Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Organizační členění > Útvar 200 > Odbor 220

Odbor 220 - geochemie životního prostředí a biogeochemie

RNDr. Martin Novák, CSc.

Oddělení 222 – stabilních izotopů

Oddělení se zabývá stanovením obsahu stabilních izotopů lehkých prvků (H, C, N, O a S)  a interpretací výsledků prakticky ve všech typech prostředí. V aplikacích se zaměřuje zvláště na změny probíhající v hydrosféře (napájení povrchových a podzemních vod, identifikace a šíření polutantů), atmosféře (tvorba srážek, monitoring skleníkových plynů, transport polutantů) a geosféře (studium půd, sedimentů, rud, ložisek plynů a uhlovodíků). Lehké prvky jsou také součástí biologických cyklů a tak jsou izotopové analýzy využívány například v archeologii (původ organické hmoty, paleodiety), biotechnologii (fermentační mechanismy, odbourávání organických polutantů). Pracoviště zajištuje analýzy pro externí spolupráci a zákazníky.

Oddělení 223 - geochemických rizik

Pracovníci oddělení se v rámci Centra pokročilých sanačních technologií a procesů zabývají výzkumem nových progresivních metod získávání hydrogeologických a geochemických dat k modelovým aplikacím procesů a technologií, reagujících na zpřísňující se trendy v oblasti požadavků na kvalitu podzemních vod a horninového prostředí. Další činnost je zaměřena výzkum a vývoj metod hodnocení radonového rizika včetně mapových výstupů pro území České republiky včetně spolupráce na celoevropských projektech. Součástí prací oddělení je i sledování geochemické a biogeochemické kontaminace z produktů těžby a vyhodnocení jejích ekologických dopadů na území ČR i v zahraničí.

Oddělení 224 - biogeochemie a klimatické změny

Zabývá se především studiem chemických a biologických procesů ovlivňujících životní prostředí ve vztahu k vývoji regionálního znečištění a globálním environmentálním změnám. Využívá k tomu monitoringu koloběhu vody, chemických prvků a sloučenin v síti malých povodí. Získaná data jsou vedle hodnocení aktuálních změn v úrovni znečištění za podmínek měnící se zátěže používána při modelování interakce systému hornina-půda-voda-atmosféra-biota.

Oddělení 225 - hydrogeochemie

Zabývá se problematikou základního a interdisciplinárního environmentálního výzkumu povrchových vod. Výzkum zahrnuje široké spektrum činností, od získávání základních informací v regionálníkm měřítku po modelování procesů, probíhajících v hydrosféře a při jejích interakcích s geosférou, biosférou a atmosférou. Zvláštní pozornost je věnována geochemickým cyklům síry, dusíku a těžkých kovů a procesům spojených s acidifikací povrchových vod.

Oddělení 226 - interdisciplinárních geochemických metod

Zpracovává a vyhodnocuje geochemická data pro potřeby interních i externích projektů ČGS. Podílí se na geochemickém mapování ČR 1:25 000, pro sedimentologii a ložiskovou geologii provádí analýzy těžkých minerálů, pro mineralogii a materiálové vědy určuje optické veličiny (indexy lomu, VHN, R aj). Součástí oddělení je laboratoř fyzikálně optických metod.

Oddělení 227 - multikolektorové hmotnostní spektrometrie - MC ICP MS

Pracovníci oddělení se zabývají zavedením nových metod stanovení stabilních izotopů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru. Samostatně se zabývají projekty zaměřenými na aplikace stabilních izotopů v oblasti biogeochemie a environmentální chemie. Pracoviště následně zajišťuje tyto analýzy pro potenciální další interní a externí odběratele ve spolupráci s Ultrastopovou laboratoří ČGS. Do současné doby byly úspěšně zavedeny izotopové systémy Li, Sr, Pb, Cu, Zn a Cr.

Aktuality

ikonka publikací Publikace
ikonka odkazů Pracovníci
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Geologická 577/6
152 00 Praha 5
tel.: +420251085333
fax: +420 251 818 748
martin.novak@geologycz