Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Územní plánování

Územní plánování

Činnosti výkonu SGS, prováděné z pověření MŽP jsou:

 1. Poskytování údajů o území pro účely pořizování územně analytických podkladů v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Na vyžádání jsou úřadům územního plánování poskytovány aktualizované soubory územně – analytických podkladů v digitální podobě. Podle Standardu sledovaných jevů pro UAP, který rozpracovává Přílohu č. 1, část A vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb. jde o:
  • 58. Chráněné ložiskové území
  • 59. Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
  • 60. Ložisko nerostných surovin - ložisko výhradní, předpokládané ložisko vyhrazeného nerostu (schválený prognózní zdroj kategorie P) a předpokládané ložisko nevyhrazeného nerostu (schválený prognózní zdroj kategorie R)
  • 61. Poddolované území
  • 62. Sesuvné území a území jiných geologických rizik
  • 63. Staré důlní dílo
  • 64a. Uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu

  Od dubna 2016 jsou tyto údaje zpřístupňovány autorizovaným uživatelům prostřednictvím webové mapové aplikace Výdej prostorových informací ÚAP.
  Data jsou určena výhradně pro účely zpracování územně plánovací dokumentace a nelze je využívat pro komerční účely nebo je předávat třetím osobám.
  Podrobná nápověda s popisem, vysvětlivkami a návodem k používání je součástí této aplikace. Další informace na stránce Poskytování údajů o území.
 2. Poskytování informací o výsledcích geologických prací, které mohou mít vliv na zpracování územně plánovací dokumentace, ve smyslu § 13 a k naplnění § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
  Počínaje rokem 2016 jsou příslušné údaje zpřístupňovány výhradně prostřednictvím webové mapové aplikace Údaje o území. Data v aplikaci jsou trvale veřejně přístupná a jsou průběžně aktualizována. Jejich rozsah odpovídá původně poskytovaným údajům na tištěných mapách ložiskové ochrany a poddolovaných území.
 3. Komplexní vyjadřování k investiční výstavbě a územní plánovací dokumentaci z hlediska území se zvláštními podmínkami geologické stavby ve smyslu § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích (geologický zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 18 a § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů v případech, dotýkajících se výhradních ložisek (včetně příslušných chráněných ložiskových území), jejichž ochranou a evidencí je ČGS pověřena.

V roce 2022 bylo v agendě vyjádření zpracováno 1255 položek týkajících se nerostného bohatství a 108 položek týkajících se poddolování.

Počty vyjádření ČGS k investiční výstavbě a územně-plánovací dokumentaci za jednotlivé roky jsou zachyceny v níže uvedeném grafu:

Počet zpracovaných položek v agendě vyjádření k investiční výstavbě a územně plánovací dokumentaci.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí

Metodický návod k příloze č. 1, část A, vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Právní předpisy
ikonka odkazů Odkazy
Vstup do aplikace Údaje o území
Výdej prostorových informací ÚAP
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742116
renata.kachlikova@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742150
mobil: +420721005059
zdenka.petakova@geologycz