Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > O nás > Organizační členění > Útvar 700 > Oddělení 760

Oddělení spisové a dokumentační (760)

Samostatné oddělení spisové a dokumentační od 1.6.2013 plní funkci, jednak správního archivu organizace, podle § 2 Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a současně zajišťuje fungování odborného archivu.

Správní archiv zajišťuje veškeré činnosti spojené se správou a oběhem spisové agendy celé organizace. Pracovníci oddělení poskytují služby s ní spojené jednak, v centrální podatelně ČGS na Klárově 3, Praha 1, ale také v podatelně v Kostelní ul. 26, Praha 7. Současně je tato agenda koordinována v detašovaných pracovištích ČGS v Praze - Barrandov, Brně a Jeseníku.

Veškeré nepublikované výstupy z odborné a posudkové činnosti organizace, pozůstalosti a rozsáhlá geovědní mapová sbírka české a zahraniční provenience je zpracovávána a dostupná v odborném archivu instituce. Tento fond je zpřístupňován z pracoviště ČGS v Kostelní ul., Praha 7.

Mapová geovědní sbírka odborného archivu ČGS

Přehled o fondu tištěných a rukopisných map s geovědní tematickou zpracovaných v odborném archivu ČGS.

Hnědouhelný důl ve Světci 1766. Johann Habel

V roce 2011 byla vydána publikace, autorů R. Jírů, A. Čejchanové a P. Rojíka, s názvem „Hnědouhelný důl ve Světci 1766. Johann Habel“. Kniha zpřístupňuje unikátní kopii rukopisné zprávy z fondu archivu ČGS, jejíž originál byl napsán v kurentu. Rukopisný text informuje o osobní prohlídce písaře J. Habela v malodolu Světec (na Bílinsku) v druhé polovině 18 stol.. Publikovaný text zobrazuje velmi podrobně počátky dolování hnědého uhlí na Bílinsku a zabývá se především technickými způsoby těžby suroviny na této lokalitě. Vlastní rukopis je doplněn o náčrty autora, které zobrazují jednak uspořádání dolu, rozmístění jednotlivých zařízení a zobrazení štol, ale také se zde autor věnuje vlastnímu návrhu úprav pece pro výrobu piva s využitím s hnědého uhlí. Hlavní část publikace tvoří text převedený do současné němčiny a jeho překlad do češtiny. Tento text je doplněn dobovými fotografie z Bílinska a v grafické části je studovaná oblast přiblížená na výřezech několika vybraných mapových dokumentů, především z fondů archivu ČGS.

Historie odborného archivu ČGS

Hlavní náplní Odborného archivu ČGS od počátku existence bylo shromažďovat a zpracovávat především výsledky a podklady vlastního geologického výzkumu a geologického mapování na území státu. Byl kladen velký důraz na vytváření nových tištěných map, mapující území státu (např. 1:75 000, později 1:200 000) a na shromažďování mapových podkladů pro tyto výstupy. Tím vznikl základ dnešní obsáhlé mapové sbírky tištěných a rukopisných českých map. Tyto mapy byly v průběhu let doplněny i o unikátní sbírku široké škály tištěných geovědních map zahraničí, pocházejících hlavně z mezinárodní výměny a z darů.
Česká geologická služba se také od začátku své existence zabývala rozsáhlou posudkovou činností, která se týkala hlavně využívání nerostných surovin a vodních zdrojů. Velká pozornost byla věnována i problémům přípravy a výstavby železničních tratí, přehrad a jiných menších i větších staveb. Tím vznikl soubor rukopisných zpráv a posudků, jako výsledků vlastní činnosti ústavu. Tento fond se stal nedílnou součástí a základem současného odborného rukopisného textového fondu archivu, který v této činnosti pokračuje.
V letech 2001-2004 byl v rámci projektu “ Digitální mapový archiv” digitálně zpracován mapový fond archivu ČGS (asi 66 000 dokumentů) a vznikl tak základ unikátní kolekce rastrových náhledů, které zefektivňují způsob uchování mapového fondu a zároveň umožňují rychlejší způsob jeho zpřístupnění pomocí vyhledávací aplikace.
Od 3.6.2013 se agenda odborného archivu ČGS připojila k archivu odboru Geofond a došlo k propojení databází a vyhledávání dat (aplikace ASGI). Cílem je maximální zefektivnění a rozšíření přístupu k veškerým výstupům vlastní odborné činnosti organizace, ale i k veškerým výstupům z oblasti geologie a příbuzných věd.

ikonka souborů Soubory
ikonka PDF dokument
Rukopisná zpráva o dolu Světec

Skeny kopií originálu rukopisu J. P. Habela, který se stal základem publikace - Hnědouhelný důl ve Světci 1766. Johann Habel

ikonka PDF dokument
Geological mapping in Central Europe in the 18th and early 19th centurie (VISEGRAD)

výsledek mezinárodní spoupráce V4 v oblasti historie geologického mapování v střední Evropě do první třetiny 19.stol. (technická zpráva)

ikonka PDF dokument
Map list. Geological mapping in Central Europe

Soupis všech historických mapových dokumentů, které byly zpracovány v průběhu projektu VISEGRAD

ikonka odkazů Odkazy
ASGI vyhledávání

elektronický katalog archivních textových dokumentů

Fondy Visegradu

Archiv ČGS ve spolupráci s vědci Polska, Maďarska a Slovenska se zúčastnil mezinárodního projektu - Geological mapping in Central Europe in the 18th and early 19th centuries

INHIGEO

Archiv ČGS je členem INTERNATIONAL COMMISSION ON THE HISTORY OF GEOLOGICAL SCIENCES

ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
tel.: +420234742204
fax: +420 234 742 290
alena.cejchanova@geologycz