Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Služby > Laboratoře > LAREM > Instrukce

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza, Praha

Z technických důvodů je přerušen provoz na stávajícím elektronovém mikroskopu LAREM. Obnovení provozu se předpokládá v listopadu tohoto roku. Pro upřesňující informace se, prosím, obraťte na pracovníky laboratoře - Jakub Haloda, Patricie Halodová, Ondřej Pour - tel. 251085217, 251085219. Děkujeme za pochopení.

Informace pro uživatele

Možnosti využití přístrojového vybavení a metod Laboratoře rentgenové mikroanalýzy

Laboratoř rentgenové mikroanalýzy nabízí všem zájemcům možnost využití přístrojového vybavení laboratoře a metod elektronové mikroskopie a mikroanalýzy při řešení dílčích problémů v rámci řešení různých výzkumných projektů v přírodních a materiálových vědách. Možnosti využití přístrojového vybavení a metod LAREM se řídí pokyny a doporučeními uvedenými na této stránce (informace pro uživatele).

Realizace analytických prací a využití přístrojového vybavení LAREM probíhá nejčastěji formou přímé a aktivní spolupráce pracovníků laboratoře s řešiteli a účastníky dílčích výzkumných projektů. Je možné využít následujících forem spolupráce:

  • vědecká servisní činnost (zainteresovaný pracovník laboratoře je plně zodpovědný za vývoj optimální metodiky, pořízení a kvalitu získaných dat, přímo a aktivně se podílí na jejich zpracování a interpretaci v rámci příslušného výzkumného projektu na základě dohody s jeho hlavním řešitelem, je také spoluautorem příslušného publikačního výstupu)
  • servisní činnost (zainteresovaný pracovník laboratoře je plně odpovědný za pořízení zájmových dat, přesnost a správnost analýz dle požadavků zadavatele. Nenese odpovědnost za interpretaci dat, nepodílí se na příslušném výzkumném projektu a není spoluautorem příslušného publikačního výstupu)
typ analýzy cena v Kč/hod
snímky v SE, BSE, katodoluminiscenčním záření600
kvantitativní a kvalitativní mikroanalýza 900
analýza krystalografické orientace fází 600
analýza strukturní identifikace fází 600
plošné distribuce prvků 600
úprava přesných orient. řezů metodou nízkorychlostního řezání 50/ks
úprava povrchu preparátů metodami chemického leštění100/ks

Objednávání termínů, protokol o zadání analytických prací

Objednávání termínů analytických prací je možné po dohodě s pracovníky laboratoře, tel: +420 251 085 217, 219; e-mail: jakub.haloda(zavinac)geology.cz, patricie.halodova(zavinac)geology.cz

Termíny budou obsazovány v závislosti na datu objednání analytických prací a aktuálním rozdělení kapacit schválených ředitelem ČGS. Při objednávání termínů s Vámi pracovníci laboratoře rádi skonzultují detaily Vašich požadavků. V případě naplnění vymezené kapacity a plné obsazenosti všech možných termínů bude žadatelům navrhnut výběr náhradního termínu. Objednávat termíny analytických prací je vhodné alespoň 14 dní před plánovaným termínem měření.

Analytické práce se provádějí na základě vyplněného protokolu o zadání analytických prací. Protokol zahrnuje veškeré potřebné údaje pro provedení analýz a detailní specifikaci požadovaných analytických prací. Vyplněný a podepsaný protokol je nutné předat pracovníkům laboratoře nejpozději v den započetí analytických prací. Zadávací protokol je možné stáhnout ve formátu Microsoft Word.

V případě, že přístroj bude z jakýkoli důvodů mimo provoz, budete o změně termínu neprodleně informováni. Pokud budete chtít zrušit Váš objednaný termín, oznamte to telefonicky, případně e-mailem, nejpozději 2 dny předem. Po této lhůtě Vám bude účtováno 8 hodin objednaných prací.

Osobou odpovědnou za přidělování přístrojového času mikrosondy je vedoucí LAREM, Mgr. Jakub Haloda. Vedoucí LAREM si vyhrazuje právo ze závažných provozních důvodů provádět změny v konečných rezervacích, v takovém případě budete neprodleně informováni o změnách.

V případě nesplnění podmínek uvedených v této části (informace pro uživatele) má vedoucí laboratoře oprávnění Vámi požadovanou rezervaci odmítnout.

Analytické výstupy

Veškeré snímky a analytická data jsou předávána v obvyklé elektronické formě, na požádání i v tiskové podobě a zároveň jsou trvale zálohována v archivu laboratoře. Získané snímky je možné na požádání tisknout ve fotografické kvalitě na velmi kvalitní média až do formátu A3+.

Požadavky na analyzované vzorky

Vzorky pro kvantitativní mikroanalýzu musí být dokonale vyleštěny. Kvalita povrchu vzorku je kontrolována optickým mikroskopem v odraženém světle. V případě reliéfních a nedostatečně vyleštěných povrchů vzorků je možné provádět pouze analýzu kvalitativní.

V případě analýzy nevodivých vzorků zajišťujeme jejich napaření vrstvou uhlíku. Vzorky pro napaření vrstvou uhlíku je nutné dodat společně s vyplněným zadávacím protokolem nejpozději 3 dny před objednaným termínem (zajišťuje paní Tichá, pracoviště Barrandov, tel.: 251 085 230 nebo 251 085 307)

Pro snímání povrchů vzorků v sekundárních elektronech je možné po předchozí dohodě naprášení jinými vhodnými materiály (Au, Pt, Pd). V těchto případech je nutné předat vzorky pracovníkům laboratoře nejpozději 3 dny před objednaným termínem.

Pro EBSD analýzu je nutné povrch vzorku upravit metodou chemického leštění. V takovém případě je nutné dodat pracovníkům laboratoře preparáty (výbrusy nebo nábrusy) nejpozději 5 pracovních dní před dohodnutým termínem měření. Přijímány budou jen předem kvalitně vyleštěné vzorky.

Rozměry vzorků:

  1. standardní leštěný výbrus na podložním sklíčku rozměrů 48 x 28 x 2 mm
  2. nábrus o průměru 25 mm, výška max. 20 mm

V případě jiných rozměrů a dalších speciálních požadavků na vzorky kontaktujte, prosím, pracovníky laboratoře.

Vzorky upravené do podoby výbrusů a nábrusů na požádání před napařením scanujeme. Získané snímky tiskneme barevně ve formátu A4 z důvodu usnadnění orientace ve vzorku během analýzy.

Trvání analýzy záleží nejen na počtu analyzovaných prvků a požadované citlivosti, ale také na době, potřebné k nalezení příslušného místa analýzy. Vřele proto doporučujeme mít preparáty předem prohlédnuté, eventuálně využít výše nabízené možnosti.

Vzorky připravené pro elektronovou mikroanalýzu je nutné dodat nejpozději 1 den před dohodnutým termínem analýzy. V případě dodání vzorků v den měření Vám bude účtován celkový přístrojový čas.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085217/220
fax: +420 251 818 748
jakub.haloda@geologycz