Zalinkuj stránku v:

Česká geologická služba – sekce O nás

PřihlášeníPřihlášení
Nahrávám
Úvod > O nás > Aktuality > Text aktuality

Aktualita

Informace pro žadatele o stanovisko ČGS k projektům OPŽP–Prioritní osa 6.–Oblast podpory 6.6.

7. července 2011

Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) je Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Projektové žádosti mohou předkládat kraje, města a obce, příspěvkové organizace, státní podniky a státní organizace, vysoké školy, občanská sdružení a obecně prospěšné organizace, právnické a fyzické osoby.

Zprostředkujícím subjektem pro posuzování a hodnocení žádostí prioritní osy 6.6. je Agenturaochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. AOPK ČR přijímá projekty prioritní osy 6.6. pouze s již předem vypracovaným odborným stanoviskem ČGS.

Úloha České geologické služby při předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků vrámci aktuální výzvy OPŽP – Prioritní osa 6. – Oblast podpory 6.6. je vždy definovánav příslušné příloze k aktualizované Výzvě MŽP pro předkládání žádostí o poskytování finančníchprostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky, s vyjmenovanými doklady, které jsou požadovány k Formuláři žádosti o podporu v Operačnímprogramu Životní prostředí.

Česká geologická služba je na základě Implementačního dokumentu OPŽP jmenovanou institucí určenou k vypracování odborného stanoviska podle stanovené osnovy. Toto stanovisko je jednou z nedílných součástí žádosti určené pro oprávněného poskytovatele finančních prostředků – Státní fond životního prostředí.

Česká geologická služba (ČGS), státní příspěvková organizace zřízená MŽP, posuzuje projekty předložené v rámci vyhlášené aktuální výzvy MŽP v oblasti prioritní osy 6. – oblast podpory 6.6.,které se vztahují k přírodním geologickým fenoménům a zpracovává k nim odborná stanoviska. Zpracování stanoviska je pro předkladatele provedeno bezplatně ve lhůtě 20 pracovních dnů oddoručení žádosti do podatelny ČGS.

V rámci ČGS tato činnost náleží do agendy Správy oblastních geologů (SOG), která předloženéprojekty administrativně spravuje. Hlavním koordinátorem je RNDr. Antonín Seifert, CSc.(antonin.seifert@geology.cz).

Finální podoba projektů předkládaných České geologické službě k posouzení musí splňovat všechny závazné požadavky a obsahovat doklady a dokumenty uvedené v aktualizované „Směrnici“ MŽP, v jejích aktualizovaných přílohách a v Implementačním dokumentu SFŽP.

Autor: Antonín Seifert

ikonka kontaktůKontakty
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420 257 089 448
fax: +420 257 531 376
radek.svitil@geologycz