Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Popularizace

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Popularizace > Významné geologické lokality

Významné geologické lokality

Informace o geologických lokalitách v České republice jsou soustředěny v databázi Významných geologických lokalit. Tato databáze zahrnuje zvláště chráněná území v různém stupni ochrany a také další lokality vědecky významné či zajímavé, z nichž mnohé si zasluhují být k ochraně navrženy. Každý záznam obsahuje podrobnou geologickou charakteristiku lokality, stupeň a důvod ochrany, střety zájmů, lokalizaci včetně grafického znázornění (propojeno také s Mapovým serverem ČGS), popř. odkazy na literaturu. Z celkového počtu 3205 lokalit přístupných na internetu je více než 60% doprovázeno dokumentačními fotografiemi (12/2020).

Pískovcové skalní hřiby na Slavném - Broumovské stěny

Pískovcové skalní hřiby na Slavném - Broumovské stěny. (Autor: Pavla Gürtlerová)

Přístup do databáze

Ikonka pro odkaz na aplikaci geologické lokality

Vyhledávací aplikace

Výběr a prohlížení v databázi podle specificky zadaných podmínek.

Ikonka pro odkaz na mapovou aplikaci geologických lokalit

Mapová aplikace

Vymezení lokalit v mapě s využitím dalších geoinformačních vrstev. Umožňuje přidávat i další mapové služby.

Popularizace geologie

Mapová mobilní aplikace obohacená o další popularizačně geologická témata. Z lokalit jsou vyčleněny turisticky atraktivní geologické zajímavosti se stručnějšími popisy. Doplněno o geologická muzea a expozice, národní geoparky, geologické průvodce a geologickou mapu.

Geologické zajímavosti České republiky

Mapová mobilní aplikace zobrazuje z databáze lokalit pouze ty nejzajímavější. Uvádí k nim stručnější popisy a navíc obsahuje další turisticky zajímavé vrstvy - geologická muzea a expozice, národní geoparky, geologické průvodce, lomy na dekorační kámen a stavby s jejich použitím, vrstvu důlních děl a geologickou mapu.

Přehled významných geologických lokalit na mapě ČR

Struktura a obsah databáze

Databáze obsahuje především informace o lokalizaci, geologické charakteristice a ochraně území významných geologických lokalit v České republice. K rozšíření těchto informací pomáhá i využití dalších datových zdrojů České geologické služby.

Prostorové umístění lokality je určeno jak geometricky v souřadnicovém systému (S-JTSK), tak zařazením lokality do území mapového listu 1 : 25 000 a 1 : 50 000 (Základní mapy středních měřítek) a dále do příslušného katastru, okresu a kraje. Lokalizace jednotlivých objektů je charakterizována také stručným popisem, který by měl pomáhat k orientaci v terénu při vyhledání lokality. V databázi je území České republiky rozděleno do „oblastí“ podle působnosti oblastních geologů ČGS, kteří mají při zadávání a správě záznamů nezastupitelnou roli a jsou garanty věrohodnosti prezentovaných údajů. Tyto oblasti se většinou snaží kopírovat větší regionálněgeologické celky.

Geologická charakteristika lokalit je zaměřena především na popis geologických fenoménů, které určují její zásadní význam. Záznam obsahuje popis hornin, jejich vzájemný vztah, genezi (vznik) a regionálněgeologické a stratigrafické („časové“) zařazení nebo popis strukturních prvků a geomorfologických jevů případně informace o výskytu minerálů a zkamenělin. Všímá si i ložiskového a historického významu lokality. Díky strukturovanému záznamu je možné vyhledávat v databázi podle různých témat (vědních oborů, které se lokality týkají), jevů (geologických a geomorfologických přírodních úkazů, které se na lokalitě nalézají), geneze (původu geologických jevů) a podle hornin, včetně jejich regionálněgeologického a stratigrafického zařazení. U popisu lokality nechybí zmínka o případném stratotypu, významném studijním profilu, případně o využití lokality ke geologickým exkurzím.

Trilobiti Ellipsocephalus hoffi, střední kambrium, lokalita Jince

Trilobiti Ellipsocephalus hoffi, střední kambrium, okolí Jinců (Autor: Pavel Bokr)

Ochrana území je v databázi zohledněna ze dvou hledisek. První rozděluje geologické lokality podle jejich vztahu k ochraně neživé přírody–stupně ochrany. Druhé si všímá jejich umístění v chráněném území.

Podle stupně ochrany jsou významné geologické lokality v databázi ČGS rozděleny do tří skupin:
A – Významné geologické lokality, chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Tento zákon stanovuje formu územní ochrany zvláště chráněných území (PP, PR, NPP, NPR). Vysvětlení termínů týkajících se ochrany území najdete v souboru "Ochrana geologických lokalit" nebo na stránkách AOPK (Agentury ochrany přírody a krajiny ČR). Do této skupiny patří významné geologické lokality, kde je geologický fenomén jedním z předmětů ochrany nebo je její důležitou součástí.
B – Významné geologické lokality doporučené k ochraně. U těchto lokalit je geologický fenomén důvodem k doporučení zvýšení ochrany. Patří sem také lokality, které se mohou svojí geologickou náplní srovnávat s lokalitami, u kterých je ochrana již zákonem zajištěna (kategorie A).
C – Významné geologické lokality registrované v ČGS. Geologický fenomén je u nich důvodem k registraci v databázi ČGS. Jde především o výchozy typických hornin a starých důlních prací zjištěných během základního geologického mapování 1 : 25 000 nebo o místa, která dokumentují nálezy zajímavých geologických a geomorfologických jevů s menší vypovídací hodnotou než u kategorie B. Patří sem i lokality, jejichž význam se snížil poškozením nebo celkovým zarůstáním vegetací. Geologické lokality v této skupině mají především dokumentační význam, neboť umožňují evidovat místa, která mohou být důležitá pro budoucí generace. Některé z nich mohou být následně převedeny i do vyšší kategorie.

Na základě podkladů AOPK ČR je v databázi zohledněno umístění významných geologických lokalit ve velkoplošných chráněných územích : národních parcích (NP), chráněných krajinných oblastech (CHKO), přírodních parcích (PřP) i národních geoparcích (NGP).

Kromě stupně ochrany naleznete v databázi i popis důvodu ochrany, který v případě kategorie B a C popisuje důvod zařazení lokality do databáze. Nechybí ani zmínka o stavu lokality a střetech zájmů – o okolnostech, které by mohly stav lokality negativně ovlivnit.

Popis lokality doplňují obecné údaje týkající se samotného záznamu, dále přehled použité literatury a záznam o zápise a aktualizaci dat. Všechny fotografie použité u výsledného popisu lokality, které lze dohledat ve"Vyhledávací aplikaci", jsou propojeny přímo do fotoarchivu ČGS s podrobnými informacemi o snímku. Případně si v něm můžete vyhledat i jiné fotografie z okolí lokality.

Malé Svatoňovice - styk křídových a permských sedimentů v tektonickém pásmu hronovsko-poříčské poruchy

Styk křídových a permských sedimentů v tektonickém pásmu hronovsko-poříčské poruchy - Malé Svatoňovice (Autor: Pavla Gürtlerová)

Historie databáze a datové zdroje

Na počátku 90. let byl realizován návrh vytvořit evidenci významných geologických lokalit, který předložili Mgr. Vladimír Lysenko (ČGS) a prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc.(PřFUK). Spolu se svými kolegy z České geologické služby, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR, muzeí a dalších institucí se podíleli na sběru informací týkající se geologických lokalit a jejich ochrany. Registr vznikal v ČGS původně ve formě kartotéky. V letech 1997 - 2001 byl postupně převáděn do databázové podoby. Od roku 2001 je tato databáze využita v Geografickém informačního systému (GIS) České geologické služby a je postupně doplňována a aktualizována především o informace získané geologickým mapováním v měřítku 1:25 000. V poslední době dochází k aktualizaci záznamů se zaměřením na maloplošně chráněná území a doplňují se lokality související se základním mapováním i ve spolupráci s oblastními geology.

Transgrese křídy na karbon v ohybu silnice u Lobče.

Transgrese křídy na karbon v ohybu silnice u Lobče. (Autor: Pavla Gürtlerová)

Dostupnost dat

Databáze je dostupná přes vyhledávací aplikaci a mapový server ČGS. Veřejnosti nepřístupné jsou záznamy, které se v současné době editují. Distribuce dat podléhá datové směrnici ČGS.

Citace

Databáze významných geologických lokalit [databáze online]. Praha, Čes. geol. služba., 1998 [citováno 20XX-XX-XX]. Dostupné z URL http:// lokality.geology.cz.

Výstupy projektu

Vybrané propagační materiály a literatura.

Významné geologické lokality ČR - databáze a její přínos pro ochranu geologického dědictví

poster, listopad 2022

Geologické zajímavosti České republiky

Článek o aplikaci Geologické zajímavosti ČR v časopise ArcRevue, č. 4, 2015

Geologické zajímavosti ČR - poster

Poster vytištěný na Otevřený kongres České a slovenské geologické společnosti, Beroun, září 2019

Webové mapové aplikace ČGS - poster

Poster vytištěný na Den Země v ČGS, duben 2019

Geologické lokality - geologické zajímavosti - fotoarchiv (propagační leták)

Informační skládačka o přístupu k datům o významných geologických lokalitách, geologických zajímavostech a fotoarchivu ČGS.

Za geologií České republiky - v současné přírodě poznáváme naší minulost

Článek o aplikacích Geologické lokality ČR, Geologické zajímavosti ČR a Fotoarchív v časopise Živa, č. 2, 2017

Správa databáze

Markéta Vajskebrová, Helena Skarková

Dotazy a připomínky

lokality zavináč geology tečka cz

Pískovcové skály Teplických stěn - Chrámové věže.

Pískovcové skály v Teplickém skalním městě - Chrámové a Martinské stěny. (Autor: Richard Gürtler)

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Ochrana geologických lokalit

Vysvětlení terminologie týkající se ochrany geologických lokalit

ikonka odkazů Odkazy
Geologické zajímavosti ČR
Fotoarchív ČGS
Naučné stezky
Dekorační kameny ČR
Virtuální muzeum
Geologická encyklopedie
Geologie CHKO a NP - prodej

Geologie Chráněných krajinných oblastí a Národních parků. (skládačka - on-line obchod)

Ochrana neživé přírody

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Ochrana území

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

JESO AOPK ČR

Jednotná evidence speleologických objektů

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089444
marketa.vajskebrova@geologycz
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429243
pavla.petrova@geologycz