Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Služby > Archivy

Informace pro návštěvníky badatelny

Návštěva badatelny je umožněna pouze po předchozí rezervaci.

Rezervaci do badatelny adresujte na e-mail: zakazky@geology.cz. Uveďte datum návštěvy, vyberte si časový blok (7:30 - 11:30 nebo 12:00 - 15:00), napište signatury požadovaných dokumentů. Vyčkejte na potvrzení Vašeho termínu.

Rozšířené služby archivu Geofond - zasílání skenů

Nabízíme zpřístupnění geologické dokumentace distanční cestou, zasíláním skenů vybraných dokumentů. Na e-mail zakazky@geology.cz nám zašlete seznam signatur s upřesněním, o jaké informace máte zájem. Pro realizaci zakázky je nutná roční objednávka služeb. Vzor ke stažení zde . Účtování dle platného ceníku.

NABÍDKA DÁLKOVÉHO PŘÍSTUPU K DIGITALIZOVANÝM DOKUMENTŮM PRO VEŘEJNOST

Od 1.10.2021 jsou všechny dosud digitalizované archivní dokumenty on-line přístupné v nové prohlížečce pro registrované badatele za paušální poplatek 1000,- Kč na 365 dnů. Bližší informace o registraci a podmínkách zpřístupnění jsou uvedeny na webové stránce: Digitální archivy

Archivy

Archivy České geologické služby shromažďují, uchovávají a zpřístupňují nejrozsáhlejší fondy nepublikovaných dokumentů z oblasti geologických a příbuzných oborů v České republice.

Vyhledávání dokumentace

Vyhledávání zpráv a posudků uchovávaných ve všech archivních fondech ČGS umožňuje aplikace ASGI . Tato aplikace obsahuje také informace o některých dokumentech uložených v archivech jiných geologických organizací. Detailní podrobnosti jsou uvedeny v Návodu ASGI.
Kontakt: Mgr. Milada Hrdlovicsová

Informace o mapových dokumentech uchovávaných v archivních fondech ČGS jsou uvedeny na stránce Mapového archivu. Dotazy týkající se mapových dokumentů či vyhledávacích aplikací je možné řešit na níže uvedené kontaktní adrese nebo v badatelně archivu v Kostelní ul.
Kontakt: Ing. Katarína Černá

Možnosti presenčního studia

V centrální badatelně archivu Geofond v Praze 7, Kostelní 26, je umožněno registrovaným uživatelům (tj. osobám, které se prokáží průkazem totožnosti) presenčně studovat archivní dokumenty. Většina archiválií je zde dostupná bezprostředně po vznesení požadavku.U části dokumentů, které jsou uloženy v mimopražských depozitech, je nutná předchozí objednávka. Údaj o umístění konkrétního posudku je vždy uveden v položce Depozit v Detailní informaci příslušného ASGI záznamu. V případě, že je zde uvedeno jiné umístění než Praha-Kostelní, je nutno si dovoz z depozitu předem vyžádat. V badatelně archivu se v době přestávky na oběd od 11.30 do 12.30 hod nepřijímají nové objednávky na výpůjčku. Poslední objednávku je nutno předložit do 14.30 hod (v pátek do 13.00 hod). Digitalizované fondy jsou bezplatně zpřístupněny ke studiu na PC v badatelně. Další informace jsou uvedeny v Návodu ASGI.

Reprografické služby a přístup k digitálním kopiím archivních dokumentů

Z archivních materiálů lze na místě pořizovat tištěné černobílé a barevné kopie až do velikosti formátu A3. Velkoformátové přílohy lze poskytnout v digitální podobě. Dále je možno tisknout barevné výřezy map z naskenovaného mapového fondu až do formátu A3.

Archivní dokumentaci je možno poskytnout v elektronické podobě a to buď výběrem dat z digitálních archivů nebo formou objednávky digitalizace archivních dokumentů dle vlastního výběru. Od 1.10.2021 je pro zájemce umožněn dálkový přístup ke všem digitalizovaným dokumentům za paušální poplatek. Podrobné informace jsou uvedeny na stránce Digitální archivy.

Úhrada za služby

Veškeré služby poskytované archivy (včetně reproslužeb a poskytování digitálních kopií) jsou uvedeny v Ceníku služeb, který je součástí Výpůjčního a Badatelského řádu. Digitální kopie zpráv (skeny) a rastrová data z mapového archivu jsou poskytována dle Ceníku datových služeb. Snížená sazba pro studenty viz Jak získat data.

Odevzdávání geologické dokumentace a výsledků geologických prací

Geologickou dokumentaci a výsledky geologických prací je možné odevzdat archivu Geofond ČGS buď osobně nebo zaslat poštou na adresu Kostelní 26, 170 06 Praha 7. V předávacím protokole je nutné uvést celkový počet předávaných zpráv, IČ předávající organizace a kontaktní osobu, seznam předávaných zpráv s uvedeným názvem akce a příslušným evidenčním číslem, případně uvést termín požadovaného omezení přístupu (včetně vyplněného samostatného formuláře "Omezení přístupu.." pro každou zprávu).
Kontakt: Denisa Havránková DiS

Přehled archivů České geologické služby:

Archiv Geofond

systematicky shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje nepublikovanou písemnou a grafickou geologickou dokumentaci s výsledky geologických prací. Jedná se především o dokumentaci odevzdávanou na základě ustanovení zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Dokumenty jsou dostupné k presenčnímu studiu v badatelně v Praze 7, Kostelní 26. Podrobné informace jsou uvedeny na stránce Archiv Geofond. Vyhledávání všech uchovávaných dokumentů je umožněno prostřednictvím aplikace ASGI.
Kontakt: Ing. Michaela Hlubučková

Archiv zpráv a posudků z produkce ČGS

je od 3.6.2013 dostupný v centrální badatelně v Kostelní 26, Praha 7. Fondy obsahují veškeré odborné výstupy organizace od jejího založení až po současnost včetně aktuálních přírůstků. Jde zejména o závěrečné zprávy projektů GA ČR a výstupy českých i zahraničních projektů, výsledky posudkové činnosti ČGS, rukopisy a korespondenci z pozůstalosti význačných geologů a další. Dokumenty je možné vyhledávat pomocí aplikace ASGI. Záznamy o dokumentech jsou uloženy pod samostatnou signaturní řadou označenou jako typ archivu “CGS“ (např. CGS P000031/1991).
Kontakt: Ing. Michaela Hlubučková

Geofyzikální archiv Brno

je po předchozí domluvě dostupný na pracovišti pobočky ČGS v Brně, Jircháře 4. Jde o tematicky zaměřený geofyzikální archiv nepublikovaných zpráv a posudků s výsledky geofyzikálních měření realizovaných převážně Geofyzikou, n.p. Brno, a jejími následnickými organizacemi od počátku 50.let, včetně rešeršních, studijních a metodických prací provedených na území České republiky i v zahraničí. Veškerá dokumentace je již začleněna do systému ASGI, kde je možné ji vyhledat. Dostupná je k prohlížení v digitální podobě na badatelně v Praze nebo v listinné podobě v Brně.
Kontakt: RNDr. Eva Hudečková

Mapový archiv

Aplikace Digitálního mapového archivu umožňují vyhledávání a přístup k nejrůznějším tištěným geovědním mapám z České republiky i celého světa. Podobně jsou zpracované rukopisné mapové dokumenty, především z produkce ČGS a jejích předchůdců. Kromě vlastní mapy je možné také studovat mapové doplňky (vysvětlivky, legendy, geologické řezy a další). Aplikace poskytuje pro většinu mapových dokumentů rovněž informativní on-line náhledy. Detailní zobrazení dokumentů je však možné získat jen v prohlížecí aplikaci, dostupné na PC v centrální badatelně Kostelní 26, Praha 7. Část tištěných mapových fondů je uložená v detašovaném skladu v Lužné u Rakovníka a je proto nutné si vybrané dokumenty předem objednat.
Kontakt: Ing. Katarína Černá

Archiv báňsko-historické dokumentace Kutná Hora

na pracovišti v Kutné Hoře, Dačického náměstí 11 je po předchozí domluvě umožněno prezenční studium knihovních a archivních textových i mapových materiálů. Jde o unikátní kolekci báňsko-historických publikací a dalších dokumentů vztahujících se k problematice hornictví, geologických věd a historie. Archiv báňských map je přímo dostupný pro prohlížení také v digitální podobě v aplikaci Báňské mapy.
Kontakt: Mgr. Jolana Šanderová

Středisko dokumentace ložisek zlata Jílové u Prahy

je umístěno v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, Masarykovo náměstí 16 a je přístupné po předchozí domluvě. Ve středisku je shromážděna primární geologická písemná, grafická a hmotná dokumentace z průzkumných a těžebních prací a účelového povrchového geologického mapování a staré mapy zlatonosných revírů. Tuto dokumentaci je možno vyhledávat v aplikaci ASGI, kde je uložena v samostatné signaturní řadě označené jako typ archivu “JIL“ (např. JIL AE000001/1).
Kontakt: RNDr. Alan Donát

Fotoarchiv

Aplikace Fotoarchiv ČGS zpřístupňuje rozsáhlou historickou a současnou fotografickou dokumentaci ČGS z České Republiky a ze zahraničí. Aplikace umožňuje vyhledávat fotografie podle autora, roku vzniku snímku, správních jednotek a podle geologického členění, geologického stáří a geologických lokalit. K dispozici jsou také předpřipravené Fotogalerie – série tematických snímků (např. Stavba Lipenské přehrady 1958–59 nebo Expedice do Antarktidy 200409).
Kontakt: RNDr. Tamara Sidorinová

ikonka otevírací doby Otvírací doba

ARCHIVY - centrální badatelna
Praha 7, Kostelní 26
Po - Čt: 7.30 - 15.00
Pá: 7.30 - 13.30

Nutná rezervace.
ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Ceník služeb

Archivní služby, tisk, kopírování.

ikonka odkazů Odkazy
ASGI
ikona Fotoarchiv ČGS
ikonka kontaktůKontakty
Archiv Geofond
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420 234 742 140
archiv@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742209
milada.hrdlovicsova@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742140
michaela.hlubuckova@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742204
katarina.cerna@geologycz