Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Nerostné suroviny > Rezortní zjištování > Formulář Hor – MPO

Formulář pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence Hor – MPO

Na základě smluvního ujednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) zpracovává ČGS údaje Formuláře pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence Hor – MPO do "Přehledu zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů".

Formulář Hor – MPO je součástí rezortních statistických zjišťování vyplývající z § 29a, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Získané údaje slouží především MPO k naplňování cílů Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (schválené usnesením vlády ČR č. 441 z 14. 6. 2017). Údaje z výkazů jsou dále využívány Státní báňskou správou, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, ostatními orgány státní veřejné moci a dalšími institucemi. Podle horního zákona údaje pro báňsko-technickou evidenci poskytuje poplatník úhrady z vydobytých nerostů podle § 33h písm. a) a b) a organizace, které bylo vydáno povolení k dobývání ložiska nevyhrazených nerostů.

Vlastní výkaz je členěn na 3 samostatné části.

  • Část "A" zahrnuje základní a provozní údaje o organizaci.
  • Část "B" se zpracovává samostatně pro každý dobývací prostor (DP) a zahrnuje základní údaje o DP, údaje o zásobách a těžbě v DP a údaje o sanaci, rekultivaci a důlních škodách v DP.
  • Část "C" se zpracovává samostatně pro každé ložisko nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku a zahrnuje obdobné údaje jako předchozí část, tedy základní údaje o ložisku nevyhrazeného nerostu, údaje o zásobách a těžbě na ložisku nevyhrazeného nerostu a údaje o zahlazení následků těžby a rekultivaci na ložisku nevyhrazeného nerostu.

Údaje ve výkazech jsou vztaženy vždy ke konkrétnímu dobývacímu prostoru nebo ložisku nevyhrazeného nerostu za sledovaný rok.

Podrobné informace o aktuálním programu zjišťování, charakteristikách šetření, kontaktních místech pro sběr a zpracování výkazů, formuláře ke stažení a metodické pokyny k vyplnění výkazu jsou uvedeny na webových stránkách MPO nebo je získáte přímo u pracovníků ČGS RNDr. Jaromíra Starého, Ph.D., a RNDr. Dalibora Maška.

ČGS zajišťuje distribuci a zpracování údajů z výkazů Hor – MPO. Sběrným místem je MPO, postup při sběru dat je uveden v jejich průvodním dopise. Odtud jsou došlé výkazy přebírány pracovníky ČGS. Údaje jsou kontrolovány, doplňovány a ukládány do databází tzv. Surovinového informačního subsystému ČGS (SurIS). Z výsledků sběru dat jsou zpracovávány tiskové výstupy "Přehled zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů", které jsou rozesílány oprávněným institucím podle rozdělovníku schváleného MPO.

Kromě údajů o zásobách a těžbě nerostných surovin jsou pravidelně předávány také údaje o rekultivacích. Tyto sumární přehledy jsou zpracovávány ve formě tiskových sestav nebo tabulkových souborů a jsou prezentovány v ročence MŽP. Mezi sledované položky patří plochy dotčené těžbou, plochy v rekultivaci, revitalizované plochy a finanční rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Instrukce k formuláři Hor – MPO

Instrukce pro vyplňování formuláře pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence za rok 2022.

Právní předpisy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742110
jaromir.stary@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742165
dalibor.masek@geologycz