Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Popularizace > Zajímavé odkazy > Mapové servery

Mapové servery a informační systémy

Odkazy na mapové servery a informační systémy s geovědní tématikou.

Geologie

Geologické a geovědní mapy ČR

Na těchto stránkách je přístupná geologická mapa ČR, podrobné regionální geologické mapy ČR a další zajímavé geovědní informace pro libovolné místo v ČR.

Geologické mapy Slovenska

Mapový server Štátného geologického ústavu Dionýza Štúra. Nabízí velké množství geologických a geovědních map různých měřítek.

Portál EGDI (European Geological Data Infrastructure)

Stránky pilotní verze geoportálu, který bude do budoucna zahrnovat výsledky velkých evropských geovědních projektů, jako byl např. OneGeology-Europe, jehož cílem bylo zpřístupnění geologických prostorových dat Evropy v prostředí internetu. Zobrazovaná geologická mapa v měřítku 1 : 1 000 000 byla terminologicky harmonizována a v roce 2016 byl její obsah dán do souladu s požadavky evropské směrnice INSPIRE.

Digitální geologická mapa světa - projekt OneGeology

Na projektu tvorby digitalní mapy světa se podílí i Česká geologická služba.

Archivní, katastrální a topografické mapy

Národní geoportál INSPIRE

Stránky nabízí nepřeberné množství mapových aplikací: např. správních jednotek, zeměpisných názvů, chráněných území, půd a další. Na serveru naleznete rovněž přehled mapových serverů institucí státní správy a krajských portálů.

ČÚZK - nahlížení do katastru nemovitostí

Bezplatné „Nahlížení do katastru nemovitostí“ umožňující získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel a budov evidovaných v katastru nemovitostí.

Archivní mapy ČÚZK - prohlížení

Aplikace umožňuje bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Prozatím jsou přístupná data ze skenování císařských povinných otisků stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska 1:2880 (1824-1843), topografických sekcí 1:25 000 třetího vojenského mapování (1872–1953), Sbírky map a plánů do roku 1850 a jako doplněk k císařským povinným otiskům výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948.

Stará mapová díla z území Čech, Moravy a Slezska

Webová prezentace starých mapových děl např. I. - III. vojenské mapování vytvořená laboratoří geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně.

Podrobná historická letecká mapa celé ČR

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) zveřejnila mapovou aplikaci pro evidenci kontaminovaných míst, jejíž součástí je kromě současné letecké mapy (ortofotomapy) i podrobná historická letecká mapa celé ČR z 50. let 20. století a to v prostorovém rozlišení 50 cm/pixel. Pomocí této aplikace lze například porovnávat současný a historický stav geologických lokalit z ptačí perspektivy či různé změny v krajině.

ArcČR® 500

Digitální vektorová geografická databáze České republiky ArcČR® 500 je vytvořena v podrobnosti měřítka 1 : 500 000. Jejím obsahem jsou přehledné geografické informace o České republice. Data vznikla ve spolupráci ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřického úřadu a Českého statistického úřadu a jsou distribuována zdarma.

Ochrana přírody

Mapový server Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Vymezení zvláště chráněných území a další data o ochraně přírody.

Atlas životního prostředí v Praze

Atlas životního prostředí v Praze je soubor webových mapových aplikací, které prezentují dostupné informace o stavu a ochraně životního prostředí v hl. m. Praze. Tematicky je rozčleněn do oblastí ovzduší, krajina, voda, hluk a odpady. Mapy jsou pravidelně aktualizovány na základě údajů od Magistrátu hl. m. Prahy, Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a dalších městských a státních organizací.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) - Katalog mapových informací

Z nabízených mapových aplikací ÚHÚL si můžete vybrat např. přehledové mapy, mapy zdravotního stavu lesů, vlastnické poměry a další.

Pedologie

Geoportál SOWAC-GIS - Výzkumný ústav meliorací a půd (VÚMOP)

Geoportál SOWAC-GIS je tematicky zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny na území České republiky a provozuje jej Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Cílem geoportálu je transfer nejaktuálnějších vědeckých poznatků do praxe. Geoportál nabízí informace v podobě mapových projektů a speciálních aplikací, z nichž některé jsou volně přístupné k nekomerčnímu využití, jiné jsou určeny pouze registrovaným uživatelům.

Půdní mapa Slovenska

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy zpřístupňuj půdní mapy Slovenska v měřítku 1 : 400 000, kromě toho na portále naleznete i informace o degradaci půd, produkční potenciál zemědělské půdy a další charakteristiky zemědělské půdy.

Hydrogeologie, hydrologie

Hydroekologický informační systém - HEIS VÚV T.G.M.

Centrální informační systém VÚV TGM, v.v.i. v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod

Voda v krajině

Portál „Voda v krajině“ přináší komplexní podporu zájemcům o projekty, které jsou založeny na využití přírodě blizkých protipovodňových opatření (PBPO). Součástí portálu jsou také detailní mapové prezentace již zpracovaných návrhů PBPO na vybraných územích ČR.

Základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000

Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 je státním mapovým dílem pro oblast vodního hospodářství. Slouží především jako podklad pro oblastní vodohospodářské studie, pasportizaci vodních toků, projektování vodohospodářských děl a ekologické studie. Její vydávání zajišťuje Výzkumný ústav vodohospodářský TGM ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem.

Základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000 - vydané do r. 1999

Informační systém voda v ČR

Gestorem Vodohospodářského informačního portálu VODA je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady ČR, tj. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany, v koordinaci s Ministerstvem vnitra. Prostřednictvím jednotných, přehledných a snadno dostupných aplikací zde zmiňované resorty prezentují široké veřejnosti věrohodné informace o našich vodách a tak přispívají k její lepší a včasné informovanosti.

Hlásná a předpovědní povodňová služba

Mapová aplikace znázorňuje stavy a průtoky na tocích. Rovněž se zde zobrazují případné výstražné zprávy vydávané Českým hydrometeorologickým ústavem.

ikonka odkazů Odkazy
ikona Mapový server
European Geological Data Infrastructure
OneGeology
Výzkumná infrastruktura CzechGeo/EPOS
EPOS - European Plate Observing System
Národní geoportál INSPIRE
Evropský geoportál INSPIRE
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089452
otmar.petyniak@geologycz