Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Org. analýza hornin, ropy a plynů > Akreditace

Organická analýza hornin, ropy a plynů

Akreditace

Akreditace laboratoře je formou uznání, že používané postupy ctí dobře sledovatelná pravidla, provádí několik úrovní kontroly a výsledky jsou více garantované než v laboratořích bez akreditace. Zákazníci mohou mít vyšší důvěru v získané výsledky analýz. Požadované standardy jsou specifikovány normou ČSN EN ISO/IEC 17025 a týkají se organizace laboratoře, pracovníků, péče o přístroje, úrovně metod a protokolů, zajišťování kvality výsledků a výše komunikace se zákazníky.

Centrální laboratoř ČGS je nepřetržitě akreditována od r.1993 (norma ČSN EN 45001), od r.1997 je akreditována podle normy 17025. Akreditaci uděluje Český institut pro akreditaci obvykle na 5-leté období. ČIA o.p.s. je orgánem státní správy ČR.

Zavedení akreditace do laboratorní praxe je iniciativa směrem k transparentnosti činností a souvisí s potřebou laboratoře zlepšovat a zpřehledňovat své procesy.

Osvědčení o akreditaci, 2022

Předmětem činnosti laboratoře jsou analýzy pevných vzorků a přírodních vod, které jsou součástí projektů financovaných ČGS, Grantovou agenturou ČR či Evropskou unií. Akreditace laboratoře je pro zákazníky výhodou při získávání projektů, neboť výsledky jsou platné v zemích EU a kvalitou srovnatelné se zahraničními. V EU se akreditace považuje za povinnou podmínku pro analýzy vzorků s platnými limity, např. pro pitnou vodu, kontaminace půd a kalů, neboť kvalita analýz přímo souvisí s limity na ochranu zdraví.

Akreditované metody

Pro rozbory hornin, půd, rop, plynů a nerostných surovin mají akreditaci následující metody:

1) Stanovení plynů metodou plynové chromatografie GC/TCD/FID (stanovení He, H2, CO2, Ar, O2, N2, CH4, CO, eten, etan, propen, propan, i-butan, 2,2-dimetylpropan, 2-metylbutan, n-pentan, cyklopentan, suma i-C6, n-hexan) a výpočet odvozených parametrů z naměřených hodnot zemního plynu (spalné teplo, výhřevnost, hustota, relativní hustota, Wobbeho index).

2) Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) metodou GC/MS a jejich součtu (naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benz[a]anthracen, chrysen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenz[a,h]anthracen, benzo[g,h,i]perylen.

3) Stanovení uhlíku (TOC, TIC, TC) a síry (TS) na analyzátoru s IR detekcí.

Těžištěm zakázek je analýza plynu a organického a minerálního uhlíku.

Porovnávání výsledků s domácími a zahraničními laboratořemi provádíme pravidelně od r. 2000. Jde o okružní test Aslab, CSlab (základní chemický rozbor pitné a povrchové vody, stopové prvky v pitné a povrchové vodě), GeoPT (celková silikátová analýza, stopové prvky, vzácné zeminy), NIVA (základní chemický rozbor a stopové prvky ve srážkové vodě). Za rok jde o pět vyhodnocovaných účastí, jejichž úspěšnost ovlivňuje přidělení akreditace příslušné metodě.

Na základě dlouhodobějšího sledování výsledků GeoPT od certifikační komise při IAG (Mezinárodní asociace geoanalytiků, Geostandards and Geoanalytical Research) můžeme poskytovat a poskytujeme analýzy hornin do certifikačních analýz.

Přínosem akreditace pro zákazníka je především doklad o dosažení určité metodické úrovně a transparentnosti činností v laboratoři, správnost provádění analýz, dohledatelnost záznamů o měření včetně ověřovacích měření 5 let. Kopii vydaného protokolu může zákazník získat 10 let od vydání.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429248
juraj.francu@geologycz