Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Poskytování dat > Poskytování dat pro územně analytické podklady

Poskytování dat pro územně analytické podklady

podle § 27 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Česká geologická služba (dále ČGS), jakožto organizace zřízená Ministerstvem životního prostředí (dále MŽP) pro výkon státní geologické služby na území České republiky, poskytuje údaje o území pro účely pořizování územně analytických podkladů v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Od dubna 2016 jsou autorizovaným uživatelům zpřístupňována data z následujících vrstev prostřednictvím webové mapové aplikace Výdej prostorových informací ÚAP.
Tato služba umožňuje získat okamžitý přehled o aktuálním stavu údajů v libovolném území.

Podrobnější informace o rozsahu poskytovaných údajů, jejich zdrojích a terminologii jsou uvedeny v Komentáři k jednotlivým jevům v rámci Standardu sledovaných jevů pro UAP (viz dále).

Data jsou určena výhradně pro účely zpracování územně plánovací dokumentace a nelze je využívat pro komerční účely nebo je předávat třetím osobám.

Podle Standardu sledovaných jevů pro UAP, který rozpracovává Přílohu č. 1, část A vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb. jde o:

 • 58. Chráněné ložiskové území
 • 59. Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
 • 60. Ložisko nerostných surovin - za ložisko nerostných surovin je v tomto smyslu považováno pouze výhradní ložisko, předpokládané ložisko vyhrazeného nerostu (schválený prognózní zdroj kategorie P) a předpokládané ložisko nevyhrazeného nerostu (schválený prognózní zdroj kategorie R) v rámci Surovinového informačního systému SurIS
 • 61. Poddolované území
 • 62. Sesuvné území a území jiných geologických rizik - zde se poskytují garantované údaje za sesuvy zjištěné z vlastních mapovacích aktivit ČGS a negarantované údaje za sesuvy z původního registru Geofondu (informace získávané z předaných výsledků geologických prací od jiných organizací). Aktuální údaje o svahových nestabilitách je možné získat na webové stránce Svahové nestability. Podrobné informace lze získat jako placenou službu.
 • 63. Staré důlní dílo
 • 64a. Uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu
Pozn.: Data radonového indexu jsou poskytována pouze na vyžádání. Tato data neslouží pro hodnocení radonového indexu pozemku pro stavební účely, jsou určena pouze pro vytipování oblastí, v nichž je možno očekávat zvýšenou koncentraci radonu, překračující směrné hodnoty dle aktuálních vyhlášek SÚJB.

Podrobná nápověda s popisem, vysvětlivkami a návodem k používání je součástí této aplikace.

Přístupové údaje do výdejního modulu prostorových informací ÚAP je možné získat na základě žádosti poslané na e-mailovou adresu renata.kachlikova@geology.cz.

Po stažení dat uživatelem přijde na výše zmíněnou e-mailovou adresu oznámení o stažení příslušného pasportu. Podepsaný pasport bude odeslán na adresu uživatele.

V případě, že by některý z úřadů územního plánování nemohl získat požadovaná data touto cestou, je možné poskytnout aktualizované soubory územně – analytických podkladů v digitální podobě na vyžádání.

 • Předávané informace jsou poskytovány pořizovatelům (ve smyslu stavebního zákona) v této podobě zdarma.
 • Údaje jsou žadatelům poskytovány v digitální podobě.
 • Pasport je předáván vždy jako souhrnný, obecně za všechny poskytované jevy (vrstvy).

ČGS není „poskytovatelem“ ve smyslu § 27, odstavec 3 stavebního zákona, ale shromažďuje data od poskytovatelů a dále je zpřístupňuje. Týká se to těchto dat:
 • dobývací prostory (jev č. 57) - v působnosti orgánů státní báňské správy, tj. Obvodních báňských úřadů, popř. Českého báňského úřadu
 • ložiska nevyhrazených nerostů (jev č. 57 - v působnosti příslušného obecního stavebního úřadu, popř. OBÚ, pokud OBÚ vydá povolení k činnosti prováděné hornickým způsobem
 • odvaly, výsypky, odkaliště a haldy (jev č. 66) - v působnosti místních stavebních úřadů z hlediska rozhodnutí o využití území, nebo příslušných OBÚ
Tato data jsou poskytována v rámci státní geologické služby a jsou zpoplatněná na základě platného ceníku.
ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí

Metodický návod k příloze č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb.

ikonka odkazů Odkazy
Výdej prostorových informací ÚAP
Vstup do aplikace Údaje o území
Otevřené datové sady ČGS na Národním katalogu otevřených dat (NKOD)
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742116
renata.kachlikova@geologycz