Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Služby > Knihovna

Knihovna

Knihovna České geologické služby shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje publikace v oblasti věd o Zemi z celého světa, a to jak v tištěné, tak v elektronické formě. Součástí fondů je i rozsáhlá kolekce fondu environmentální literatury ze zrušené knihovny MŽP. Kolekcí více než 200 tis. knihovních jednotek představují fondy Knihovny ČGS největší soubor geovědních publikací v ČR. Ve studovnách je uživatelům kromě odborné literatury k dispozici i rozsáhlý fond příručkové literatury a přístup k celosvětově významným citačním a plnotextovým databázím. Čtenářům je k dispozici volné připojení k internetu.

Vyhledávání v katalogu knihovny

Fondy a studovny

Dokumenty Knihovny ČGS jsou zpřístupněny uživatelům studovně v Praze 1, Klárov 3/131. Vyhledat dokumenty je možno pomocí katalogů a databází. Nejdůležitější lístkové katalogy a kartotéky byly naskenovány, databáze byly zpřístupněny pomocí vyhledávací aplikace. Geovědní fond obsahuje dokumenty informační gesce regionální geologie krystalinika, regionální geologie sedimentárních formací, aplikovaná geologie, geologie ložisek nerostných surovin, geochemie životního prostředí, mineralogie, paleontologie, informatika a informační služby.

Knihovna ČGS v přebrala fond environmentální literatury knihovny MŽP , která byla zrušena k 31.12. 2012. Jedná se o kolekci knih a časopisů. Od března 2014 je tento fond plně přístupný. Je potřeba počítat s tím, že některé dokumenty je třeba objednat z depozitáře.

Knihovní a archivní dokumenty pobočky ČGS v Brně jsou zpřístupněny uživatelům ve studovně v Brně, Leitnerova 22. Vyhledat dokumenty je možno pomocí katalogů přímo ve studovně. Retrospektivně zpracované dokumenty vyhledáte pomocí vyhledávací aplikace pod signaturou začínající BR.

Knihovna báňské literatury v Kutné Hoře obsahuje tématicky různorodou literaturu z oblasti společenských a přírodních věd v časovém rozpětí od 18. do 20. století. Studium je prezenční, návštěvu je nutné domluvit.

Publikace speciální kolekce v Kutné Hoře zahrnují obory: historie všeobecně, historická geografie, edice pramenů,regionální historie, dějiny dolování v regionech i jednotlivých báňských provozech, právnická historická literatura, regionální sborníky, metrologie a numismatika, sborníky příspěvků z konferencí s báňsko – historickou tematikou, slovníky všeobecné i jazykové s dominancí německého jazyka (němčina současná, odborná – důlní, báňsko – historická a úpravárenská). Dále publikace z oborů mineralogie, geologie, hydrogeologie, petrografie, geochemie a historické báňské statistiky.

Bohaté zastoupení zde mají ucelené řady časopisů, a to především s tématikou báňskou, úpravárenskou a báňsko – historickou, např. Zeitschrif für Bergrecht, Zeitschrift für Praktische Geologie, Montan Zeitung, Zeitschrift für das Berg-Hütten-und Salinenwesen, Berg und Hüttenwesen in Preussen, aj.

Registrace čtenářů a badatelů

Registrovaní uživatelé mají přístup ke všem materiálům a databázím zpřístupněným ve studovnách a badatelnách ČGS. Registraci a vystavení průkazu je možno provést výhradně osobně pro osoby starší 15ti let na základě platného OP nebo pasu. Průkaz platí ve všech studovnách a badatelnách ČGS.

Ve studovně knihovny je za stanovený paušální roční poplatek čtenář oprávněn využívat knihovní služby a přistupovat k internetu a licencovaným databázím po dobu jednoho roku. Je možné také zaplatit jednorázový vstup bez registrace, při kterém uživatel může dokument studovat prezenčně a nemá přístup k licencovaným databázím.

Objednávky dokumentů

K okamžitému studiu je k dispozici volně přístupná literatura v příručních knihovnách ve studovně a literatura půjčovaná ke studiu do studoven z fondů v budově. Některé publikace uložené v depozitářích mimo Prahu je třeba předem objednat. Požadavky jsou vyřizeny obvykle do týdne. Objednávky je možné podat i elektronickou poštou na adrese knihovna@geology.cz.

Rešeršní a referenční služby

Pracovníci knihovny ČGS poskytují komplexní informační služby, jejichž cílem je zprostředkovat orientaci v současném geologickém informačním prostředí a využívat informační zdroje v tradiční i elektronické podobě. Uživatel získá informace o tom, v které české knihovně či archivu se požadovaný materiál nalézá a dále informace o možnostech a podmínkách jeho získání.

Rešerši si mohou uživatelé provést osobně na přístupných PC ve studovnách ČGS s využitím všech dostupných zdrojů. Příslušní odborní pracovníci jsou vždy nápomocni v orientaci ve zdrojích i při sestavení dotazu.

Referenční služby jsou poskytovány v přímé návaznosti na meziknihovní služby.

Reprografické služby

Ve studovně ČGS lze dokumenty kopírovat nebo tisknout. Kopie (černobílé A4, A3,) lze pořizovat výhradně z materiálů zprostředkovaných knihovnou ČGS. Kopie tištěných publikací si uživatel ve studovně zhotovuje samoobslužně za pomoci knihovníka, který podle stavu dokumentu rozhodne o způsobu kopírování. U starých nebo poškozených tištěných dokumentů (z důvodu dlouhodobé ochrany dokumentu) je povoleno pouze pořizování digitálních fotografií.

Kopie jsou hrazeny v hotovosti přímo ve studovně knihovny ČGS dle platného ceníku. Úhrada fakturou je možná pouze u meziknihovních služeb. Zájemce se řídí platným zněním autorského zákona a licenčními podmínkami.

ikonka otevírací doby Otvírací doba

Praha 1, Klárov 3
Po zavřeno
Út-Čt 8:00-15:00
Pá 8:00-12:00

Brno, Leitnerova 22
Po zavřeno
Út-Čt 8:00-12:00, 13:00-15:00
Pá 8:00 - 12:00

Aktuality

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Ochrana osobních údajů

Příloha č. 2. Knihovního řádu knihovny ČGS.

ikonka odkazů Odkazy
Katalog knihovny ČGS

Elektronické katalogy knih, periodik, separátů, článků a elektronických zdrojů.

Ikona ASGI Automatizovaný Systém Geologických Informací

Elektronický katalog nepublikovaných archivních dokumentů (Geofond)

Časopisy

Seznam odkazů na vybrané české i zahraniční časopisy s geovědní a přírodovědnou tématikou.

ikonka kontaktůKontakty
Knihovna Praha
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 439
fax: +420 257 531 376
knihovna@geologycz
Knihovna a archiv pobočky Brno
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420 543 429 201
fax: +420 543 212 370
gabriela.peslova@geologycz
Knihovna báňské literatury
Česká geologická služba
Dačického náměstí 11/7
274 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 515 724
knihovnakh@geologycz
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089417
fax: +420 257 531 376
hana.breiterova@geologycz