Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 400 > Odbor 460

Odbor 460 - geologie životního prostředí a geofyziky

Odbor „Geologie životního prostředí a geofyziky“ v rámci své činnosti zkoumá zejména přírodní a dále pak i antropogenní geologické procesy a jevy v nejsvrchnějších částech zemské kůry. Účelem prováděného výzkumu je optimální využití terénu např. při sanaci nebezpečných geodynamických jevů, při zajišťování podkladů pro stavebnictví, těžbu surovin a ochranu životního prostředí.

Poznatky získané pomocí geofyziky jsou základem teorií o struktuře, složení, fyzických vlastnostech a vývoji zemské kůry. Velký praktický význam má geofyzikální výzkum sloužící k poznání podpovrchové geologické stavby.

Odbor „Geologie životního prostředí a geofyziky“ se také zabývá řešením  výzkumných projektů a zpracováním odborných studií spojených s půdou a pedologickou charakteristikou území.

Dále je Odbor 460 pověřen správou Registru svahových nestabilit ČR, odborným garantem byl jmenován Ing. Jan Šikula, Ph.D. - vedoucí Odboru Geologie životního prostředí a geofyziky, který se dlouhodobě věnuje tématu antropogenních geologických procesů, v současné době je hlavním koordinátorem projektu Národního informačního centra svahových nestabilit.

Oddělení 461 - pedologie a hydrogeologie

Vedoucí oddělení: Ing. Jana Janderková

Toto oddělení se zabývá pedologickými a hydrogeologickými rešeršními, terénními a interpretačními pracemi, posudkovou činností a tvorbou vrstevní informace v GIS v měřítku 1 : 25 000 (např. Beskydy, Brněnsko, moldanubikum) a v měřítku 1 : 50 000 (mapy půd a půdotvorných substrátů ČR).

Oddělení 462 - geofyziky

Vedoucí oddělení: RNDr.Vít Hladík, MBA

Toto oddělení má na starosti budování a údržbu národní geofyzikální databanky (ve spolupráci s ČGS-Geofond). Poskytuje geofyzikální data a jejich geologickou interpretaci pro potřeby geologického mapování. Dále se zabývá řešením strukturně geologických problémů a dalších oborů aplikované geologie (inženýrská a environmentální geologie, hydrogeologie aj.) Pracovníci tohoto oddělení také m.j. provádějí výzkum v oblasti geologického ukládání oxidu uhličitého.

Oddělení 463 - geohazardů

Vedoucí oddělení: Mgr. Roman Novotný

Oddělení geohazardů se zabývá výzkumem přírodních rizik a svahových pohybů v ČR, posudkovou činností v oblasti inženýrské geologie, základním geologickým mapováním 1 : 25 000 a výzkumem krasových oblastí. Geologické práce oddělení Geohazardů mají opodstatnění nejen z hlediska vědeckého, ale i společenského. Realizace projektů přispívá k získání nových poznatků o charakteru a kvalitě horninového prostředí v oblastech, postižených v posledních desetiletích enormní sesuvnou aktivitou. Část pracovníků je zapojena do studia a hodnocení přírodních rizik v zahraničních projektech v Nikaragui (Estelí, Boaco, Sebaco, Jalapa, San Juan De Rio Coco).

ikonka publikací Publikace
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Leitnerova 204/22
602 00 Brno
tel.: +420543429235
fax: +420 543 212 370
jan.sikula@geologycz