Zalinkuj stránku v:
Google Google Digg Digg reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Další profesní vzdělávání

Další profesní vzdělávání

Dne 1. 10. 2013 byl v České geologické službě zahájen projekt s registračním číslem CZ.2.17/1.1.00/36210 “Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce“, který spadá do 6. výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita prioritní osy 17.1 „Podpora rozvoje znalostní ekonomiky“.

Cílem projektu je rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců ohrožených na trhu práce na pražských pracovištích České geologické služby, které povede k rozšíření odborné kvalifikace v oblasti geologie a rozvoje dalších potřebných kompetencí. Realizace vzdělávání povede ke zlepšení odborných, manažerských a komunikačních znalostí a dovedností zúčastněných zaměstnanců z uvedených pracovišť.

Vzdělávací projekt je určen 2 cílovým skupinám, a to
1) zaměstnancům do 30 let a zaměstnancům na rodičovské dovolené a krátce po ní
2) zaměstnancům nad 50 let

Skupina 1): Dílčím cílem projektu je poskytnout této skupině základní nástroje pro organizaci jejich práce (efektivní sebeorganizace, řízení projektu) a pomoc v náročnějších pracovních situacích (předcházení a řešení konfliktu, odborná prezentace v anglickém jazyce, psaní odborných publikací) a dále podpořit jejich rozvoj v oblasti prakticky využitelných odborných znalostí, včetně používání odborného software.

Skupina 2): Cílem projektu je naučit tuto skupinu efektivně předávat zkušenosti a know-how mladším spolupracovníkům, a tak účinně využít jejich znalostí a zkušeností, dosáhnout zdokonalení těchto zaměstnanců v používání kancelářských aplikací, zapojit je do odborného vzdělávání, které povede k rozvoji jejich znalostí, a využití jejich potenciálu zkušeností, dosáhnout zdokonalení jejich prezentačních a publikačních dovedností v cizím jazyce a využít jejich zkušenost s řízením projektů.

Část této skupiny patří do managementu organizace s dlouholetou zkušeností. Cílem projektu je rovněž zdokonalit komunikační dovednosti těchto manažerů v oblasti interního přenosu informací.

Během projektu proběhne také společné vzdělávání zmíněných skupin. Cílem je vytvořit pevnější vazby mezi nimi a v rámci školení podpořit spolupráci mezi těmito skupinami. Každá má svůj potenciál a ve vzájemné spolupráci mohou dobře doplnit své mezery (např. nedostatek zkušeností, nedostatky v IT dovednostech, apod.). Tyto kurzy povedou ke sdílení know-how v rámci organizace a celkově podpoří spolupráci a komunikaci v organizaci.

Zmíněným cílovým skupinám budou poskytnuta školení, která odpovídají zjištěným potřebám. Bude tak zvýšena jejich uplatnitelnost jak v rámci ČGS, tak na pracovním trhu vně organizace a snížena míra ohrožení daná jejich věkem.

Kapacita jednotlivých kurzů zdaleka neumožňuje účast celé cílové skupiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o kurzy, které jsou zaměstnanci žádány, možnost účastnit se těchto aktivit bude mít charakter výběru. Při výběru účastníků bude zohledněna jejich vlastní motivace, ale i kritérium vetší potřebnosti vzhledem k uplatnitelnosti jednotlivých zaměstnanců v rámci organizace i na trhu práce. Pro každého účastníka bude stanoven individuální vzdělávací program podle níže stanovených kritérií.

V realizační části projektu budou účastníci z cílové skupiny zapojeni jako frekventanti vzdělávacích programů a v rámci jejich evaluace (písemný dotazník na závěr školení).

Absolvovaná školení budou certifikována. Získání certifikátu bude podmíněno minimálně 80% aktivní účastí a splněním dalších podmínek specifikovaných pro každý vzdělávací program.

Specifické vzdělávání pro zaměstnance mladší 30 let a na rodičovské dovolené:

V rámci této klíčové aktivity budou realizována 2 školení:

Předcházení a řešení konfliktů (2 dny, 12 osob)

V kurzu se účastníci seznámí se styly řešení konfliktů ve výzkumných týmech, zaměří se na možné zdroje a příčiny konfliktu v pracovním procesu, na modifikaci chování, změnu postojů v konfliktních situacích a zvládání emocí. Tréninkovými metodami si osvojí techniky předcházení a řešení konfliktních a náročných situací.

Efektivní sebeorganizace vědeckého pracovníka ve vztahu k výzkumným projektům (2 dny, 12 osob)

V tomto kurzu získají účastníci informace a postupy vedoucí k efektivnímu zapojení do výzkumných projektů - formy účinné koordinace aktivit na individuální úrovni, systém předcházející informačnímu zahlcení, schopnost stanovit priority, krátkodobé i dlouhodobé cíle. Účastníci také získají praktické informace o nejlepších postupech při realizaci výzkumných projektů a projektového řízení.

Specifické vzdělávání pro zaměstnance starší 50 let

V rámci této klíčové aktivity budou realizována 4 školení, některá se budou opakovat:

Mentoring a předávání zkušeností (4 x1,5 dne, 48 osob)

Vyjasnění teoretických východisek mentoringu a naučení se technik, které jsou pro realizaci mentoringu nutné. Nácvik mentoringu, rozbor reálných mentoringových rozhovorů. Účastníci budou znát a schopni využívat jednotlivé techniky a fáze mentoringu.

Workshop - interní komunikace (2 dny, 10 osob)

V rámci organizace často dochází k situaci, kdy se informace nedostanou k adresátům. Vzhledem k tomu, že velkou část managementu tvoří zaměstnanci starší 50 let s dlouholetou zkušeností, může tato skupina svou zkušeností zefektivnit fungování organizace. Pod externím vedením bude vytvořen soubor doporučení pro zlepšení v této oblasti.

IT dovednosti - kancelářské aplikace - word (1 den, 12 osob)

IT dovednosti - kancelářské aplikace - excel (2 dny, 12 osob)

Pro zaměstnance starší 50 let budou připraveny dva kurzy, které jim pomohou v práci se základními kancelářskými aplikacemi. Dojde tak k částečnému vyrovnání jejich handicapu daného učení se těmto dovednostem v pozdějším věku.

Odborné vzdělávání pro obě skupiny

Příprava na zkoušky odborné způsobilosti (5x1 den)

Kurz bude koncipován jako průprava na zkoušky při ověřování odborné způsobilosti. Cílem kurzu je seznámení účastníků s právními předpisy souvisejícími s výkonem státní geologické služby. Účastníci budou motivováni, aby se ucházeli o přiznání odborné způsobilosti v některém z oborů - environmentální geologie, geofyzika, geochemie, hydrogeologie, inženýrská geologie, ložisková geologie, sanační geologie a zkoumání geologické stavby - dle jejich specializace.

Průprava v geodézii a kartografii (2x3 dny)

V ČGS není jednotný systém způsobu určování polohy geologa v terénu, mladí zaměstnanci -30 ztrácejí schopnost klasické, praktické orientace v terénu a naopak zaměstnanci 50+ mají problém pracovat s novou navigační technikou. Cílem tohoto semináře bude vytvoření jednotného manuálu pro určení polohy geologa v terénu a jednotný systém v určování polohy. Přínosem budou srovnatelné výsledky a shoda v databázích. Seminář se uskuteční na terénní základně.

Práce s geodaty (3 dny)

Kurz vybaví účastníky znalostmi v oblasti interpretace geofyzikálních dat, která jim umožní lépe odhadovat trendy geologických těles a jejich dosah do hloubky a ve spolupráci s geofyzikem specialistou poskytnout podstatně věrohodnější obraz geologické stavby podloží než-li na základě běžné geologické práce. Součástí kurzu bude rovněž jednoduché modelování v programu IGMAS a cvičení s analýzou některých vybraných území.

3D modelování (2 dny)

Seminář bude zaměřen na seznámení s programem pro 3D modelování průběhu geologických těles s využitím strukturních geologických dat. Program umožňuje pomocí sofistikovaných kalkulací dopočítávat přesné tvary geologických těles pod zemským povrchem do vybrané hloubky a nezávisle ověřovat modely za pomoci geofyzikálních dat.

Školení v ArcGIS (interně 2 x 2dny, externě: 10 os.x 3 dny)

Metody GIS (geografický informační systém) pro zpracování dat, provádění prostorových analýz, 3D modelování či digitální kartografie jsou intenzivně využívány pro řešení výzkumných projektů v ČR i v zahraničí. Základní dvoudenní kurz ArcGIS je určen odborným pracovníkům GS, kteří s tímto softwarem doposud aktivně nepracovali. Naučí je zejména zásady správné tvorby datových souborů, editaci geometrie či atributů a vytváření prostorových a atributových dotazů. Rozšiřující školení jsou určena GIS specialistům a budou zaměřena na správu centrálního datového skladu, řízení procesů editace dat ve víceuživatelské geodatabázi, administraci mapového serveru, tvorbu webových aplikací, pokročilé prostorové analýzy apod.

Aplikace izotopové geochemie (2 dny)

Tento kurz seznámí účastníky s moderními metodami izotopové analýzy, která se používá při studiu vývoje globálních změn prostředí a klimatu.

Statistika v přírodních vědách (2 dny)

Účastníci se seznámí se základy statistického vyhodnocování vícerozměrných dat v geologických vědách a budou tak schopni vědeckého zpracování a fundovaného vyhodnocování kvantitativních dat.

Pokročilá práce s Adobe (2 dny)

Cílem kurzu je seznámení účastníků s využíváním pokročilých funkcí programu Adobe, především pokročilé úpravy fotografií, pokročilou práci s textem, filtry, objektovými a tabulkovými styly a Bézierovými křivkami. Obsahem budou i vylepšení specializovaných aplikací Adobe. Tyto znalosti jim umožní dokonalejší prezentaci odborných výsledků.

Předávání zkušeností při společném vzdělávání v měkkých dovednostech (soft skills) pro obě skupiny

Odborná prezentace v angličtině (3x2 dny, 36 osob)

Seminář bude zaměřen na zásady tvorby a přípravu přesvědčivé a efektivní prezentace, strukturu a dynamiku prezentace, využívání interaktivních prvků při prezentaci, účinný mimoslovní kontakt, práce s gesty, pohledem a vzdálenostmi. Vzhledem k tomu, že v odborném prostředí je nutností umět prezentovat v cizím jazyce, bude seminář doplněn o odlišnosti jazykových forem a prvku prezentace v ČJ a AJ. Program proběhne v anglickém jazyce.

Řízení projektu / modelový projekt (3x4 dny, 36 osob)

Program je zaměřen na metodiku plánování projektu a osvojení si potřebných metod řízení projektu a překonávání různých druhů rizik. Účastníci budou mít možnost si vyzkoušet, jak efektivně spolupracovat se svými kolegy na projektu a jeho přípravě i metody řízení projektového týmu. Na základě teoretických znalostí bude provedena adaptace přístupu projektového řízení do praxe na příkladu modelového projektu z praxe účastníků.

Psaní odborné publikace v angličtině (3 dny, 15 osob)

Kurz bude zaměřen na praktický výcvik v psaní impaktových publikací. Posluchače uvede do problematiky psaní impaktových publikací včetně vysvětlení principu bibliometrie, seznámí je s on-line zdroji např. bibliografií, se strukturou vědeckého článku a jeho členěním, s formátováním včetně použití stylu a s efektivním vytvářením grafických ilustrací. Zaměří se rovněž na umění diskuse vědeckých výsledků. Součástí kurzu bude praktické užití nabytých znalostí.

Loga OPPA, EU a hlavního města Prahy.

Evropský sociální fond
Praha a EU - Investujeme do vaší budoucnosti

ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089500
alena.beck@geologycz