Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba

Státní geologická služba

Činnosti České geologické služby při výkonu státní geologické služby

Účelem státní příspěvkové organizace Česká geologická služba (dále jen ČGS) je výkon státní geologické služby (dále jen SGS) na území České republiky a s ním souvisejících činností na základě pověření Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) ve smyslu § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích.

Hlavní činnosti při výkonu SGS, vyplývající přímo ze zákonů a právních předpisů jsou:

 1. Shromaždování, trvalé uchovávání, odborné zpracovávání, vyhodnocování a zpřístupňování geologické dokumentace a výsledků geologických prací provedených fyzickými a právnickými osobami na území České republiky ve smyslu § 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a § 1216 vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, s cílem umožňovat jejich využití zejména pro odbornou podporu orgánů veřejné moci, potřeby péče a ochrany životního prostředí z hlediska trvale udržitelného rozvoje, účely ochrany a evidence nerostných zdrojů, účely územního plánování, tvorbu surovinové politiky i energetické koncepce státu a využívání surovinové základny státu, usměrňování a řízení geologického průzkumu vyhrazených nerostů a ostatních nerostných zdrojů, svobodný přístup k informacím, potřebu fyzických i právnických osob a potřeby vědy;
 2. tvorba, rozvoj, zabezpečování provozu a trvalá aktualizace komplexního informačního systému státní geologické služby ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, zajišťování efektivního přístupu k datům a informacím;
 3. projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací pro potřeby České republiky;
 4. posudková a rešeršní činnost v oblasti geofaktorů životního prostředí a zvláštních podmínek geologické stavby území (zjištěná a předpokládaná ložiska nerostů, území se zvlášť nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry – poddolovaná a sesuvná území) ve smyslu § 13 a k naplnění § 17 o výkonu státní geologické služby zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi další činnosti výkonu SGS, které ČGS vykonává z pověření MŽP patří:

 1. Plnění povinnosti organizace ve smyslu § 10, odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, – zabezpečení ochrany a evidence nevyužívaných výhradních ložisek na základě pověření dle § 8 téhož zákona;
 2. vedení registru starých důlních děl ve smyslu §35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a §§ 1, 2 vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru, na základě oznámení o zjištění starého důlního díla a součinnost s MŽP a OBÚ při řešení problematiky ohlášených důlních děl;
 3. vytvoření, vedení a pravidelná aktualizace registru uzavřených a opuštěných úložných míst (deponií po těžbě nerostných surovin v ČR podle § 17 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů pro naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2006/21/ES (o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES);
 4. evidence nově zahajovaných geologických prací ve smyslu § 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;
 5. poskytování údajů o území pro územně analytické podklady podle § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
 6. vedení souhrnné evidence zásob výhradních ložisek nerostných surovin ve smyslu § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 vyhlášky MHPR č. č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů;
 7. každoroční zpracování „Bilance zásob výhradních ložisek nerostů ČR k 1.1.“ příslušného roku dle § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 5 vyhlášky MHPR č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů na základě ročního výkazu GeoV(MŽP)V3-01 o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin;

 1. evidence a monitoring sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací a vedení jejich registru podle § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;
 2. vedení databáze ploch dotčených těžbou nerostných surovin, ploch v rekultivaci a sanaci a ploch revitalizovaných pro naplnění kompetence MŽP - ochrana horninového prostředí a ekologický dohled nad těžbou (§ 13 zákona č. 2/1969 Sb. a § 1 odst. (5) bod 5. zákona č. 272/1996 Sb.);
 3. vedení registru povolení vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů; zpracovávání stanovisek k nově vydávaným rozhodnutím MŽP podle § 4 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a vedení registru předchozích souhlasů k návrhům na stanovení dobývacího prostoru, vypracovávání stanovisek k nově vydávaným souhlasům MŽP podle § 24 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 4. vedení databáze poddolovaných území v ČR, ve smyslu § 35 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 5. vytvoření a vedení databáze hlavních důlních děl v ČR pro naplnění dohody představitelů MŽP, MPO a ČBÚ, která vychází z potřeby zpracování materiálů pro jednání vlády a řešení problematiky dle § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru;
 6. zabezpečování činnosti archivu výsledků geologických prací a dokumentace ve smyslu § 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;
 7. vedení databáze báňských map;
 8. vedení evidence zásob nevýhradních ložisek nevyhrazených nerostů (stavební suroviny);
 9. vedení evidence prognózních zdrojů podle § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;
 10. vedení registru vrtů, včetně hydrogeologických a geofyzikálních údajů;
 11. vedení databáze hmotné dokumentace (vrtná jádra, vzorky);
 12. vedení databází geofyzikálních dat (magnetometrie, radiometrie, spektrometrie gama, gravimetrie, petrofyzika, seismika, geoelektrika - měření VES) a map geofyzikální prozkoumanosti.

Mezi ostatní činnosti výkonu SGS, které ČGS vykonává pro MPO patří:

 1. Každoroční zpracování „Přehledu zásob v dobývacích prostorech a ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů k 1.1.“ příslušného roku a „Evidence zásob ložisek nerostů ČR k 1.1.“ příslušného roku na základě ročního formuláře Hor - MPO pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence podle § 29a odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 2. studijně-rozborová činnost a informační podpora (úroveň prozkoumanosti a ovlivnění horninového prostředí, vývojové řady a grafy zásob a těžeb ložisek nerostných surovin, cen nerostných surovin, zpracování odborných materiálů a publikací) pro potřeby státní surovinové politiky, regionálních surovinových politik, využívání nerostné surovinové základny a státní energetickou koncepci.

Právní předpisy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742144
vit.strupl@geologycz
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742110
jaromir.stary@geologycz