Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Nerostné suroviny > Ložisková ochrana

Ložisková ochrana

V souladu s § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "geologický zákon") a podle § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "horní zákon") eviduje ČGS informace o zjištěných výhradních ložiskách nerostných surovin, chráněných podle § 16 - 19 horního zákona a předpokládaných ložiskách nerostných surovin ve smyslu § 13 geologického zákona.

Orgány územního plánování, tj. pověřené obce, krajské úřady a ústřední orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu, jakož i zpracovatelé územně plánovací dokumentace a stavební úřady jsou povinni vycházet z těchto údajů a navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější (§ 15 horního zákona).

V případě výhradních ložisek nerostných surovin musí orgány územního plánování při územním rozhodnutí postupovat dle §§ § 18 a § 19 horního zákona.

U předpokládaných ložisek (prognózních zdrojů) nerostných surovin mohou orgány územního plánování vydat územní rozhodnutí jen v souladu s § 13, odst. 3 geologického zákona. Předchozí souhlas MŽP není nutné vyžadovat před vydáním územního rozhodnutí u následujících staveb:

  • v intravilánech obcí nebo v souvisle zastavěném území obce podle § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
  • u dočasných staveb, kde předpokládaná délka životnosti stavby nepřesáhne 20 let.

Údaje o výše uvedených objektech jsou uloženy v Informačním systému ČGS a základní informace o nich jsou volně přístupné ve veřejné mapové aplikaci Údaje o území. Pro konkrétní potřebu lze tyto údaje pro vybrané území získat ve formě účelového výstupu.

Právní předpisy
ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742133
jaroslav.novak1@geologycz