Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Historie > Historie Geofondu

Historie Geofondu

Geofond - zřízení a jeho poslání

Geologický fond (Geofond) byl zřízen 17. června 1952 vládou Československé republiky v tehdejším Ústředním ústavu geologickém, s cílem soustředit přehled a výsledky všech geologických výzkumů prováděných ministerstvy, podniky, závody a jinými institucemi, jakož i veškerou literaturu z oboru geologie v Československu vydanou (včetně map).

Vyhláškou č. 298 státního úřadu plánovacího ze dne 14. října 1952 o zasílání dokladů Geologickému fondu, bylo s účinností od 27. října 1952 zabezpečeno, aby všechny instituce, provádějící výzkumné a průzkumné práce v oboru věd geologických, zasílaly Geologickému fondu potřebné doklady a to plán prací, jejich výsledky s potřebným dokumentačním materiálem a na vyžádání hmotné doklady (vzorky) případně přehledy o těžbě.

Geofond samostatný / nesamostatný

V roce 1958 byl zřízen Ústřední geologický úřad, který vydal nový statut Geologického fondu, podle něhož byl od 1. ledna 1959 „samostatnou organizační jednotkou“ rozpočtově přičleněnou k Ústřednímu ústavu geologickému. Tento úkon byl potvrzen rozhodnutím Ústředního geologického úřadu, který od 1. ledna 1962 Geologický fond včetně Vydavatelství vyčlenil jako samostatnou organizační jednotku s vazbou na rozpočet Ústředního úřadu geologického.

První celostátní konference GEOFONDU , Čertovica 1961

První celostátní konference GEOFONDU, Čertovica 1961

V souvislosti s federalizací státu k 1. lednu 1969 došlo k rozdělení Ústředního geologického úřadu na Český geologický úřad a Slovenský geologický úřad. Geologický fond však zůstal jednotnou celostátní institucí v čele s ředitelem.

Nový Statut Geologického fondu ze dne 29. října 1969 stanovil mj., že „Geologický fond“ je ústředním geologickým dokumentačním, informačním a publikačním střediskem, je rozpočtovou organizací, v jeho čele je ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Českého geologického úřadu. Po stránce rozpočtové je přičleněn k Ústřednímu ústavu geologickému.

Po výměně ředitele Ústředního ústavu geologického došlo od 1. ledna 1971 rozhodnutím Českého geologického úřadu k zániku samostatné organizace „Geologický fond“ a k jeho právnímu a administrativnímu splynutí s ústavem.

Splynutí se zřejmě ukázalo jako nefunkční a Český geologický úřad připravoval nejméně od roku 1972 opětné osamostatnění Geofondu. Opatřením předsedy Českého geologického úřadu z 2. ledna 1975, které mimo jiné slučuje vyčleněnou složku „Geologický fond“ s Geoinvestou (příspěvkovou účelovou organizací Českého geologického úřadu) a sloučeným organizacím stanoví název Geofond.

Toto opatření, které je zároveň zřizovací listinou samostatného Geofondu, poprvé užívá oficiální název Geofond. Do té doby ve všech oficiálních dokumentech figuroval Geologický fond a název Geofond sloužil pouze jako legislativní zkratka.

Krátce na to, v roce 1977 se Geofond přestěhoval do nově rekonstruovaných prostor v Kostelní 26, Praha 7, odkud předtím odešly laboratoře Ústředního ústavu geologického.

Plnou podporu nového vedení Geofondu získala tvorba databází a vybavování Geofondu moderní výpočetní technikou. Koncem sedmdesátých let bylo zakoupeno tehdy špičkové grafické zařízení Tektronix, začátkem osmdesátých let byl zakoupen i sálový minipočítač rumunské provenience Independent 100. To postupně umožnilo ukládání dat, správu databází i výstupy z nich provádět na vlastní výpočetní technice. Hlavní a trvalou náplní se stala tvorba, systematická údržba, aktualizace a provoz funkčního informačního systému s využitím vlastní výpočetní techniky. Z původně oborového archivu se v průběhu let stal Geofond moderním informačním střediskem oboru geologie.

Sálový minipočítač Independent 100 zakoupený začátkem osmdesátých let.

Geofond v nových časech

Po zrušení Českého geologického úřadu k 1. červenci 1990 přešla funkce zřizovatele rozpočtové organizace Geofond se sídlem v Praze na Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP). Začátkem roku 1991 došlo na základě zákona č. 575/1990 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR, k přechodu působnosti ve věcech geologického průzkumu a těžby nerostných surovin na tehdejší Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR (později Ministerstvo hospodářství ČR). V této souvislosti došlo k delimitaci 20 pracovníků zajišťujících vedení registru ložisek nerostných surovin a registrace geologických prací do rozpočtové organizace ÚVTEI a od 1. července 1991 do následnické příspěvkové organizace Národní informační středisko České republiky jako samostatný úsek (NIS ČR - středisko Geofond) k zajištění úkolů spojených se zajištěním státní surovinové politiky.

Rozhodnutím č. 8/91 ministra životního prostředí ČR ze dne 24. Května 1991 byl změněn název organizace na Geofond České republiky a upraven jeho základní účel a předmět činnosti: Vykonávat funkci archivního, dokumentačního, informačního a studijního centra státní geologické služby v ČR a spolu s Českým geologickým ústavem byl pověřen výkonem funkce státní geologické služby.

Koncem roku 1996 došlo v souladu se zákonem č. 272/1996 Sb. ke zrušení Ministerstva hospodářství a jeho působnost ve věcech geologického průzkumu přešla na MŽP, zatímco působnost ve věcech surovinové politiky a využívání nerostného bohatství na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). V důsledku toho došlo k 1. lednu 1997 k opětnému začlenění NIS ČR - střediska Geofond do Geofondu ČR a tím i k podstatnému rozšíření jeho činností. Aby bylo zajištěno využití Geofondu při zajištění kompetencí MPO, byla mezi ministry životního prostředí a průmyslu a obchodu uzavřena Dohoda o využívání Geofondu.

V souladu s § 5 zákona č.219/2000 Sb., došlo od 1. ledna 2001 ke změně právní formy Geofondu ČR na organizační složku státu. S platností od 1. dubna 2002 byl opatřením č.2/02 Ministerstva životního prostředí v souladu s § 17 zákona č.62/1988 Sb., změněn název na Česká geologická služba – Geofond, čímž se Geofond stal samostatnou organizační složkou České geologické služby.

Logo ČGS - Geofondu

Logo ČGS - Geofondu

Opatřením č. 3/11 Ministerstva životního prostředí zrušilo MŽP jako zřizovatel ke dni 31. prosince 2011 organizační složku státu Česká geologická služba – Geofond. Práva a závazky, které dosud Česká geologická služba - Geofond vykonávala, vykonává nadále zřizovatel. Výkonem činností na úseku státní geologické služby, které byly vykonávány zrušenou organizací byla od 1. ledna 2012 pověřena státní příspěvková organizace Česká geologická služba. Za tím účelem byla většina zaměstnanců přijata od 1. ledna 2012 do České geologické služby, kde vytvořila nový útvar 600 (Geofond).

Téměř 60-ti leté systematické shromažďování nepublikovaných výsledků geologických prací z území České republiky, jejich zpracování do informačních systémů a způsob jejich další prezentace má ve srovnání s ostatními zeměmi zcela výlučné postavení a je zároveň výzvou pro další pokračování a rozvíjení těchto činností v duchu moderních trendů.

Dokumenty ke stažení:

  • Ročenky ČGS-Geofondu v elektronické podobě ve formátu PDF jsou k dispozici zde.
  • Dokumenty (listiny) související s historií Geofondu jsou k dispozici v elektronické podobě ve formátu PDF zde.

ikonka souborů Soubory
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089506
helena.zemlickova@geologycz