Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Nerostné suroviny

Nerostné suroviny

Činnosti výkonu SGS, prováděné z pověření MŽP jsou:

  1. Plnění povinnosti organizace ve smyslu § 10, odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, – zabezpečení ochrany a evidence nevyužívaných výhradních ložisek na základě pověření dle § 8 téhož zákona. ČGS je MŽP pověřena ochranou a evidencí 359 výhradních ložisek. Na 339 z nich je stanoveno chráněné ložiskové území (CHLÚ), na 20 z nich dosud z různých důvodů CHLÚ stanoveno není. Povinností organizace je vést geologickou dokumentaci výhradního ložiska, evidovat stav zásob a jeho změny, navrhnout stanovení, změnu, popřípadě zrušení CHLÚ a pečovat o ochranu výhradního ložiska při územně plánovací činnosti (§ 15 horního zákona) a vyjadřování se k umisťování staveb a zařízení v CHLÚ (§ 19 horního zákona).
  2. Vedení souhrnné evidence zásob výhradních ložisek nerostných surovin ve smyslu § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 vyhlášky MHPR č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů. Elektronická evidence obsahuje databázi surovinového informačního systému (SurIS včetně dílčích registrů a databází) a listinný rejstřík zásob výhradních ložisek a pasporty jejich zásob, výkazy Geo(MŽP)V3-01, Hor – MPO a sbírku listinných (správních) dokladů o ložisku. V ČR je celkem evidováno 1508 výhradních ložisek nerostných surovin, z nichž je 493 těženo.
  3. Každoroční zpracování „Bilance zásob výhradních ložisek nerostů ČR k 1.1.“ příslušného roku dle § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 5 vyhlášky MHPR č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů na základě resortního výkazu Geo(MŽP)V3-01. „Bilance“ se skládá ze 3 dílů (rudy, paliva a nerudy s výhradními ložisky stavebních surovin) a vzhledem k tomu, že obsahuje individuální a důvěrné údaje (velikost a klasifikaci zásob, výši těžby a ekonomické údaje o jednotlivých výhradních ložiskách), není veřejná (slouží pro potřeby ústředních orgánů státní správy).
  4. Vedení evidence zásob nevýhradních ložisek nevyhrazených nerostů (stavební suroviny). V současnosti ČGS eviduje 809 ložisek nevyhrazených nerostů, z nichž je 179 využíváno. Mimo schválenou evidenci je dalších 813 ložisek nevyhrazených nerostů.
  5. Vedení evidence prognózních zdrojů podle § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. V současnosti ČGS eviduje celkem 257 schválených prognózních zdrojů, z toho 131 vyhrazených nerostů a 126 nevyhrazených (stavebních surovin). Kromě toho eviduje dalších 1065 neschválených prognózních zdrojů.

Činnosti výkonu SGS, prováděné pro MPO jsou:

  1. Každoroční zpracování „Přehledu zásob v dobývacích prostorech a ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů k 1.1.“ příslušného roku a „Evidence zásob ložisek nerostů ČR k 1.1.“ příslušného roku na základě státního statistického výkazu Hor – MPO z pověření MPO a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. „Přehled zásob“ je vydáván pouze v elektronické podobě a vzhledem k tomu, že obsahuje individuální a důvěrné statistické údaje (velikost a rozdělení zásob, výši těžby a ekonomické údaje o jednotlivých dobývacích prostorech a ložiskách nevyhrazených nerostů), není veřejná (slouží pro potřeby ústředních orgánů státní správy). „Evidence zásob ložisek nevyhrazených nerostů“ je rovněž z obdobných důvodů neveřejná.
  2. Studijně-rozborová činnost a informační podpora (úroveň prozkoumanosti a ovlivnění horninového prostředí, vývojové řady a grafy zásob a těžeb ložisek nerostných surovin, cen nerostných surovin, zpracování odborných materiálů a publikací) pro potřeby státní surovinové politiky, regionálních surovinových politik, využívání nerostné surovinové základny a státní energetickou koncepci. Publikace „Surovinové zdroje ČR - nerostné suroviny“ a její anglická mutace „Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic“ patří mezi informační nástroje státní surovinové politiky a zároveň jsou jedinými existujícími a dostupnými materiály, které aktuálně informují širší odbornou i podnikatelskou veřejnost v ČR i v zahraničí o stavu naší surovinové základny. Zpětně materiál přispívá k pokrývání potřeby informačních zdrojů tak, že výměnou za tuto publikaci každoročně zdarma získává řadu obdobných publikací a materiálů z jiných evropských i mimoevropských zemí, z nichž některé nejsou prodejné, ani jinak dostupné. Rovněž se pro potřeby státní surovinové politiky a energetické koncepce každoročně zpracovává neveřejný materiál „Pohyb zásob na vyhradních ložiskách nerostných surovin“ za uplynulou dekádu, včetně komentářů k pohybu zásob, vývoji těžeb a zahraničnímu obchodu. Další data, informace, analýzy, studie apod. jsou zpracovávány na základě požadavků.

Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS

Statistické údaje za jednotlivé roky

Právní předpisy
ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742110
jaromir.stary@geologycz