Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Org. analýza hornin, ropy a plynů > Projekty

Organická analýza hornin, ropy a plynů

Řešené projekty

Projekt VaV SP/1b7/156/07 „Model transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje“

Cílem projektu je studium recentního vývoje říčních niv v povodí řeky Dyje z hlediska změn průtoku povrchových vod, transportu a distribuce vybraných kontaminantů v různých typech korytových a přelivových sedimentů. Je sledována závislost na hydraulických a morfologických změnách koryta a celkové morfologii říční nivy jako produktu přírodního vývoje a antropogenních zásahů.

Hlavními plánovanými výstupy výzkumu jsou:

  • Vytvoření modelu transportu a sedimentace horninového materiálu říčními toky v závislosti na morfologii terénu, geologické stavbě podloží a změnách rychlosti proudění vody v říčních korytech.
  • Vytvoření modelu šíření a fixace vybraných skupin polutantů v říčních sedimentech povodí Dyje na základě terénního výzkumu a analýzy terénních vzorků a archivních údajů.
  • Charakteristika sorpce vybraných polutantů na jemnou a velmi jemnou frakci suspendované hmoty a sedimentů v říčním systému.
  • Včlenění sorpčních charakteristik do modelu transportu a ukládání horninového materiálu říčního, nivního a jezerního systému.
  • Určení stupně významnosti vstupů vybraných polutantů ze starých zátěží a probíhající těžby nerostů do ekosystému z hlediska jejich transportního dosahu a délky života do skutečného nebo zdánlivého vymizení.
  • Specifikace kritických parametrů potřebných pro hodnocení rizik spojených s těžbou nerostů, zejména uhlí a ropy.
  • Dokumentace historie kontaminace povodňových sedimentů v nivě řeky Dyje před soutokem s Moravou v kontextu vývoje sedimentace v říčním systému v časovém intervalu přibližně posledního tisíciletí.

Vzájemné propojení geologických aspektů dynamiky transportu a ukládání sedimentů s detailní geochemií jak původní organické hmoty tak vybraných organických kontaminantů poskytne kritéria pro vymezení stupně významnosti dílčích složek sedimentárního systému umožní zdokonalení nástrojů pro vyhodnocování a posuzování stupně ekologické zátěže.

Projekt MŽP-OOHPP-87/08/GP „Organické polutanty a jejich přírodní analogy v suspendované hmotě řeky Bílina a sedimentech její snosové oblasti“

Projekt MŽP-OOHPP-85/08/GP „Geochemie a dynamika výstupu oxidu uhličitého a metanu z horninového prostředí v oblasti Západních Karpat“

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429248
juraj.francu@geologycz