Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Důlní díla > Stará důlní díla

Stará důlní díla

Činnost výkonu SGS, prováděná z pověření MŽP:

Vedení registru starých důlních děl ve smyslu § 35 zákona ČNR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a §§ 1, 2 vyhlášky MŽP ČR č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru.

Stará důlní díla

Starým důlním dílem se podle tohoto zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Podle úpravy platné od roku 2002 je starým důlním dílem také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Oznamovací povinnost je všeobecná, což je uvedeno v odst. 5 tohoto zákona ("Kdo zjistí staré důlní dílo nebo jeho účinky na povrch, oznámí to bezodkladně ministerstvu životního prostředí České republiky."). V §1, odstavci 2 výše uvedené prováděcí vyhlášky se uvádí, že "v oznámení starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch se uvede místo a čas zjištění a stav nebo rozsah poškození povrchu, například velikost propadliny". Oznámení projevů důlního díla je možné provést písemně nebo elektronicky (e-mailem). Kromě toho byla také vyvinuta a pro veřejnost zprovozněna webová aplikace, která funguje i na mobilních zařízeních a pro lokalizaci využívá GPS.

Do registru starých důlních děl jsou zařazována všechna došlá oznámení. V rámci jednotlivých oznámení může být uvedeno i více důlních děl (objektů). Vlastní registr je veden formou složek, obsahujících záznamový list, výřez mapy s lokalizací díla, vyjádření ČGS pro MŽP, veškerou korespondenci a další související materiály. K registru patří i tzv. dokladová část, zahrnující plány zabezpečení, závěrečné technické zprávy a další pomocné zprávy a posudky. Tyto materiály jsou uloženy pod samostatnými signaturami v archivu Geofond. Následným šetřením ČGS jsou oznámené objekty zařazeny do příslušných kategorií.

Rozlišují se:

  • stará důlní díla (SDD) dle definice v § 35 horního zákona,
  • opuštěná průzkumná důlní díla (OPDD), provozovaná ze státních prostředků v rámci geologického průzkumu, která nebyla po ukončení prací předána těžbě,
  • opuštěná důlní díla (ODD), díla mimo provoz, která mají svého majitele nebo jeho právního nástupce,
  • ostatní objekty (jiné), většinou podzemní prostory, které byly vyraženy za jiným účelem než pro těžbu a průzkum nerostných surovin.

Zastoupení jednotlivých kategorií v registru SDD

Stav k 1. 1. 2022.

Zastoupení kategorií v registru Starých důlních děl

V případě, že jde o staré důlní dílo, které ohrožuje zákonem chráněný obecný zájem, přebírá odpovědnost za jeho sanaci v nezbytně nutném rozsahu stát prostřednictvím Ministerstva životního prostředí.

Propady starých důlních děl

Údaje z registru SDD jsou zároveň zpracovány do databáze starých důlních děl, která je součástí informačního systému. Šetření oznámení projevů důlních děl vychází zejména z rozsáhlého odborného textového a mapového materiálu uloženého v archivu Geofond v Praze a na pracovišti v Kutné Hoře. Využívány jsou zejména informace v databázích báňských map, poddolovaných území a hlavních důlních děl.

Stav databáze SDD k 1. 1. 2022 byl 2 982 objektů v rámci 2 982 oznámení. Kromě toho bylo zaevidováno 9 hromadných oznámení informativního charakteru, která upozorňovala na existenci více než 2 800 dalších objektů.

Přírůstky v evidenci starých důlních děl 1988 – 2021

Přírůstky v evidenci starých důlních děl

Informace o lokalizaci a stavu starých důlních děl jsou využívány zejména pro odborná vyjádření k územnímu plánování. Jednotlivá důlní díla a jejich projevy na povrch jsou zakreslovány do map poddolovaných území, které jsou pravidelně poskytovány orgánům veřejné moci a územního plánování. Tyto vlivy důlní činnosti jsou zároveň prezentovány v rozsahu tzv. základní informace na webových aplikacích ČGS.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Registr SDD 2021

Stav registru starých důlních děl za rok 2021

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2020

Stav registru starých důlních děl za rok 2020.

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2019

Stav registru starých důlních děl za rok 2019.

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2018

Stav registru starých důlních děl za rok 2018.

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2017

Stav registru starých důlních děl za rok 2017.

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2016

Stav registru starých důlních děl za rok 2016.

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2015

Stav registru starých důlních děl za rok 2015.

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2014

Stav registru starých důlních děl za rok 2014.

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2013

Stav registru starých důlních děl za rok 2013.

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2012

Stav registru starých důlních děl za rok 2012.

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2011

Stav registru starých důlních děl za rok 2011.

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2010

Stav registru starých důlních děl za rok 2010.

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2009

Stav registru starých důlních děl za rok 2009.

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2008

Stav registru starých důlních děl za rok 2008.

ikonka PDF dokument
Registr SDD 2007

Stav registru starých důlních děl za rok 2007.

Právní předpisy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742143
pavel.sir@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742116
renata.kachlikova@geologycz