z pevných vzorků pomocí zařízení ASE.

Příprava orientovaných a neorientovaných preparátů jílové frakce a stanovení stupně expandability.

Stanovení obsahu celkového, minerálního a organického uhlíku a celkového obsahu spalitelné a rozložitelné síry v nevodných vzorcích.

Stanovení celkových organických halogenů (AOX-S) coulometrickou argentometrickou titrací.

Stanovení extrahovatelných organicky vázaných (EOX) halogenů (Cl, Br) coulometrickou argentometrickou titrací.

Stanovení obsahu NEL nad 10 mg/kg sušiny v pevných vzorcích metodou plynové chromatografie (od n-alkanu C10H22 po n-alkan C40H82).

Kvalitativnímu a kvantitativnímu stanovení obsahu n-alkanů a isoprenoidních alkanů (včetně pristanu a fytanu) metodou plynové chromatografie.

Stanovení persistentních chlorovaných sloučenin (PCB a vybrané OCP) metodou plynové chromatografie.

Stanovení obsahu těkavých organických látek (TOL, VOCs) s využitím plynové chromatografie.

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MSD).

Analýzy plynů a plynů ve vodách

Stanovení obsahu helia, vodíku, kyslíku, dusíku, argonu, oxidu uhličitého, oxidu uhlenatého, metanu a uhlovodíků C2-C7 metodou plynové chromatografie.

Související metodické normy a publikace: ČSN EN ISO 6974-6, ČSN EN ISO 6975.

Analýzy rop

Kvalitativnímu a kvantitativnímu stanovení obsahu n-alkanů a isoprenoidních alkanů (včetně pristanu a fytanu) metodou plynové chromatografie.

Metoda vychází z publikace The Norwegian Industry Guide to Organic Geochemical Analyses, Edition 4.0 z 30.5.2000.

Kvalitativnímu stanovení vybraných alifatickcýh a aroamtických molekulárních fosílií (biomarkerů) metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MSD).

Analýzy odpadních a pitných vod

Stanovení celkových organických halogenů (AOX-S) coulometrickou argentometrickou titrací.

Stanovení obsahu NEL nad 10 mg/kg sušiny v pevných vzorcích metodou plynové chromatografie (od n-alkanu C10H22 po n-alkan C40H82).

Stanovení persistentních chlorovaných sloučenin (PCB a vybrané OCP) metodou plynové chromatografie.

Stanovení obsahu těkavých organických látek (TOL, VOCs) s využitím plynové chromatografie.

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MSD).

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429248
juraj.francu@geologycz