Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > Služby > Archivy > Archiv Geofond > Automatizovaný Systém Geologických Informací

ASGI - databáze archivu zpráv a posudků

Databáze ASGI (Automatizovaný Systém Geologických Informací) vznikla na počátku 70. let a obsahuje dokumentografické záznamy o nepublikovaných zprávách a posudcích s geologickou tématikou, které jsou uloženy v archivním fondu České geologické služby a dále některé záznamy, které jsou pouze informací o posudcích uložených v archivech jiných geologických organizací.

Do databáze ASGI jsou průběžně zpracovávány zprávy a posudky obsahující geologickou dokumentaci a výsledky geologických prací odevzdávané ČGS fyzickými a právnickými osobami ve smyslu § 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a § 12 až 16 vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci. Dále jsou do databáze začleňovány i dokumenty z vlastní produkce ČGS a převzatých archivů. V současnosti obsahuje databáze ASGI více jak 220 000 záznamů.

V důsledku vývoje informačních technologií a následnými změnami způsobu zpracování geologické dokumentace, vyskytují se zejména ve starší části databáze i některé ne zcela úplné záznamy, případně záznamy bez diakritiky, které se snažíme průběžně doplňovat.

Přístup do databáze

Logo ASGI

ASGI - vyhledávání archivních dokumentů

Požadavky na www prohlížeč

Aplikace je optimalizována pro běžné webové prohlížeče.

Nastavení prohlížeče

  • Tiskové sestavy a náhledy se otevírají v novém okně, proto je nutné mít vypnuté blokování nových oken pro doménu geofond.cz .
  • Prohlížeč musí mít povoleno zpracování Java Scriptu.
  • Aplikace je optimalizována pro Internet Explorer 10 a vyšší, Firefox, Google Chrome.

Pouze v badatelně archivu a ve vnitřní síti ČGS je možno zobrazit plné náhledy naskenovaných stránek ve formátu *.djvu. Ke správnému zobrazení grafických dat formátů *.djvu je nezbytné nainstalovat "DjVu Browser Plug-in for Windows.". Plug-in DjVu je funkční pouze v prohlížeči IE.

Jak zadávat parametry pro vyhledávání

Archiv

Databáze ASGI obsahuje záznamy o všech nepublikovaných zprávách a posudcích s geologickou tématikou, které jsou uloženy v archivu Geofond a dále záznamy o některých zprávách a posudcích, které jsou uloženy v archivech jiných geologických organizací.

Typ archivu je možno zvolit výběrem z roletky. Nabídka - vše - zobrazí dotazu odpovídající záznamy ze všech archivů v databázi,archiv Geofond je označen prefixem -GF-. Ve výpisu je pak označení archivu uvedeno jako součást signatury jednotlivých záznamů ( tj. např GF, CGS,..). Posudky a zprávy označené CGS jsou od 3.6.2013 přemístěny z Prahy 1, Klárov 3 do sídla archivu Geofond v Kostelní ul. 26, Praha 7, kde je možné si je zapůjčit nebo objednat. Možnosti presenčního studia viz Výpůjční služby

Typy a označení archivů:
GF
Česká geologická služba, archiv Geofond
GEOF
Česká geologická služba, geofyzikální archiv Brno
ITG
Intergeo (organizace zanikla, dokumenty jsou ve správě archivu Geofond)
CGS
archiv České geologické služby a jejích formálních předchůdců, od r.2013 již jen nové přírůstky z produkce ČGS
DIAM
DIAMO s.p.
JIL
Středisko dokumentace ložisek zlata Jílové u Prahy, ve správě archivu Geofond
MND
Moravské naftové doly a.s.
RDP
bývalé Rudné doly Příbram, dnes DIAMO s.p.
SG
Stavební geologie, dnes ARCADIS CZ
UNIG
UNIGEO a.s.
UVR
Ústav pro výzkum rud, dnes DIAMO s.p.
GUDS
Štátný geologický ústav Dionýza Štúra
UKP
Universita Karlova

Signatura

Signaturní číslo musí být při zadávání doplněno na začátku nulami tak, aby čísel bylo vždy šest. Souvislou číselnou řadu posudků je možno vyhledat zadáním signatury bez koncových čísel (př. po zadání P121 a potvrzení dotazu se vyhledá řada P121000 – P121999, po zadání P1210 se vyhledá řada P121000 – P121099). Některé záznamy mohou mít i více signatur a tyto jsou uvedeny v detailní informaci o posudku. (viz  Výpůjční služby). Hlavní signatura. Některé záznamy mají z různých historických důvodů uvedeno více signatur. Z nich jen jedna je hlavní a pod ní je posudek . Pro zpřehlednění výpisu je ve vyhledávači přednastavena volba zobrazovat jen hlavní signatury. Při hledání určité konkrétní signatury je vhodné zatrhnout možnost vyhledávat všechny signatury.

Evidenční číslo

V databázi ASGI uváděno od r.1996. Zadává se ve formě poslední dvojčíslí roku/čtyřmístné číslo (doplněné nulami na začátku) např 08/0125.

Autor

Pro vyhledávání dle Autora je vhodné zadávat pouze příjmení a do tiskové sestavy vybrat jen odpovídající záznamy. Křestní jména autorů jsou v databázi ASGI uváděna buď celá nebo jen zkratkou, případně nejsou uváděna vůbec. Při zápisu je nutno dodržet syntaxi: Příjmení [čárka][mezera]Jméno např. Novák, Jan. Přehlasovaná písmena ve jménech je nutno pro vyhledávání zadávat pomocí písmena e , např Röhlich = Roehlich (ö je oe, ä je ae, ű je ue). Má-li posudek více autorů, je pořadí autorů ve výpise abecední. Především u novějších posudků je při vyhledávání všech posudků určitého autora vhodné tento dotaz provést samostatně i přes položku odpovědný řešitel.

Odpovědný řešitel

Položka uváděná až od 90. let, zápis jako u autora ( u jednoho posudku se uvádí maximálně 1 odpovědný řešitel).

Od roku / Do roku

Interval lze libovolně omezit - pouze od, pouze do nebo od/do. Je nutno zapisovat vždy celé letopočty. Pokud není zpráva datována je ve výpise v položce rok uvedeno číslo 1111.

Geografie

Výběr z nabídkové lišty. Uváděna pouze u zpráv a posudků, které se týkají lokalit mimo území České republiky (jedná se především o cestovní zprávy a výsledky průzkumů v zahraničí).

Lokalita

K vyhledání je nutno zapsat celý nebo část názvu lokality - vyhledávač pracuje s textovým řetězcem. Při dotazu na velké sídelní celky jako je Praha, Brno, Ostrava je vhodné uvést i územní městskou část např. Praha 7, Praha Holešovice, Brno Žabovřesky, Ostrava Kunčice. Při dotazu na Praha 1 se do výběru automaticky přidá i Praha 10 - do tiskové sestavy je nutno vybrat jen odpovídající záznamy. U posudků týkajících se většího území může být vyhledávání podle lokality problematické, způsob zápisu v databázi není z historických důvodů jednotný, vhodné je hledat celé územní, geologické či geografické celky např. Barrandien, Železné hory, Krkonoše, Chrudim okres. Především u větších sídelních a územních celků je vhodné hledat případně přes čísla map a kombinaci dalších položek (např. M33065DB+ 16/G03 + 1990 až 2000).

Okres, Kraj

Vhodné k upřesnění výběru různých obcí stejného názvu nebo pro vyhledání rozsáhlejších studií (např. v kombinaci s tematickou třídou, příp. rokem pro okresní a krajské studie).

Mapa 1 : 25 000

Pro výběr posudků, které se vztahují k určitému většímu území lze zadat jeden celý mapový list 1 : 25 000. Vybrat je možno ze 2 mapových systémů zatržením zvoleného a zápisem buď Základní mapy JTSK (ZM) - např. 13444 nebo Gauss-Krűger mapy (GK) - např. M33086AB.

Název

Vyhledávání dle názvu (části názvu) zprávy je především vhodné při hledání určité konkrétní zprávy, nebo užšího souboru zpráv, u kterých se v jejich názvu vyskytují určitá specifická slovní spojení např. štola, tunel, Barrandien, vysvětlivky apod. Vyhledává se jako textový řetězec tj. např. při zadání termínu "sesuv" jsou vyhledány i zprávy jejichž název obsahuje slova "sesuvy", "sesuvný" atd. Při víceslovném zadání nezáleží na pořadí slov. Při vyhledávání se zatrženou položkou přesná fráze jsou vyhledány pouze posudky, které obsahují zadaná slova v daném tvaru a pořadí.

Tematické třídění

Pro vyhledávání posudků a zpráv určitého tematického zaměření.
V databázi ASGI jsou posudky tematicky zařazeny do 20-ti tematických tříd, které jsou označeny kódem (např. 15 - Hydrogeologie, 16 – Inženýrská geologie,..), tyto třídy jsou ještě dále členěny na jednotlivá užší témata (např. 15/H03 - Hydrogeologické práce pro jímání podzemní vody).
Do vyhledávacího pole je možno zadat přímo kód (např. 15/H03, nebo 15/* tj. celá třída Hydrogeologie) nebo po otevření okna Výběr tříd a témat nejprve výběrem Třída: 15 Hydrogeologie, a poté v liště Vyberte téma výběrem buď„15 celá tematická třída“ nebo konkrétní téma např. 15/H03.
Pro usnadnění orientace v tématech je v nabídce také předvýběr Nejčastěji používaných tříd a témat a Výběr témat k problematice životního prostředí. Třídy a Témata je možno řadit dle kódu (tj. tematicky) nebo abecedně.

Často používané Tematické třídění (zápis přímo kódem do vyhledávacího pole):
08/P01
Vrtné a kopné práce s profilem
16/G03
Inženýrskogeologický průzkum pro stavební účely
15/H03
Jímání podzemní vody (hydrovrty, studny)
15/L02
Znečištění vod a zemin (sanace, monitoring kontaminace)
15/L00
Ochrana podzemních vod (režimní měření)
19/K01
Zásoby nerostných surovin vypočtené (výpočty zásob)
19/G00
Stará důlní díla
16/E02
Sesuvy

Tipy pro vyhledávání

K vyhledávání je vždy vhodné kombinovat více kritérií, tj. uvádět aspoň 2 položky (např. zároveň Autor a Rok, Lokalita a Tematické třídění), aby došlo k rychlejšímu vyhledání a omezení počtu vybraných záznamů. Výpis záznamů se zobrazí pod vyhledávacím formulářem.
U jednotlivých záznamů se zobrazuje: Signatura, (Autor – jen při dotazu na autora), Název a Rok.
Ve výpise je po kliknutí na Signaturu, Autora či Rok v horní liště možno vyhledané záznamy řadit vzestupně dle těchto kritérií. Základní přednastavené řazení výpisu je dle Roku. Ve výpisu základních informací o nalezených záznamech je možno poklepem na ikonu u vybraného záznamu otevřít do samostatného okna detailní informaci o tomto záznamu.
Výsledky vyhledávání jsou omezeny na max. 1000 záznamů, překročí-li počet nalezených záznamů 1000 zobrazí se jen prvních 1000 záznamů. Dotaz je možno rozdělit na výpis po časových úsecích (roky od-do).
Při počtu nalezených záznamů vyšším než 100 se zobrazí nejprve serie prvních 100 záznamů a pod výpisem odkazy na další záznamy.

Tiskové výstupy

Výsledky vyhledávání lze vytisknout - v nabídce jsou dvě tiskové sestavy.
Přehledový formát s položkami: Signatura, (Autor – jen při dotazu na autora), Název, Rok.
Citační formát s položkami: Signatura, Autor, Rok, Název, Řešitelská organizace, Odpovědný řešitel, Evidenční číslo. Před tiskem je vždy nutno zvolit typ tiskové sestavy, označit záznamy určené pro tisk a poté potvrdit Tisk.
Detailní informace lze tisknout vždy jen pro jeden vybraný záznam.

Digitální archiv

Po zadání vyhledávacích kritérií jsou ve zobrazeném přehledném výpisu zpráv digitalizované (naskenované) dokumenty označeny barevnou ikonou, přes kterou je umožněn přímý přístup k detailní informaci a odtud po kliknutí na barevnou ikonu v horní liště jsou v novém okně přístupné informativní náhledy jednotlivých naskenovaných stránek dokumentu.
Digitalizace fondů archivu Geofond byla zahájena v r. 2004 a v současnosti je naskenováno na 30 tisíc dokumentů.
Zhoršená kvalita některých skenů (především v signaturních řadách GF P010000 až GF P012000) odpovídá stáří a stavu listinné dokumentace i technickým možnostem skenovací linky v počátečních letech digitalizace.
Od roku 2009 je pro komfortnější způsob zobrazení zavedena technická anotace, která umožňuje logické řazení stránek i výběr podle jednotlivých částí posudku. U posudků naskenovaných do r.2009 jsou zobrazeny všechny stránky najednou a řazeny abecedně dle jejich označení, tj. např. přílohy označené jako „P“ mohou být zařazeny před textovou částí zprávy označenou jako „Z“.
Plný přístup k digitalizovaným dokumentům je umožněn v badatelně archivu Geofond. Vybrané stránky či celé digitalizované verze posudků je možno také poskytnout za úhradu dle platného ceníku. Bližší informace viz níže kontakt na Oddělení datových služeb.

Upozornění k počtu stránek textu a příloh: Počty stránek textu či příloh v ASGI se v některých případech mohou lišit od počtu stránek uváděných v anotaci u náhledu skenů z důvodů rozdílného způsobu zpracování dokumentů.

Výpůjční služby a možnosti presenčního studia

V badatelně archivu Geofond, Kostelní 26, Praha 7, jsou bez předchozí objednávky presenčně dostupné veškeré posudky s označením archiv GF signaturních řad: P, V, MS a části FZ (podrobnosti viz níže). V elektronické podobě je zde ke studiu rovněž volně přístupná veškerá dokumentace z digitálního archivu. U části dokumentů, které jsou uloženy v mimopražských depozitech, je nutná předchozí objednávka. Údaj o umístění konkrétního posudku je vždy uveden v položce Depozit v Detailní informaci příslušného ASGI záznamu. V případě, že je zde uvedeno jiné umístění než Praha-Kostelní, je nutno si dovoz z depozitu předem vyžádat (telefonicky nebo písemně na některém z níže uvedených kontaktů nebo archiv@geology.cz).

P
zprávy a posudky – např. GF P000994
FZ
fondy zásob – např. GF FZ005202
ZC
zahraniční cestovní zprávy a průzkumy – např. GF ZC000005/1998
Tyto signaturní řady se průběžně doplňují novými přírůstky.
V
vrtné profily – např.GF V075409
MS
mělké sondy – např.GF MS000115
Tyto signaturní řady již nejsou doplňovány novými přírůstky.

Posudky signaturní řady ZC jsou trvale uloženy v depozitním skladu v Kovanicích a pro presenční studium je nutno je předem objednat.

Posudky signaturní řady FZ do signatury FZ004000 je nutno buď předem objednat (případně je možno tyto posudky zapůjčit k prezenčnímu studiu přímo na pobočce ČGS, útvaru Geofond v Kutné Hoře, Dačického náměstí 11, kde jsou trvale uloženy).

ITG – Intergeo – (zaniklá organizace) - posudky se týkají geologického průzkumu provedeného v zahraničí a jsou uloženy v depozitním skladu v Kovanicích a pro presenční studium je nutno je předem objednat.

JIL - středisko dokumentace ložisek zlata v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, Masarykovo nám. 16, pro presenční studium je nutná předchozí objednávka.

GEOF - Česká geologická služba, útvar Geofond, Oddělení geofyzikálního archivu, Jircháře 4a, Brno, na této adrese jsou posudky k zapůjčení k prezenčnímu studiu. V současné době probíhá systematická digitalizace těchto fondů a jejich začleňování do pražského archivu.

CGS - posudky a zprávy označené signaturou CGS jsou od 3.6.2013 dostupné k presenčnímu studiu na badatelně archivu Geofond, Kostelní 26, Praha 7. Zprávy a posudky signaturní řady CGS P od r. 2000 jsou dostupné ihned, většinu ostatních je nutné objednat z externího skladu.

Některé záznamy v databázi ASGI jsou pouze informací o posudcích uložených v archivech jiných geologických organizací . (ASGI databáze však neobsahuje záznamy o všech posudcích, které jsou uloženy v těchto archivech). Žádosti o jejich poskytnutí je nutno směrovat na správce příslušného archivu na níže uvedené kontaktní adrese. Jedná se o posudky označené v položce Archiv:

DIAM
DIAMO s.p., o.z., Správa uran. ložisek Příbram, ul. 28. října, 261 13 Příbram, Mgr.Pavla Doležalová, tel:318 621 442,318 644 315, dolezalova@diamo.cz
RDP
Rudné doly Příbram, dnes DIAMO s.p., o.z., Správa uran. ložisek Příbram, ul. 28. října, 261 13, Příbram, kontakt viz výše DIAMO
SG
ARCADIS CZ a.s. - divize Geotechnika, Geologická 4/988, 152 00, Praha 5, Alice Zrubková alice.zrubkova@arcadis.cz
UNIG
UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
UVR
Ústav pro výzkum rud, dnes DIAMO s.p., o.z., Správa uran. ložisek Příbram, ul. 28. října, 261 13, Příbram, viz výše DIAMO
MND
Moravské naftové doly a.s., Hodonín - archiv neposkytuje služby externím zájemcům

Kontakty

Databáze ASGI, archivní služby
Mgr. Milada Hrdlovicsová, tel: 234 742 209 milada.hrdlovicsova@geology.cz
Archiv Geofond - výpůjční služby
Ing. Michaela Hlubučková, tel: 234 742 140 michaela.hlubuckova@geology.cz nebo archiv@geology.cz
Digitální archiv
Mgr. Martin Pešek, tel: 234 742 162 martin.pesek@geology.cz
Geofyzikální archiv Brno
RNDr. Eva Hudečková, tel: 543 429 205 eva.hudeckova@geology.cz
Mapový archiv, archiv ČGS
RNDr. Alena Čejchanová, tel: 234 742 204 alena.cejchanova@geology.cz
Oddělení datových služeb
RNDr. Renata Kachlíková, tel: 234 742 116 renata.kachlikova@geology.cz
RNDr. Marta Jelenová, tel: 234 742 114 marta.jelenova@geology.cz
ikonka odkazů Odkazy
Vstup do aplikace ASGI
ikona Micka
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742209
fax: +420 234 742 290
milada.hrdlovicsova@geologycz