Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje

30. června 2011

Specialisté ČGS spolupracují na vytváření surovinové politiky na státní i regionální úrovni. V souvislosti s vládním usnesením č. 1311 ze dne 13.12.1999 a s realizací závěrů dokumentu Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů ČGS v roce 2003 zpracovala Regionální surovinovou politiku Libereckého kraje. Na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 1117/08/RK byla v letech 2010 – 2011 pořízena Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje, jejíž doporučení a návrhy opatření jsou důležité pro formulování některých styčných úkolů v rámci rozpracování Státní surovinové politiky ČR a Státní energetické koncepce ČR.

V rámci aktualizace tohoto dokumentu byl vzhledem k rozpracované Státní surovinové politice ČR a Státní energetické koncepci ČR podrobně posuzován hospodářský význam veškerého surovinového potenciálu v Libereckém kraji pro zajištění dostatečných regionálních zdrojů stavebních surovin a hospodárné využívání a ochranu surovin celostátního významu se zřetelem na využití zdejších strategických ložisek uranu a jeho dopady na životní prostředí v budoucnosti. V rámci kvalifikovaných návrhů funkčního využití území těžbou postižených ploch byly shrnuty a aktualizovány informace o současném stavu sanačních a likvidačních prací na lokalitách s těžbou uranových rud v 2. polovině 20. století. Zároveň byly v rámci aktualizace definovány styčné problémy a střety zájmů na dílčí složky životního prostředí spjaté s využívaným nerostných surovin a s vypořádáním následků těžební činnosti pro posílení základních právních jistot pro další rozvoj obcí a podnikatelských aktivit. Také bylo provedeno zhodnocení současného stavu a trendů využívání surovin a reálně vytěžitelných zásob, včetně jejich životnosti na území kraje, popř. i za hranicí Libereckého kraje ve vazbě na klíčové investiční záměry a porovnání zásob ložisek se stávající i potenciální potřebou surovin v rámci kraje. V rámci návrhové části dokumentu byla formulována řada doporučení a podmínek, které budou hrát zásadní roli při posuzování žádostí o průzkum, případně těžbu zdejších ložisek uranových rud. Pomocí podmínek byly definovány základní omezující limity z pohledu možných dopadů průzkumných i těžebních aktivit na životní prostředí. Dále bylo v rámci těchto podmínek navrženo zpracování nezbytných specializovaných studií, které by mělo předcházet definitivnímu rozhodnutí o případném využití zdejších ložisek.

Výsledky aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje byly na základě závěru zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí ze dne 9.2.2010 (č.j.:13237/ENV/10) předmětem vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. SEA), při kterém ČGS systematicky asistovala (proběhlo terénní šetření na všech ložiskových objektech s odborným výkladem a řada veřejných diskusí). Veřejné projednání aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje, včetně Vyhodnocení koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proběhlo dne 22.6.2011 na Krajském úřadě Libereckého kraje. V současné době probíhá komplexní vypořádání veškerých připomínek. Po ukončení procesu vypořádání připomínek k výše uvedeným se dokument stává závazný pro rozhodovací činnost orgánů státní správy a samosprávy a zejména potřebný pro tvorbu územně analytických podkladů a pro zpracování zásad územního rozvoje Libereckého kraje.

Podrobnosti viz:

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/Regionalni-surovinova-politika

http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP103K

Autor: Josef Godány

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
radek.svitil@geologycz