Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Archivy > Archiv Geofond > ASGI

ASGI – databáze archivu zpráv a posudků

Databáze ASGI vznikla na počátku 70. let a obsahuje dokumentografické záznamy o nepublikovaných zprávách a posudcích s geologickou tematikou, které jsou uloženy v archivním fondu České geologické služby, a dále obsahuje některé záznamy, které jsou pouze informací o dokumentech uložených v archivech jiných geologických organizací.

Do databáze ASGI jsou průběžně zpracovávány zprávy a posudky obsahující geologickou dokumentaci a výsledky geologických prací odevzdávané ČGS fyzickými a právnickými osobami ve smyslu § 12 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a § 12 až 16 vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci. Dále jsou do databáze začleňovány i dokumenty z vlastní produkce ČGS a převzatých archivů.

Zejména ve starší části databáze se v důsledku vývoje informačních technologií a změn způsobu zpracování geologické dokumentace vyskytují i některé ne zcela úplné záznamy, případně záznamy bez diakritiky. Tyto záznamy se snažíme průběžně doplňovat, za případné neúplnosti či chyby se omlouváme.

Přístup do aplikace pro vyhledávání v databázi

Logo ASGI

ASGI - vyhledávání archivních dokumentů

Aplikace je optimalizována pro běžné webové prohlížeče.

Nastavení prohlížeče

  • Tiskové sestavy a náhledy se otevírají v novém okně, proto je nutné mít vypnuté blokování nových oken pro doménu geology.cz.
  • Prohlížeč musí mít povoleno zpracování JavaScriptu.

Zadávání parametrů pro vyhledávání

Pro úspěšné vyhledávání je potřeba zadat do výběru aspoň jeden parametr. Je však vhodné kombinovat více parametrů, tj. uvádět současně aspoň 2 položky (např. Autor a Rok, Lokalita a Tematické třídění), čímž dojde k rychlejšímu vyhledání a omezení počtu výsledných záznamů. Zobrazeno je max. 1000 záznamů.

Vyplňování textových polí

U polí, kde se volným textem zadávají jména osob, názvy zpráv nebo lokalit, se hledá nezávisle na zadané diakritice a velkých/malých písmenech. Zadat lze i jen část slova. Při zadání řetězce "prazsk"v poli Název se vyhledají se zprávy, v jejichž názvu se vyskytuje "pražský", "Pražská" apod.

Použití našeptávače

Pole Lokalita a Evidenční číslo nebo Mapový list lze vyplnit buď jako volný text a poté stisknout "Vyhledat", nebo využít našeptávače pomocí funkce Vybrat. Našeptávač nabízí po zapsání prvních písmen hledaných slov automaticky termíny a jejich varianty, které se nachází v databázi.

Pozor! V uvedených polích se hledají vždy slova začínající daným textem (tedy např. zadáním "Benešov" se vyhledá "Benešov", ale nikoli "Horní Benešov" či "Dolní Benešov"). Zatímco u textu zadaném do pole jako volný text na diakritice nezáleží, našeptavač zohledňuje diakritiku, např. "Říčany" lze vyhledat ve volném textu i jako "ricany", ale do našeptávače je nutné zapsat "Říč" eventuálně "říč".

Práce s kódovníky

Pole Organizace, Deskriptor a Tematické třídění lze vyplnit jen s použitím kódovníku, který se otevře v novém okně po stisku tlačítka Vybrat. Práce s kódovníky je obdobná jako práce s našeptávačem tj. stačí začít psát text a kódovník začne našeptávat položky, obsahující slova začínající zadávaným textem.

U polí Deskriptory a Tematické třídění lze z kódovníku vybrat pro hledání více než jednu položku. Při hledání se pak hledají buď záznamy, které obsahují všechny vybrané položky (podmínka "A zároveň"), nebo ty, které obsahují alespoň jednu vybranou položku (podmínka "Nebo"); rozbalovací menu s podmínkami se zobrazí po výběru více položek.

Vybraná položka se přidá do pole kliknutím na její název, eventuálně na zelené plus. Odebrat položku lze označením a kliknutím na tlačítko Odebrat. Je možno označit a odebrat více položek najednou.

Tip: Všechny položky z kódovníku lze zobrazit zadáním znaku * (hvězdička).

Archiv

Položku Archiv je možno zvolit výběrem z rozbalovacího menu. Výběrem prázdného pole se zobrazí záznamy ze všech typů archivů v databázi. Ve výpisu je pak označení archivu uvedeno jako součást signatury jednotlivých záznamů (tj. např. GF, CGS,..).

O jednotlivých archivech a jejich službách blíže v oddílech Výpůjční služby a Dokumenty uložené v archivech jiných organizací.

Typy a označení archivů:
GF
Česká geologická služba, archiv Geofond
GEOF
Česká geologická služba, geofyzikální archiv Brno
ITG
Intergeo (organizace zanikla, dokumenty jsou ve správě archivu Geofond)
CGS
původní archiv České geologické služby a jejích formálních předchůdců, od r. 2013 po sloučení s ČGS-Geofondem jsou zařazovány jen nové přírůstky z produkce ČGS
DIAM
DIAMO s.p.
JIL
Středisko dokumentace ložisek zlata Jílové u Prahy, ve správě archivu Geofond
MND
Moravské naftové doly a.s.
RDP
bývalé Rudné doly Příbram, dnes DIAMO s.p.
SG
Stavební geologie, dnes ARCADIS CZ
UNIG
UNIGEO a.s.
UVR
Ústav pro výzkum rud, dnes DIAMO s.p.
GUDS
Štátný geologický ústav Dionýza Štúra
UKP
Universita Karlova

Signatura

Signatura je vždy složena z jednoho až dvou písmen a šesti číslic. Pro vyhledání konkrétní signatury je nutno zadat signaturní číslo tak, aby číslic bylo vždy šest, např. FZ006500 (bez mezery mezi písmeny a číslicemi).

Souvislou číselnou řadu signatur je možno vyhledat zadáním signatury bez koncových čísel (př. po zadání P121 se vyhledá řada P121000 – P121999, po zadání P1210 se vyhledá řada P121000 – P121099).

Některé záznamy mohou mít i více signatur, z nichž jen jedna je hlavní a podstatná pro výpůjčku, ostatní jsou vedlejší. Proto je přednastavena volba hledat Pouze hlavní signatury. Pro vyhledání i všech vedlejších signatur je nutné zrušit zaškrtnutí Pouze hlavní signatury. Všechny signatury jsou vždy uvedeny v detailní informaci záznamu.

Pro výpůjčku je vhodné uvádět i označení Archivu (CGS, JIL,...) jako součást signatury, nejde-li o GF.

Odpovědný řešitel

Položka Odpovědný řešitel (tj. osoba s odbornou způsobilostí pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací podle zákona zákona č. 62/1988 Sb.) byla v databázi zavedena až od r. 1990. Způsob zadávání Odpovědného řešitele je shodný se zadáváním Autora, viz níže. U starších zpráv nebývá odpovědný řešitel uveden.

Autor

Pro vyhledávání dle Autora je vhodné zadávat pouze příjmení. Křestní jména autorů jsou v primárních zdrojích a potažmo v databázi ASGI uváděna různě: celá, iniciálou, případně nejsou uváděna vůbec. Při hledání pomocí jména a příjmení je nutno dodržet syntaxi: Příjmení [čárka] [mezera] Jméno (např. Novák, Jan)

Přehlasovaná písmena ve jménech je nutno pro vyhledávání zadávat pomocí písmena e, např. Röhlich = Roehlich (ö je oe, ä je ae, ű je ue).

Má-li zpráva více autorů, je jejich pořadí ve výpise abecední. Především pro dokumenty vzniklé po r. 1990 je při vyhledávání všech zpráv určitého autora vhodné tento dotaz provést samostatně i přes položku Odpovědný řešitel.

Rok od / Rok do

Interval lze libovolně omezit – pouze od, pouze do, nebo od/do. Je nutno zapisovat vždy celé letopočty (např. 2000). Pokud není zpráva datována, je ve výpise v položce rok prázdné pole. Všechny nedatované zprávy lze vyhledat zadáním: Rok od: 1111, Rok do: 1111.

Název

Vyhledávání dle názvu (resp. části názvu) zprávy je především vhodné při hledání určité konkrétní zprávy, nebo užšího souboru zpráv, u kterých se v jejich názvu vyskytují specifická slovní spojení, např. tunel, Barrandien, vysvětlivky apod.

Vyhledává se jako textový řetězec tj. např. při zadání termínu "sesuv" jsou vyhledány i zprávy, jejichž název obsahuje slova "sesuvy", "Sesuvný", při zadání "geologický" vyhledá zprávy, v jejichž návu je řetězec obsazen např. "hydrogeologický" (viz oddíl Vyplňování textových polí). Při víceslovném zadání nezáleží na pořadí slov.

Při vyhledávání se zatrženou položkou Přesná fráze jsou vyhledány pouze zprávy, které obsahují zadaná slova v daném tvaru a pořadí.

Geografie (zahraniční)

Výběr z rozbalovacího seznamu. Položka je uváděna pouze u zpráv, které se týkají lokalit mimo území České republiky – jedná se o cestovní zprávy a výsledky z geologických průzkumů v zahraničí.

Okres

Vhodné k upřesnění výběru různých obcí stejného názvu nebo pro vyhledání rozsáhlejších studií (např. v kombinaci s tematickou třídou, příp. rokem pro okresní a krajské studie). Vzhledem historickým změnám hranic okresů mohou být některé okrajové obce v databázi uvedeny pod původním okresem.

Mapový list

Pro výběr zpráv vztahujících se k širšímu území lze zadat číslo příslušného mapového listu mapy v měřítku 1 : 25 000 (případně i číslo mapového list menšího měřítka).Tlačítko Mapové listoklady v záhlaví nasměruje na mapovou aplikaci umožňující snadno najít podle konkrétní lokality příslušná čísla mapových listů.

Číslo mapového listu ZM (Základní mapy) je do vyhledávacího formuláře ASGI možno zadat ve formátu typu 23-112 nebo 23112.

Číslo mapového listu GK (Gauss-Krűger mapy) je nutno případně doplnit uprostřed nulou tak, aby výsledný formát obsahoval vždy pět číslic, tj. např. M-33-078-D-d nebo M33078DD." (na velikosti písmen nezáleží).

Lze využít našeptavače – viz Použití našeptávače.

Lokalita

Pro vyhledání lokality je možné použít našeptávač a vybrat přímo z jeho nabídky.Práce s našeptavačem je popsána v oddíle Použití našeptávače.

Při zápisu do textového pole se vyhledává podle začátku libovolného slova v názvu lokality. To znamená, že například zadaný text "Boleslav" vyhledá lokality "Mladá Boleslav" i "Stará Boleslav". Při použití našeptavače se zobrazí nabídka podle začátku prvního zadaného slova.

U zpráv týkajících se regionálních územních celků může být vyhledávání podle konkrétní lokality problematické, způsob zápisu v databázi není z historických důvodů jednotný. Je vhodné zadat širší geologické, geografické či správní celky např. Barrandien, Krkonoše, Liberec okres, případně hledat přes čísla mapových listů. Především u větších sídelních a územních celků je vhodné kombinovat více položek (např. M33065DB+ 16/G03 + 1990 až 2000).

Evidenční číslo

Geologické práce se před jejich realizací evidují u ČGS ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a podle vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb. Následně je evidenční číslo uvedeno v odevzdané závěrečné zprávě o průzkumu. Do vyhledávacího pole se zadává ve formě: poslední dvojčíslí roku/čtyřmístné číslo (doplněné nulami na začátku) např. 08/0125.

ASG

Číslo záznamu v databázi - slouží pouze pro interní potřebu ČGS.

Organizace

Řešitelská organizace je firma resp. právní či ekonomický subjekt, který byl řešitelem průzkumu a je původcem závěrečné zprávy. Pro vyhledávání v kódovníku je možno zadat IČ, název firmy či interní kód ČGS.

Práce s kódovníkem je popsána v oddíle Práce s kódovníky.

Deskriptor

Hesla deskriptorů vychází z mezinárodních tezaurů pro geologické vědy. Vybírat slovní termíny lze buď abecedně nebo zadáním čísla kódu. Odborné termíny jsou uspořádány podle čísel tematických tříd, takže např. po zadání "15" jsou do nabídky vybrány pouze deskriptory vztahující se k tématu Hydrogeologie.

Práce s kódovníkem je popsána v oddíle Práce s kódovníky. Vybrat lze i více deskriptorů a nastavit logickou podmínku mezi vybranými deskriptory.

Tematické třídění

Pole slouží pro vyhledávání zpráv určitého tematického zaměření.

V databázi ASGI jsou posudky zařazeny do 20-ti tematických tříd, které jsou označeny svým kódem (např. 15 – Hydrogeologie, 16 – Inženýrská geologie,..), tyto třídy jsou ještě dále členěny na jednotlivá užší témata (např. 15/H03 – Hydrogeologické práce pro jímání podzemní vody).

Pro výběr tematických tříd a témat lze postupovat podle návodu pro práci s kódovníky. V tom případě je do vyhledávacího pole možno zadat buď přímo kód (např. "15/H03", nebo "15" – tj. celá třída Hydrogeologie), nebo název tématu/třídy (např. již zmíněná "Hydrogeologie").

Druhou možností je kliknutím na "Procházet strom: ASGI témata" zobrazit okno pro procházení hierarchie ASGI témat. V tomto okně lze tematickou třídu rozbalit kliknutím na ikonku zelené plus.

Téma či celou tematickou třídu lze přidat do políčka Tematické třídění kliknutím na jeho název nebo na ikonku zelené plus.

Tip: Lze vybrat i více než jednu tematickou třídu a nastavit logickou podmínku.

Pro usnadnění orientace v tématech jsou níže uvedeny nejčastěji používané třídy a témata.

Často používané kódy (zápis přímo kódem do vyhledávacího pole):
08/P01
Vrtné a kopné práce s profilem
16/G03
Inženýrskogeologický průzkum pro stavební účely
15/H03
Jímání podzemní vody (hydrovrty, studny)
15/L02
Znečištění vod a zemin (sanace, monitoring kontaminace)
15/L00
Ochrana podzemních vod (režimní měření)
19/K01
Zásoby nerostných surovin vypočtené (výpočty zásob)
19/G00
Stará důlní díla
16/E02
Sesuvy

Pouze hlavní signatury

Při zaškrtnutí (defaultně nastaveno) jsou ve výpisu zobrazeny jen hlavní signatury viz popis pole Signatura.

Pouze digitalizované

Při zaškrtnutí pole vybere pouze ty záznamy, pro které již existuje naskenovaná verze příslušné zprávy.

Seřadit při vyhledávání

Pomocí tohoto rozbalovacího seznamu lze vyhledané výsledky seřadit vzestupně či sestupně podle položek Rok, Signatura, Název, ASG a Digitalizované.

Tip: Seřadit lze také vyhledané výsledky kliknutím na záhlaví sloupců ve výsledcích vyhledávání.

Vyhledat a Vymazat

Tlačítko Vyhledat provede vyhledávání dle zadaných parametrů, tlačítko Vymazat formulář vyprázdní.

Výsledky vyhledávání

U jednotlivých záznamů se zobrazuje: Signatura, Název a Rok. Při dotazu na Autor či Lokalita se v samostatném sloupci zobrazí též jméno autora či název lokality. Ve výpise je po kliknutí na záhlaví těchto sloupců možno vyhledané záznamy řadit vzestupně či sestupně. Základní přednastavené řazení výpisu je vzestupně dle Roku.

Výsledky vyhledávání jsou omezeny na maximálně 1000 záznamů (při větším počtu se zobrazí jen prvních 1000 záznamů). Dotaz je možno rozdělit např. na výpis po časových úsecích (roky od-do). Výpis se stránkuje po 100 záznamech.

Kliknutím na ikonu, signaturu či název nebo rok u vybraného záznamu se v novém okně otevře detailní informace o tomto záznamu.

Informace o dostupnosti dokumentu

Ikonky vlevo ve výsledcích vyhledávání signalizují stav dostupnosti příslušného dokumentu:

  • – Zpráva není digitalizovaná a není blokovaná (nejčastější případ).
  • – Zpráva je digitalizovaná a není blokovaná.
  • – Zpráva je podle geologického zákona zablokovaná pro jakékoliv poskytování informací v ní obsažených, až do termínu ukončení blokace ji nelze naskenovat ani půjčit.

U blokovaných zpráv se po najetí myší na ikonku zobrazí v bublině datum, do kdy je zpráva blokována (tato informace je uvedena i v detailu záznamu).

Vybrané záznamy

V modu karty Výsledky vyhledávání" lze pomocí checkboxu ve sloupci zcela vlevo zaškrtnutím vybrat záznamy, které se takto uloží mezi Vybrané záznamy. (Odškrtnutím je lze odebrat). Karta Jen vybrané záznamy funguje jako úložiště, ve kterém se záznamy uchovávají i v případě, když se pokračuje ve vyhledávání. Do Vybraných záznamů tedy lze postupně přidávat záznamy vybrané z libovolného počtu hledání a následně je vytisknout či exportovat (viz dále).

V módu přepnutí na kartu Jen vybrané záznamy lze obsah úložiště "vyčistit" (tj. smazat všechny záznamy) pomocí tlačítka Smazat v záhlaví. Pomocí ikony na začátku řádku lze vymazávat jednotlivé záznamy v úložišti.

Tisk a export vyhledaných záznamů

Seznam záznamů z karty Výsledky vyhledávání lze vytisknout, a to buď jen aktuální stránku (max. 100 záznamů), anebo celý seznam (max. 1000 záznamů) pomocí odkazů Tisk strana a Tisk vše vlevo dole pod výsledky vyhledávání.

Vytisknout či exportovat lze i Vybrané záznamy pomocí odkazů vpravo v záhlaví tabulky vyhledaných/vybraných záznamů. Zde Tisk vytiskne seznam vybraných záznamů ve stejném formátu, jako je na displeji.

Tisk citace vytvoří tiskovou sestavu v citačním formátu s položkami: Autor (Rok): Název; Počet stran; Organizace; Signatura.

Export do Excelu vytvoří a nabídne k uložení/otevření detaily vybraných záznamů ve formátu XLS (sloupce výsledné tabulky obsahují stejná pole, jaká jsou zobrazena v detailu záznamu).

Detail záznamu

Detailní informace se pro každý záznam otevírá v novém okně a obsahuje podrobné informace o daném dokumentu.

Pokud je dokument již naskenovaný, zobrazují se v dolní části pod textem také malé informativní náhledy jednotlivých stránek.

Zpřístupnění archivních dokumentů

Archivní dokumenty ve správě ČGS je možno si vypůjčit výhradně prezenčně v badatelně archivu (Kostelní 26, Praha 7). V případě časově omezené blokace dokumentů je termín konce blokace uveden v příslušném ASGI záznamu. Bližší informace o službách poskytovaných archivy ČGS (výpůjčky, získání dat v digitální formě, reprografické služby atd.) naleznete na stránce Archivy.

Výpůjční služby a možnosti presenčního studia - Objednávky - Depozity

Údaj o umístění konkrétní zprávy je vždy uveden v položce Depozit v detailní informaci příslušného ASGI záznamu. V případě, že je zde uvedeno jiné umístění než Praha-Kostelní, je nutno si dovoz z depozitu předem vyžádat (telefonicky nebo písemně na některém z níže uvedených kontaktů nebo archiv@geology.cz. V badatelně archivu Geofond (Kostelní 26, Praha 7) jsou bez předchozí objednávky obvykle prezenčně dostupné zprávy s označením GF signaturních řad: P, V, MS a části FZ (podrobnosti viz níže).

Fondy zpráv archivu Geofond GF:

P
zprávy a posudky – např. GF P000994
FZ
fondy zásob – např. GF FZ005202
ZC
zahraniční cestovní zprávy a průzkumy – např. GF ZC000005/1998
V
vrtné profily – např. GF V075409
MS
mělké sondy – např. GF MS000115
ZC
zahraniční cesty – např. GF ZC000310/1990

Zprávy signaturní řady GF ZC a CGS ZC jsou trvale uloženy v mimopražském depozitním skladu a pro presenční studium je nutno je předem objednat.

Zprávy označené signaturou CGS - dostupnost konkrétní zprávy je uvedena v položce Depozit, signatury CGS P od r. 2000 bývají dostupné ihned, většinu ostatních je nutné předem objednat.

Zprávy signaturní řady FZ do signatury FZ005106 včetně je nutno předem objednat, případně je možno tyto zprávy zapůjčit k prezenčnímu studiu přímo na pobočce ČGS, útvaru Geofond v Kutné Hoře, Dačického náměstí 11, kde jsou trvale uloženy. Dostupnost konkrétní zprávy je uvedena v položce Depozit

Zprávy s označením ITG a JIL jsou ve správě útvaru Geofond a jejich dovoz je potřeba předem objednat. Zprávy s označením vedlejší signatury GEOF jsou uloženy v Oddělení geofyzikálního archivu ČGS v Brně. Dostupnost konkrétní zprávy je vždy uvedena v položce Depozit.

Jak získat digitální kopie dokumentu

Přístup k digitalizovaným dokumentům (naskenovaným stránkám) je umožněn zdarma v badatelně archivu Geofond. Zaslání digitální kopie archivních dokumentů je možno objednat za úhradu dle platného ceníku. Bližší informace jou uvedeny na stránkách Digitální archivy případně Jak získat data ČGS .

Od 1.10.2021 je veřejně dostupný paušálně zpoplatněný on-line přístup ke všem aktuálně zdigitalizovaným dokumentům. Detailní informace jsou uvedeny na stránce Digitální archivy

Dokumenty uložené v archivech jiných organizací

Některé záznamy v databázi ASGI jsou pouze informací o dokumentech uložených v archivech jiných geologických organizací (ASGI databáze však neobsahuje záznamy o všech dokumentech, které jsou uloženy v těchto archivech). Žádosti o jejich poskytnutí je nutno směrovat na správce příslušného archivu na níže uvedené kontaktní adrese. Jedná se o posudky označené v položce Archiv:

DIAM
DIAMO s.p., o.z., Správa uran. ložisek Příbram, ul. 28. října, 261 13 Příbram, Mgr. Pavla Doležalová, tel:318 621 442,318 644 315, dolezalova@diamo.cz
RDP
Rudné doly Příbram, dnes DIAMO s.p., o.z., Správa uran. ložisek Příbram, ul. 28. října, 261 13, Příbram, kontakt viz výše DIAMO
SG
SG Geotechnika, Geologická 4/988, 152 00, Praha 5, Bc. Matěj Růžička Matej.Ruzicka@geotechnika.cz
UNIG
UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová
UVR
Ústav pro výzkum rud, dnes DIAMO s.p., o.z., Správa uran. ložisek Příbram, ul. 28. října, 261 13, Příbram, viz výše DIAMO
MND
Moravské naftové doly a.s., Hodonín - archiv neposkytuje služby externím zájemcům

Kontakty

Databáze ASGI, archivní služby
Mgr. Milada Hrdlovicsová, tel: 234 742 209 milada.hrdlovicsova@geology.cz
Archiv - výpůjční služby
Ing. Michaela Hlubučková, tel: 234 742 140 michaela.hlubuckova@geology.cz nebo archiv@geology.cz
Digitalizace
Mgr. Zuzana Drábová, tel: 234 742 115 zuzana.drabova@geology.cz
Geofyzikální archiv Brno
RNDr. Eva Hudečková, tel: 543 429 205 eva.hudeckova@geology.cz
Mapový archiv
Ing. Katarína Černá, tel: 234 742 204 katarina.cerna@geology.cz
Datové služby - objednávky
RNDr. Renata Kachlíková, tel: 234 742 116 data@geology.cz
Mgr. Pavla Kramolišová , tel: 234 742 161 data@geology.cz
ikonka odkazů Odkazy
Vstup do aplikace ASGI
ikona Micka
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742209
milada.hrdlovicsova@geologycz