Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvodní stránka > O nás > Organizační členění > Útvar 200 > Odbor 230

Odbor 230 - geochemie horninového prostředí

RNDr. Anna Vymazalová, Ph.D.

Oddělení 232 - mineralogie a speciální metody

Pracovníci oddělení se zabývají několika metodikami. Pomocí mikrotermometrických měření fluidních inkluzí lze studovat P-V-T-X vlastnosti paleofluid v minerálech a horninách různého geologického prostředí. Podle orientace těchto fluidních inkluzí lze usuzovat na tlakové poměry v době vzniku horniny i při jejím pozdějším vývoji. V laboratoři pro přípravu mikroskopických preparátů jsou upravovány pevné materiály přírodní i umělé, soudržné i rozpadavé, nasákavé i nenasákavé do podoby preparátů (výbrusů, nábrusů i dalších), které lze prohlížet a zkoumat rozličnými zařízeními – mikroskopem (optickým či elektronovým), mikrosondou aj. V laboratoři minerálních separací jsou s využitím rozdílných vlastností fyzikálních, chemických i fyzikálně-chemických oddělována zrna požadovaného typu ze vzorku horniny. Jako metody se používají především techniky magnetické, gravitační, tvarové, flotační a parciálního rozpouštění.

Oddělení 233 - rentgenové mikroanalýzy

Laboratoř se zabývá převážně aplikacemi a vývojem metod rastrovací elektronové mikroskopie, elektronové mikroanalýzy a strukturní analýzy v geologických vědách. Vybavena je elektronovým mikroskopem CamScan CS 3200, doplněným systémy pro EDS, WDS a EBSD. Přístrojového vybavení a analytické metody jsou využity převážně formou přímé a aktivní spolupráce našich specialistů s řešiteli a účastníky dílčích výzkumných projektů. Získaná data a výsledky jsou obvykle součástí odpovídajících publikačních výstupů.

Oddělení 234 - radiogenních izotopů

Oddělení se zabývá analýzou tradičních izotopových systémů Sr a Nd v geologických a environmentálních materiálech, ve spolupráci s GlÚ AV ČR provádí izotopovou analýzu Os. Získaná data využívá samostatně i ve spolupráci s dalšími experty pro řešení široké škály otázek geochemie vyvřelých a metamorfovaných hornin. Pracovníci oddělení se zabývají také zpracováním geochemických aspektů základního geologického mapování.

Oddělení 235 - ultrastopová laboratoř

Ultrastopová laboratoř ČGS (v provozu od roku 2008) je přetlakový prostor s řízenou čistotou vzduchu a regulovanou teplotou i vlhkostí ve kterém je prováděna příprava vzorků (separace zájmového prvku z matrice) nezbytná pro účely stanovení izotopických poměrů metodou hmotové spektrometrie (TIMS, ICP-MS).

Oddělení 236 - rentgenové difrakce

Oddělení se zabývá převážně aplikacemi práškové rentgenové difrakce. Laboratoř provádí kvalitativní, semi-kvantitativní a strukturní analýzu geologických i syntetických materiálů. Mezi hlavní výzkumné aktivity pracovníků laboratoře patří výzkum v oblasti ternárních systémů obsahující chalkogeny a studium syntetických analogů minerálů platinových kovů. Pracovníci oddělení se také zabývají mineralogickým studiem jílových minerálů a jejich interakcí v přírodním prostředí.

Oddělení 237 - laboratoř mikropaleontologie, ekostratigrafie a chemostratigrafie (MECH)

V laboratoři se provádí řada speciálních metod sloužících k izolaci rozličných mikrofosílií (plankton, spóry, pyly, konodonti, skolekodonti, chitinozoa) ze sedimentů různého geologického stáří. Hlavním předmětem zájmu pracovníků jsou globální environmentální změny v geologické minulosti, jejich příčiny a vliv na mořské a terestrické ekosystémy. Kromě základního výzkumu (taxonomie, biostratigrafie) jsou aplikovány metody paleobiologické (analýza fosilních společenstev, analýza evoluční dynamiky), geochemické (δ18Oapatit, δ13Ckarbonát) a sedimentologické (mikrofaciální analýza, sekvenční stratigrafie). Výsledky z různých geovědních disciplín slouží jako „proxy“ pro vytvoření modelů průběhu environmentálních změn.

Aktuality

ikonka publikací Publikace
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085228
fax: +420 251 818 748
anna.vymazalova@geologycz