Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Knihovna

Knihovna

Knihovna České geologické služby shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje publikace z oblasti věd o Zemi z celého světa, a to jak v tištěné, tak v elektronické formě. Součástí fondů je i rozsáhlá kolekce environmentální literatury ze zrušené knihovny Ministerstva životního prostředí. Knihovna ČGS zpřístupňuje svoje fondy v hlavní studovně v Praze a také ve dvou pobočkách v Brně a Kutné Hoře. Ve studovnách je uživatelům kromě odborné literatury k dispozici i rozsáhlý fond příručkové literatury a přístup k celosvětově významným citačním a plnotextovým databázím. Čtenářům je k dispozici volné připojení k internetu.

Rychlé vyhledávání v katalogu knihovny

Vstup do on-line katalogu

O knihovně

Kontakty a výpůjční doba

Dokumenty Knihovny ČGS jsou zpřístupněny uživatelům na těchto adresách a ve výpůjčních hodinách:

Studovna v Praze 1, Klárov 3/131, tel. 257089439, e-mail knihovna@geology.cz,
Po zavřeno
Út 8:00-15:00
St 8:00-15:00
Čt 8:00-15:00
Pá 8:00-12:00

Studovna v Brně, Leitnerova 22, tel. 543429201, e-mail gabriela.peslova@geology.cz
Po zavřeno
Út-Čt 8:00-12:00, 13:00-15:00
Pá 8:00 - 12:00

Studovna v Kutné Hoře, tel.327515724, e-mail knihovnakh@geology.cz
Studium pouze po domluvě.

Knihovní řád, ceník a informace o ochraně osobních údajů.

Historie

Knihovna ČGS byla zřízena v r. 1924 jako ústřední servisní informační pracoviště Státního geologického ústavu (založen 1919). V té době bylo ve fondu 4130 svazků a 89 map. V roce 1947, kdy se formuje základní informační systém a ve fondu je 28 683 svazků, byla zahájena mezinárodní výměna publikací, která trvá dodnes. V současné době má knihovna cca 200.000 svazků. V roce 2013 byla do knihovny začleněna i část fondu zrušené knihovny Ministerstva životního prostředí.

Fondy

Geovědní fond - GEOL (studovna Praha, Brno) obsahuje dokumenty informační gesce regionální geologie krystalinika, regionální geologie sedimentárních formací, aplikované geologie, geologie ložisek nerostných surovin, geochemie životního prostředí, mineralogie, paleontologie, informatiky a informačních služeb.

Environmentální fond - ENVI (studovna Praha) obsahuje časopisy, monografie a ostatní dokumenty z oblasti ochrany životního prostředí a souvisejících oborů s významným zaměřením na odpadové hospodářství.

Fond báňské literatury (studovna v Kutné Hoře) zahrnuje obory: historická geografie, edice pramenů, regionální historie, dějiny dolování v regionech i jednotlivých báňských provozech, právnická historická literatura, regionální sborníky, metrologie a numismatika, sborníky příspěvků z konferencí s báňsko – historickou tematikou, slovníky. Dále publikace z oborů mineralogie, geologie, hydrogeologie, petrografie, geochemie a historické báňské statistiky.

Vyhledat dokumenty je možno pomocí on-line katalogu. Nejdůležitější lístkové katalogy a kartotéky byly naskenovány.

Služby

Předregistrace a registrace čtenářů a badatelů

Pro předregistraci je možné využít on-line katalog. Po zadání základních identifikačních údajů má uživatel možnost objednat si výpůjčky publikací z fondu. Registraci je nutné dokončit osobně v knihovně nejpozději do vypršení doby rezervace objednaných publikací. Poté bude předběžná registrace zrušena, poskytnuté údaje budou vymazány z databáze uživatelů a objednané publikace budou vráceny do skladu.

Nechce-li uživatel využít online předregistraci, má možnost registrovat se osobně v knihovně.

Registraci nebo dokončení přeregistrace a vystavení průkazu uživatele knihovny je možné provést výhradně osobně pro osoby starší 15 let na základě vyplněné a podepsané přihlášky ověřené knihovníkem podle platného OP nebo pasu. Registrovaní uživatelé (čtenáři) mají po zaplacení ročního registračního poplatku (ceník) přístup ke všem materiálům a licencovaným databázím zpřístupněných ve studovnách. Průkaz platí ve všech studovnách knihovny ČGS a badatelně Archivu Geofond.

Je možné také zaplatit jednorázový vstup bez registrace, při kterém uživatel může dokumenty studovat pouze prezenčně a nemá přístup k licencovaným databázím.

Objednávky dokumentů

Většina dokumentů je uložená v detašovaném skladu mimo Prahu a je nutné je objednat prostřednictvím on-line katalogu, nebo e-mailem. Objednávky jsou vyřizovány obvykle do týdne. Okamžitě k dispozici je příručková literatura, aktuální ročníky docházejících periodik, kompletní kolekce českých a československých časopisů (GEOL i ENVI), nové přírůstky monografií, zahraniční GEOL časopisy (Evropa, USA, Kanada), zahraniční ENVI časopisy vždy 5 let zpět od aktuálního roku.

Výdej a vrácení výpůjček

Vyzvednutí výpůjčky je možné pouze držitelem čtenářského průkazu, který je povinen převzetí dokumentu stvrdit svým podpisem. Vrácení výpůjček může být provedeno další osobou. Základní výpůjční lhůta materiálů půjčených mimo budovu ČGS je 1 měsíc a je prodlužitelná.

Prodloužení je možné před vypršením výpůjční lhůty prostřednictvím on-line katalogu, případně osobně, telefonicky nebo e-mailem. Prodloužení je možné jen tehdy, pokud není dokument rezervován.

Reprografické služby

Ve studovně ČGS lze dokumenty kopírovat nebo tisknout. Kopie (černobílé A4, A3) lze pořizovat výhradně z materiálů zprostředkovaných knihovnou ČGS. U starých nebo poškozených tištěných dokumentů (z důvodu dlouhodobé ochrany dokumentu) je povoleno pouze pořizování digitálních fotografií.

Kopie jsou hrazeny v hotovosti přímo ve studovně knihovny ČGS dle platného ceníku. Úhrada fakturou je možná pouze u meziknihovních služeb. Kopie jsou určeny v souladu s ustanoveními autorského zákona a licenčními podmínkami výhradně pro osobní potřebu uživatele.

Informační a referenční služby

Pracovníci knihovny ČGS poskytují komplexní informační služby, jejichž cílem je zprostředkovat orientaci v současném informačním prostředí a využívat informační zdroje v tradiční i elektronické podobě. Uživatel získá informace o tom, v které české knihovně či archivu se požadovaný materiál nalézá a dále informace o možnostech a podmínkách jeho získání.

Meziknihovní služba

Umožňuje získat uživatelům knihovny ČGS dokumenty související s jejich vědeckovýzkumnou činností, které nejsou ve fondu knihovny ČGS, z jiných knihoven na území České republiky nebo z knihoven v zahraničí. Jde zpravidla o výpůjčky knih nebo o dodání kopie článků z časopisů či ze sborníků. Tato služba je poskytována interním uživatelům knihovny ČGS bezplatně, pro ostatní uživatele je služba placená (do výše nákladů).

Knihovna ČGS prostřednictvím meziknihovních služeb poskytuje dokumenty ze svých fondů ostatním knihovnám. Lze žádat výpůjčky knih, sborníků, kopie článků a statí z knih, nelze žádat výpůjčky starých tisků, unikátních knih, příručkové literatury a výpůjčky celých ročníků časopisů. Jednotlivá čísla možno výjimečně půjčit po individuální domluvě.

Žádanka meziknihovních služeb

Katalogy knihovny ČGS

Katalogy a databáze

Publikace lze vyhledat v on-line katalogu. Ten je průběžně doplňován o nové přírůstky a retrospektivně o starší tituly. Ty lze vyhledat i v lístkovém katalogu v knihovně, nebo v jeho naskenované verzi. Podobně lze vyhledat i články zpracované do geologické bibliografie.

Externí databáze a informační zdroje

Externí databáze

Knihovna ČGS zpřístupňuje celosvětově uznávané databáze plnotextové (Science Direct, SpringerLink, Willey Interscience, Blackwell, GeoscienceWorld) a citační (Web of Knowledge, Scopus a Georef). Databáze jsou zpřístupněny v rámci projektu CzechELib. Tyto databáze jsou doplněny volně přístupnými vyhledávači a databázemi.

ikonka otevírací doby Otvírací doba

Praha 1, Klárov 3
Po zavřeno
Út 8:00-15:00
St 8:00-15:00
Čt 8:00-15:00
Pá 8:00-12:00

Brno, Leitnerova 22
Po zavřeno
Út-Čt 8:00-12:00, 13:00-15:00
Pá 8:00 - 12:00

Aktuality

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Ochrana osobních údajů

Příloha č. 2. Knihovního řádu knihovny ČGS.

ikonka odkazů Odkazy
Katalog knihovny ČGS

Elektronické katalogy knih, periodik, separátů, článků a elektronických zdrojů.

Ikona ASGI Automatizovaný Systém Geologických Informací

Elektronický katalog nepublikovaných archivních dokumentů (Geofond)

ikonka kontaktůKontakty
Knihovna Praha
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 439
knihovna@geologycz
Knihovna a archiv pobočky Brno
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420 543 429 201
gabriela.peslova@geologycz
Knihovna báňské literatury
Česká geologická služba
Dačického náměstí 11/7
274 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 515 724
knihovnakh@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
hana.breiterova@geologycz