Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Služby > Poskytování dat > Poskytování dat pro územně analytické podklady

Poskytování dat pro územně analytické podklady

podle § 27 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Česká geologická služba (dále ČGS), jakožto organizace zřízená Ministerstvem životního prostředí (dále MŽP) pro výkon státní geologické služby na území České republiky, poskytuje údaje o území pro účely pořizování územně analytických podkladů v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Od dubna 2016 jsou autorizovaným uživatelům zpřístupňována data z následujících vrstev prostřednictvím webové mapové aplikace Výdej prostorových informací ÚAP.

Data jsou určena výhradně pro účely zpracování územně plánovací dokumentace a nelze je využívat pro komerční účely nebo je předávat třetím osobám.

Podle Standardu sledovaných jevů pro UAP, který rozpracovává Přílohu č. 1, část A vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb. jde o:

  1. Chráněné ložiskové území
  2. Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
  3. Ložisko nerostných surovin
  4. Poddolované území
  5. Sesuvné území a území jiných geologických rizik
  6. Staré důlní dílo

Podrobná nápověda s popisem, vysvětlivkami a návodem k používání je součástí této aplikace.

Přístupové údaje do výdejního modulu prostorových informací ÚAP je možné získat na základě žádosti poslané na e-mailovou adresu renata.kachlikova@geology.cz.

Po stažení dat uživatelem přijde na výše zmíněnou e-mailovou adresu oznámení o stažení příslušného pasportu. Podepsaný pasport bude odeslán na adresu uživatele.

V případě, že by některý z úřadů územního plánování nemohl získat požadovaná data touto cestou, je možné poskytnout aktualizované soubory územně – analytických podkladů v digitální podobě na vyžádání.

Odbor geologie MŽP zpracoval odbornou analýzu, která řeší rozsah, podmínky a způsob poskytování vyžádaných údajů z hlediska platné legislativy. Z tohoto materiálu vyplývají následující skutečnosti:

  • ČGS není „poskytovatelem“ ve smyslu § 27, odstavec 3 stavebního zákona, ale shromažďuje data od poskytovatelů a dále je zpřístupňuje.
  • Předávané informace jsou poskytovány pořizovatelům (ve smyslu stavebního zákona) v této podobě zdarma.
  • Údaje jsou žadatelům poskytovány v digitální podobě.
  • Pasport je předáván vždy jako souhrnný, obecně za všechny poskytované jevy (vrstvy).

Podrobnější informace o rozsahu poskytovaných údajů, jejich zdrojích a terminologii jsou uvedeny v Komentáři k jednotlivým jevům v rámci Standardu sledovaných jevů pro UAP.

ČGS provozuje mapovou aplikaci Údaje o území). Tato služba umožňuje získat okamžitý přehled o aktuálním stavu údajů v libovolném území. Upozornění: Aplikace vyžaduje instalaci pluginu Silverlight.

Aktuální údaje o svahových nestabilitách je možné získat na webové stránce Svahové nestability. Podrobné informace lze získat jako placenou službu.

Údaje o mapách radonového indexu jsou dostupné na stránce Radonové riziko – Mapování. Tyto mapy neslouží pro hodnocení radonového indexu pozemku pro stavební účely, jsou primárně určeny pro vytipování oblastí, v nichž je možno očekávat zvýšený výskyt objektů s vnitřní koncentrací radonu překračujících směrné hodnoty dle aktuálních vyhlášek SÚJB.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí

Metodický návod k příloze č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb.

ikonka odkazů Odkazy
Výdej prostorových informací ÚAP
Vstup do aplikace Údaje o území
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420 234 742 116
fax: +420 234 742 290
renata.kachlikova@geologycz