Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Důlní díla

Důlní díla

Činnosti výkonu SGS, prováděné z pověření MŽP jsou:

  1. Vedení databáze důlních děl vychází z potřeby přehledné evidence základních údajů o jednotlivých důlních dílech na území České republiky. Hlavním důlním dílem se podle § 10, odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, rozumí všechna důlní díla, která vyúsťují na povrch a důlní díla otevírající výhradní ložisko nebo jeho ucelenou část. Struktura databáze vychází z evidenčního listu hlavního důlního díla, uvedeného v příloze č. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., ale navíc je sledována celá řada dalších položek, které jsou nezbytné pro operativní řešení případů ohlášených "starých důlních děl" (§ 35 zákona č. 44/1988 Sb., (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 363/1992 Sb.). Databáze obsahuje řadu dalších informací o každém objektu a rovněž digitální dokumentaci ve formátu *.jpg - např. výřez mapy, fotografie, nákres. Je evidována zejména přesná lokalizace ústí jednotlivých děl na povrchu, topografická situace, vlastnické vztahy, technické údaje, soudobý stav těchto děl, jejich nebezpečnost a případné zajištění. Kromě výše uvedeného využití při řešení problematiky starých důlních děl, je databáze využívána zejména při tvorbě územního plánu a kontrole důlních děl z hlediska bezpečnosti. Objekty důlních děl jsou dnes standardně vykreslovány v rámci map poddolovaných území. Dosavadní počet evidovaných důlních děl nelze považovat za konečný. Údaje jsou průběžně aktualizovány a doplňovány na základě nových zjištění. V současné době databáze obsahuje celkem 26 156 objektů a 20 530 grafických příloh.
  2. Vedení databáze ploch dotčených těžbou nerostných surovin, ploch v rekultivaci a sanaci a ploch revitalizovaných pro naplnění kompetence MŽP - ochrana horninového prostředí a ekologický dohled nad těžbou (§ 13 zákona č. 2/1969 Sb., a § 1 odst. (5) bod 5. zákona č. 272/1996 Sb.). Údaje o plochách dotčených těžbou jsou součástí státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01 báňsko-technických a provozních údajů. Jednotlivé údaje jsou vztaženy k dobývacím prostorům nebo ložiskům nevyhrazených nerostů. Od roku 1999 jsou pravidelně sledovány a doplňovány aktuální hodnoty pro každý kalendářní rok. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. individuální data, poskytují se pouze jako sumární přehledy. Kompletní údaje získávají pouze organizace uvedené ve schváleném rozdělovníku MPO.
  3. Vedení databáze poddolovaných území v ČR. V současné době databáze obsahuje údaje o 5 670 územích. Slouží mimo jiné jako podklad pro potřeby územního plánování.
  4. Vedení registru starých důlních děl ve smyslu §35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a §§ 1, 2 vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru, na základě oznámení o zjištění starého důlního díla a součinnost s MŽP a OBÚ při řešení problematiky ohlášených důlních děl. Starým důlním dílem se rozumí důlní dílo v podzemí nebo také lom po těžbě vyhrazených nerostů, které jsou opuštěny a jejichž původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. V současné době registr obsahuje celkem 2 593 oznámení, která zahrnují 2 272 starých důlních děl. Kromě toho je z předchozích let evidováno 9 hromadných oznámení, která obsahují informaci o 2 862 objektech bez přesnější specifikace.
  5. Vedení databáze báňských map. Jedná se o mapy, plány a náčrty, které zachycují báňskou tématiku a lze je lokalizovat na území České republiky. Zastoupeny jsou originály i různé kopie map tištěných i rukopisných. Většina map vznikla ve 20. století (téměř 5 200), ale jsou zde i mapy z 19. století (více než 1 000), 18. století (téměř 350) a z 16.-17. století (téměř 20). Mapy jsou digitalizovány a prostorově lokalizovány. Veškeré fondy jsou prostřednictvím webové aplikace přístupné široké veřejnosti. Databáze v současné době obsahuje víc než 18 000 položek.

Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS Surovinové zdroje České republiky v e-shopu ČGS

Statistické údaje za jednotlivé roky

Právní předpisy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742142
anna.horakova@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742143
pavel.sir@geologycz
Česká geologická služba
Dačického náměstí 11/7
274 01 Kutná Hora
tel.: +420327515724
jolana.sanderova@geologycz