Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Vrtná prozkoumanost

Vrtná prozkoumanost

Databáze geologicky dokumentovaných objektů (GDO) obsahuje vybrané objekty ze zpráv a posudků předaných do archivu Geofondu ČGS v rámci odevzdávaných výsledků geologických prací (§ 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, a §§ 12 až 16 vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci).

Výběr objektů, které budou zařazeny do databáze, provádějí odborní pracovníci na základě několika kritérií. Obecně musí být splněna podmínka přesné lokalizace objektu buď souřadnicemi, nebo přesným zákresem v mapě, která je součástí geologické dokumentace. Další kritéria výběru vycházejí z charakteristiky GDO a posuzují se při nich aspekty hydrogeologické a geologické.

Mapová aplikace zpřístupňuje základní informace o vrtech a dalších dílech evidovaných v databázi GDO. Databáze obsahuje také geofyzikální data. V aplikaci se ve výpise základních údajů k vybraným objektům ve sloupci Geologie, Hmotná dokumentace, Inklinometrie, Hydrogeologie a Karotáž uvádí text „ano“ nebo „ne“. Tento údaj podává informaci pouze o tom, zda jsou nebo nejsou tyto údaje uloženy v databázích ČGS. V případě „ne“ to neznamená, že tyto údaje nejsou obsaženy v posudku (zprávě).

Informace o tom, jak získat úplný výpis dat uložených v databázi GDO, najdete na webových stránkách Jak získat data ČGS a Databáze geologicky dokumentovaných objektů České republiky - výdejní aplikace.

Kritéria výběru pro agendu hydrogeologické prozkoumanosti (HYD)

Pro zakládání objektů (GDO) do databáze hydrogeologické prozkoumanosti se používají následující hydrogeologické objekty:

 • objekty použité pro stanovení ochranných pásem vodních zdrojů,
 • trvale vystrojené vrty hlubší jak 2 m - studny a jiné objekty bez rozdílu jejich dalšího využití,
 • dočasně vystrojené vrty a sondy hlubší než 2 m, pokud na nich byly provedeny rozbory vody, včetně agresivity nebo pokud byly provedeny hydrodynamické zkoušky nebo režimní pozorování,
 • prameny,
 • monitoring, režimní měření, speciální hydrogeologické práce – chemické analýzy vody, čerpací zkoušky, režimní měření, hydrogeologické mapování a hydrogeologický regionální průzkum na vrtech, studnách, sondách, důlních dílech, odvodňovacích zařízeních, pramenech, odběry či měření v jeskyních, lomech, hliništích, pískovnách, výkopech,
 • zkoušky plynů a ropy – pokud je přítomná chemická analýza vody, ověření vydatnosti či teploty, nebo je-li vrt vystrojen,
 • projekty obsahující i provedení a vyhodnocení vrtu, čerpací zkoušku, rozbor vody,
 • vše platí i pro blokované zprávy.

Kritéria výběru pro agendu vrtné prozkoumanosti (GEO)

Pro zakládání objektů (GDO) do databáze vrtné prozkoumanosti se používají objekty, pro které platí:

 • objekty jsou popsány souvislým geologickým profilem v celé délce, jsou hlubší než 2 m (ložiskové, strukturní, mapovací, hydrogeologické, inženýrsko-geologické, monitorovací, indikační vrty, vrty pro speciální účely, apod., včetně vrtů bezjádrových) a pokud možno zastihly podloží,
 • zohledňuje se četnost vrtů v dané lokalitě; obvykle se nezakládají vrty z oblastí centrální městské zástavby krajských měst, které jsou mělčí menší než 5 m a které nezastihují podloží,
 • v okolí nového objektu není již zpracován jiný objekt,
 • u liniových staveb a plošně rozsáhlých průzkumů je výběr objektů podmíněn pokrytím celé plochy průzkumu se zřetelem na zahuštění v místě změny geologie, tektoniky apod.,
 • vše platí i pro blokované zprávy.
ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742264
vaclav.zikan@geologycz