Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > Státní geologická služba > Nerostné suroviny > Rezortní zjištování > Výkaz Hor (MPO) 1-01

Státní statistický výkaz Hor (MPO) 1-01

Na základě smluvního ujednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) zpracovává ČGS údaje statistických výkazů Hor (MPO) 1-01 do "Přehledu zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů ".

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 je součástí státního Programu statistických zjišťování. Získané údaje slouží především Ministerstvu průmyslu a obchodu k naplňování cílů Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů (schválené usnesením vlády ČR č. 1311 z 13.12.1999). Údaje z výkazů jsou dále využívány Státní báňskou správou, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, ostatními orgány státní správy a samosprávy a dalšími institucemi. Výkaz jsou povinny každoročně vyplnit ekonomické subjekty, kterým byl stanoven dobývací prostor nebo jsou vlastníky ložiska nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku, a nebo jsou organizacemi ve smyslu § 3a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým bylo vydáno oprávnění k vykonávání hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Od roku 2004 jde o tzv. výběrový výkaz, kterým jsou obesílány pouze ty organizace, jejichž údaje jsou potřebné pro výše uvedené instituce.

Vlastní výkaz je členěn na 3 samostatné části.

  • Část "A" zahrnuje základní a provozní údaje o organizaci.
  • Část "B" se zpracovává samostatně pro každý dobývací prostor (DP) a zahrnuje základní údaje o DP, údaje o zásobách a těžbě v DP a údaje o sanaci, rekultivaci a důlních škodách v DP.
  • Část "C" se zpracovává samostatně pro každé ložisko nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku a zahrnuje obdobné údaje jako předchozí část, tedy základní údaje o ložisku nevyhrazeného nerostu, údaje o zásobách a těžbě na ložisku nevyhrazeného nerostu a údaje o zahlazení následků těžby a rekultivaci na ložisku nevyhrazeného nerostu.

Údaje ve výkazech jsou vztaženy vždy ke konkrétnímu dobývacímu prostoru nebo ložisku nevyhrazeného nerostu za sledovaný rok a mají charakter tzv. individuálních dat. Jejich ochrana je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídá za ní MPO. Všichni pracovníci, kteří s výkazy pracují, mají složený slib mlčenlivosti podle § 16 tohoto zákona. V praxi to znamená, že údaje z výkazů mohou být prezentovány buď se souhlasem dotčených organizací a MPO nebo ve formě sumářů (např. za jednotlivé suroviny nebo územní celky) tak, aby nebylo možné zjistit původce dat.

Podrobné informace o aktuálním programu zjišťování, charakteristikách šetření, kontaktních místech pro sběr a zpracování výkazů, formuláře ke stažení a metodické pokyny k vyplnění výkazu jsou uvedeny na webových stránkách MPO ( www.mpo.cz ) - Ministr - Resortní a statistická zjišťování - Elektronický sběr dat a formuláře ke stažení na aktuální rok - Hor (MPO)1-01, nebo je získáte přímo u pracovníků ČGS RNDr. Jaromíra Starého, Ph.D. a RNDr. Dalibora Maška, kteří také každoročně zpracovávají a aktualizují INSTRUKCE pro zpracování Ročních výkazů báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01.

ČGS zajišťuje distribuci a zpracování údajů z výkazů Hor (MPO) 1-01. Sběrným místem je MPO, postup při sběru dat je uveden v jejich průvodním dopise. Odtud jsou došlé výkazy přebírány pracovníky ČGS. Údaje jsou kontrolovány, doplňovány a ukládány do databází tzv. Surovinového informačního subsystému (SurIS). Z výsledků sběru dat jsou zpracovávány tiskové výstupy " Přehled zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů ", které jsou rozesílány oprávněným institucím podle rozdělovníku schváleného MPO. Uložené údaje je rovněž možno zpracovávat a prezentovat (s ohledem na výše zmíněný charakter individuálních dat) ve formě několika druhů tiskových sestav v podobě předdefinovaných sumářů nebo jako excelové tabulky (formát *.xls).

Kromě údajů o zásobách a těžbě nerostných surovin jsou pravidelně předávány také údaje o rekultivacích. Tyto sumární přehledy jsou zpracovávány ve formě tiskových sestav nebo tabulkových souborů a jsou prezentovány v ročence MŽP. Mezi sledované položky patří plochy dotčené těžbou, plochy v rekultivaci, revitalizované plochy a finanční rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Instrukce k Hor (MPO) 1-01

Instrukce pro zpracování Ročních výkazů báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 za rok 2016.

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742110
fax: +420 234 742 290
jaromir.stary@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742165
fax: +420 234 742 290
dalibor.masek@geologycz