Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Laboratoře > Anorganická geochemie > Akreditace

Anorganická geochemie

Akreditace Centrální laboratoře Barrandov

Akreditace patří mezi způsoby jak zadavatel rozpozná laboratoře, které splňují určité požadavky a dodržují je. Zákazník musí mít vyšší důvěru ve služby akreditované laboratoře než neakreditované, protože ví, že určité standardy jsou v akreditované laboratoři pravidelně prověřovány a uplatňovány. Požadované standardy jsou specifikovány normou ČSN EN ISO/IEC 17025 a týkají se organizace laboratoře, pracovníků, péče o přístroje, úrovně metod a protokolů, zajišťování kvality výsledků a výše komunikace se zákazníky.
Centrální laboratoř je nepřetržitě akreditována od r.1993 (norma ČSN EN 45001), od r.1997 je akreditována podle normy 17025. Akreditaci uděluje Český institut pro akreditaci obvykle na 5-leté období. ČIA o.p.s. je orgánem státní správy ČR.
Zavedení akreditace do laboratorní praxe je iniciativa směrem k transparentnosti činností a souvisí s potřebou laboratoře zlepšovat a zpřehledňovat své procesy. Neustálé zkvalitňování laboratorních procesů a uspokojování potřeb zainteresovaných stran požadované akreditací je prověřená podmínka úspěšného vnímání laboratoře zákazníky, zaměstnanci a nadřízenými orgány.

Osvědčení o akreditaci, 2022

Flexibilní rozsah akreditace není v současné době využíván.

Předmětem činnosti laboratoře jsou analýzy pevných vzorků a přírodních vod, které jsou součástí projektů financovaných ČGS, Grantovou agenturou ČR či Evropskou unií. Akreditace laboratoře je pro zákazníky výhodou při získávání projektů, neboť výsledky jsou platné v zemích EU a kvalitou srovnatelné se zahraničními. V EU se akreditace považuje za povinnou pro analýzy vzorků s platnými limity (např. pitná voda, kontaminace půd, kalů), neboť kvalita analýz přímo souvisí s limity na ochranu zdraví.

Akreditované metody

Pro rozbory hornin, nerostných surovin a půd mají akreditaci metody pro stanovení SiO2 (titrace i vážkově), Al2O3 (titrace i AAS), CaO (titrace i AAS), MgO (titrace i AAS), Fe2O3 (fotometrie i AAS), MnO (AAS), Na2O (AAS), K2O (AAS), TiO2 (AAS), Li2O (AAS), P2O5 (fotometrie), FeO (titrace), CO2 (analyzátor CS), C (analyzátor CS), S (analyzátor CS), S (metoda Eschka), S síranové (vážkově), F (pyrohydrolýza), ztráta sušením (vážení), ztráta žíháním (vážení) a kontrola úplnosti silikátové analýzy. Těžištěm zakázek je kompletní silikátová analýza, analýzy je možné požadovat i jednotlivě.
Ze stopových prvků mají akreditaci Be, Cs, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Rb, Sc, Sr, V a Zn (AAS). Akreditováno je stanovení Hg (analyzátor AMA 254) a vzácných zemin La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y (ICP-MS).

Pro rozbory vod povrchových, srážkových a podzemních mají akreditaci: konduktivita, celková a zjevná kyselinová neutralizační kapacita KNK (titrace), anionty ve vodách (iontová chromatografie s vodivostní detekcí), F (iontově selektivní elektroda), NH 4+ (fotometrie), hlavní a stopové prvky Na, K, Mg, Ca, Li, Fe, Al, SiO2, Sr, Rb, Co, Cr, Cu, Mn, Cd, Zn (AAS). Těžištěm analýz je základní chemický rozbor vody s kontrolou úplnosti součtem mikroekvivalentů kationtů a aniontů.
Ze stopových prvků mají akreditaci Cu, Pb, As, Cd, Be, Al, Co, Cr, Mo, Ni, V (GFAAS).

Porovnávání výsledků s domácími a zahraničními laboratořemi provádíme pravidelně od r. 2000. Jde o okružní test Aslab, CSlab (základní chemický rozbor pitné a povrchové vody, stopové prvky v pitné a povrchové vodě), GeoPT (celková silikátová analýza, stopové prvky, vzácné zeminy), NIVA (základní chemický rozbor a stopové prvky ve srážkové vodě). Za rok jde o pět vyhodnocovaných účastí, jejichž úspěšnost ovlivňuje přidělení akreditace příslušné metodě.
Na základě dlouhodobějšího sledování výsledků GeoPT od certifikační komise při IAG (Mezinárodní asociace geoanalytiků, Geostandards and Geoanalytical Research) můžeme poskytovat a poskytujeme analýzy hornin do certifikačních analýz.
Přínosem akreditace pro zákazníka je především doklad o dosažení určité metodické úrovně a transparentnosti činností v laboratoři, správnost provádění analýz, dohledatelnost záznamů o měření včetně ověřovacích měření 5 let. Kopii vydaného protokolu může zákazník získat 10 let od vydání.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085491
tereza.grabmullerova@geologycz