Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Nerostné suroviny > Rezortní zjištování > Výkaz Geo (MŽP) V3-01

Roční výkaz Geo (MŽP) V3-01

Podle § 29 odstavec 4) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vede MŽP, v souladu se zákonem č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, souhrnnou evidenci zásob výhradních ložisek a podle této evidence vede bilanci zásob nerostných surovin České republiky.

Z pověření MŽP tuto Bilanci zpracovává Česká geologická služba. Podkladem pro zpracování Bilance je souhrnná evidence zásob výhradních ložisek, vedená podle § 4 vyhlášky bývalého Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj (MHPR) č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů a výkazy Geo (MŽP) V3-01 každoročně zpracované organizacemi, které provádějí vyhledávání, průzkum a dobývání nerostů nebo zabezpečují ochranu a evidenci nevyužívaných výhradních ložisek. Výkaz je pro příslušný rok schvalován MŽP.

Podrobné pokyny pro zpracování získáte v Instrukcích pro zpracování Výkazů o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostů Geo(MŽP) V3-01 a v Průvodním dopise nebo přímo u pracovníků, kteří výkazy zpracovávají RNDr. Jaromír Starý, Ph.D., RNDr. Jaroslav Novák.

Bilance je zpracovávána formou přehledů " Bilance zásob výhradních ložisek ČR " a " Evidence zásob ložisek nevyhrazených nerostů ČR ". Tabulková část Bilance obsahuje údaje o množství geologických zásob jednotlivých výhradních ložisek, sumární údaje o zásobách surovinového druhu (příp. technologického typu), rozdělené podle způsobu využívání zásob, změny stavu zásob jednotlivých výhradních ložisek s uvedením příčin těchto změn a celkový stav zásob a jejich pohyb. U vybraných surovinových druhů obsahuje i kvalitativní charakteristiku zásob výhradních ložisek a těžené suroviny za uplynulý rok.

Zásoby nerostných surovin vykazované v Bilanci se udávají jako geologické zásoby, t.j. zásoby v původním stavu na ložisku, vyčíslené podle v době schvalování platné klasifikace zásob a platných podmínek využitelnosti. Stavy geologických zásob na sebe v bilanci průběžně navazují. Výchozím podkladem je výpočet zásob schválený nebo prověřený expertizou bývalé Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin (KKZ), Komise pro průzkum a dobývání vyhrazených nerostů (KPDVN) Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj (MHPR) resp. Ministerstva hospodářství (MH) nebo Komisemi pro hospodaření se zásobami (KHZ) jednotlivých těžebních a zpracovatelských resortů. Nově jsou výpočty zásob schvalovány Komisí pro projekty a závěrečné zprávy (KPZ) Ministerstva životního prostředí (MŽP) nebo zadávajícími organizacemi. Rok vyhodnocení ložisek a schválení nebo prověření výpočtů zásob je v Bilanci vyznačen. Každá změna ve výchozím stavu geologických zásob je vykazující organizací doložena.

Pro označení způsobu využití ložisek je hlavním kritériem okolnost, jak se využívají zásoby ložisek v době zpracování Bilance, se zohledněním jejich výhledového uplatnění. Ložisko je přitom charakterizováno jako celek.

Údaje vykazované organizacemi byly před dalším zpracováním a zařazením do Bilance prověřeny MŽP v součinnosti s Českým báňským úřadem (ČBÚ) a MPO z hlediska jejich úplnosti, spolehlivosti a návaznosti na předchozí výkazy.

Státní bilance, zpracovávaná každoročně k 1. lednu příslušného roku se člení na tyto části:

  • Díl I - výhradní ložiska rud a stopových prvků
  • Díl II - výhradní ložiska palivoenergetických surovin
  • Díl III - výhradní ložiska nerudních surovin, kde jsou zařazena výhradní ložiska vyhrazených i nevyhrazených (stavebních) nerudních nerostů nebo surovin.

Analogickým způsobem je každoročně zpracována Evidence zásob ložisek nerostů České republiky. Tento materiál obsahuje nevýhradní ložiska nevyhrazených nerostů (zejména stavebních surovin), která byla do roku 1988 vedena v bilanci zásob ložisek nerostných surovin a další průběžně zjištěná a evidovaná ložiska nevyhrazených nerostů. Dále obsahuje ložiska těžená na základě ustanovení § 19 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů. Údaje o těžbě a zásobách využívaných a části nevyužívaných ložisek jsou převzaty ze rezortních formulářů Ministerstva průmyslu a obchodu Hor - MPO, zpracovávaných organizacemi s oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem dle ustanovení § 3, písm. a) uvedeného zákona.

Bilance zásob výhradních ložisek České republiky a Evidence zásob ložisek nerostů České republiky jsou určeny pouze pro služební potřebu úzce vymezeného okruhu orgánů státní správy. Pro odbornou i laickou veřejnost je od roku 1992 pravidelně vydávána publikace Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny a její anglická mutace "Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic".

Publikace je zpracována pro vybrané nerostné suroviny ČR, které mají nebo v nedávné minulosti měly průmyslový význam. Obsahuje základní údaje z "Bilance zásob výhradních ložisek nerostných surovin" a je doplněna informacemi o cenách surovin, jejich technologických vlastnostech a užití, dovozech a vývozech, hlavních těžebních organizacích a o územním rozložení zdrojů. Umožňuje orientaci v problematice nerostného surovinového potenciálu České republiky a při úvahách o investičních záměrech na těžbu nerostů. S postupujícím vývojem státního informačního systému a mezinárodní spolupráce je publikace průběžně doplňována souvisejícími statistickými údaji, a to i s ohledem na připomínky uživatelů.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Instrukce ke Geo(MŽP)V 3-01

Instrukce pro zpracování Výkazů o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostů Geo(MŽP)V 3-01 za rok 2022.

Právní předpisy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742133
jaroslav.novak1@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742110
jaromir.stary@geologycz